Kentaste Products Limited

Met 100.000 euro kan Kyle het aantal boeren, waarvan hij kokosnoten afneemt tegen een eerlijke prijs, verhogen naar 2.000

 • LandKeKenia
 • TypeVia lokale partner
 • LeningnemerUmati
 • Leenbedrag€100.000
 • Rente op jaarbasis7,00%
 • Looptijd6 maanden
 • ValutaEUR
 • 5 nieuwe banen
 • 20 mensen bereikt
100%

Volledig gefinancierd in 1 dag.

Let op:

Een dergelijke lening brengt risico’s met zich mee. Factoring staat in Afrika nog in de kinderschoenen en Umati is een relatief jong bedrijf. Naast financiële kennis dient een dergelijke financiële dienstverlener ook sterk te zijn in technologische oplossingen. Immers, het hele systeem van facturen goedkeuren, leunt op IT-applicaties die door boeren, verwerkingsfabrieken en supermarktketens gebruikt dienen te worden. Umati is wat dat betreft dus een fintech bedrijf en deze nieuwe organisatievorm brengt onzekerheden met zich mee. Zeker ook omdat er in deze fase nog veel kosten moeten worden gemaakt.

Hier staat echter tegenover dat facturen - die ook als onderpand dienen - makkelijker te gelde gemaakt kunnen worden dan andere vormen van onderpand, zoals land of onroerend goed. Verder zijn de facturen die Umati betaalt, verzekerd bij gerespecteerde partijen als de African Trade Insurance Agency. Mocht een factuur niet terugbetaald worden aan Umati, dan neemt de verzekeraar in principe de betaalverplichting op zich.

Kyle is geen typische Keniaanse boer. Hij is geboren en getogen in de Verenigde Staten, Jonesville, Michigan. Na zijn studie heeft hij een tijdje een carrière nagestreefd in investment banking. Dat bracht hem echter weinig voldoening. Hij besloot terug te keren naar het land van oorsprong, Kenia. Hier startte hij een boerderij waar alle producten gemaakt worden van kokosnoten. General manager van het bedrijf is William Deyah, zijn foto staat ook bij het project.

Zijn bedrijf Kentaste verkoopt de natuurlijke producten op de lokale markten. De kokosnoten koopt Kyle in bij lokale boeren. Hij wil graag de gehele keten verbeteren. "Het probleem van de huidige manier van werken is dat lokale boeren hun kokosnoten niet duurzaam kunnen afzetten in de keten tegen een eerlijke prijs. Voorheen werden kokosnoten veelal ingekocht tegen bodemprijzen en het land uit gesmokkeld".

Kentaste zorgt ervoor dat de boeren hun kokosnoten op een duurzame manier kunnen afzetten, tegen een eerlijke prijs. Kyle traint de boeren ook, zodat ze leren hoe ze hun omzet kunnen verhogen. 

Met een lening aan Umati worden de facturen van Kyle eerder betaald en kan het vrijgekomen geld aangewend worden om meer kokosnoten af te nemen bij de lokale boeren. 

 • BedrijfsnaamKentaste Products Limited
 • EigenaarKyle Denning
 • Opgericht2008
 • LocatieMombasa
 • SectorProductie
 • Omzet€988.142,29
 • Werknemers30

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 5 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 20 mensen bereikt

Over de investering

 • TypeVia lokale partner
 • LeningnemerUmati
 • Leenbedrag€100.000
 • Rente op jaarbasis7,00%
 • Looptijd6 maanden
 • TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
 • ValutaEUR
 • Algemene voorwaardenBekijk
 • Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld uitleen aan ondernemers?

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Sinds oktober 2016 is het ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Nee. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel) van het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt er geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Let er bij dollar leningen wel op dat bij elke omrekening van euro naar dollar en vice versa, de bank een vergoeding rekent in de vorm van een iets ongunstigere wisselkoers.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met LemonWay, een gereguleerde betaalinstelling. Aangezien Lemonway een Frans bedrijf is, is er geen sprake van een Stichting Derdengelden als zodanig. Echter, Lemonway werkt wel op dezelfde manier en heeft een vergunning van de Franse ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Jouw geld komt tot het moment dat het project waaraan je uitleent is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. LemonWay heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en betaalinstelling LemonWay. LemonWay zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal LemonWay in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en uitleners, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst. Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via een betaalinstelling (LemonWay)?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). LemonWay verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als LemonWay failliet gaat?

Het geld van investeerders dat op dat moment op de (afgeschermde) bankrekening van LemonWay staat, valt niet onder het faillissement en huisbank BNP Paribas zal vervolgens een en ander afhandelen. Gelden die uitstaan bij Uitgevende Instellingen zullen door een aan te stellen curator moeten worden afgehandeld.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Umati

Aantal bedrijven in leningportefeuille135
Totale bezittingen€654.339
Eigen Vermogen / Totaal vermogen41,28%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden14,90%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)7,20%
% Leenbedrag vertraagd (>180 dg)5,90%

Wij lenen al uit aan Kentaste Products Limited

W200h200 img 0302Derkjan van Veen
W200h200 pasfoto sitErwin Meijer
W200h200 2015 10 03 15.44.48Casper Roos
W200h200 dordogne 45Cees van Iperen
W200h200 muir bearDjuanita Soedjono
+ nog84investeerders