Lemonway algemene voorwaarden


CONTRACT BETALINGSDIENSTEN

Algemene Voorwaarden - Versie 1.1 dd. 05/06/2015 « Marktplaats »

Overeengekomen tussen

De Klant enerzijds en

Lemon Way, SAS met kapitaal 860.232,53 €, SIREN nummer 500 486 915, met maatschappelijke zetel 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil, Frankrijk (hierna genoemd "Lemon Way"), erkend op 24/12/2012 door « l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation » (« ACPR », Frankrijk, website http://acpr.banque-france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Parijs, in hoedanigheid van hybride Betalingsinstelling, nummer 16 568 J, anderzijds.

WAARSCHUWING

Huidige « Algemene Voorwaarden Gebruikmaking van Betalingsdiensten » of « AVG » kunnen steeds geconsulteerd worden op de website (https://www.LemonWay.fr). Deze regelen doelstellingen en voorwaarden voor de opening van een betaalrekening door LEMON WAY op naam van Klant en de aanbieding van betalingsdiensten. De Klant wordt verzocht deze aandachtig te lezen vooraleer ze te accepteren.

De Klant kan deze op elk moment raadplegen, reproduceren, opslaan op haar computer of ieder andere drager, deze overdragen per email of printen op papier met als doel te bewaren. Zij kan eveneens gratis de zending van een exemplaar bekomen via de post op haar adres indien zij dit uitdrukkelijk vraagt aan LEMON WAY.

Op ieder moment, en in overeenstemming met de wet, is het mogelijk om de erkenning van LEMON WAY te verifiëren op de website regafi.fr, van haar hoedanigheid van Betalingsinstelling. De website van de Betalingsinstelling van LEMON WAY is de volgende: www.lemonway.fr

 1. DOEL

Het kadercontract van betalingsdiensten bevat de huidige AVG, het formulier van de opening van een betaalrekening en de tariefvoorwaarden ( het « Contract »).

Deze documenten vormen een onlosmakelijk geheel en regelen de voorwaarden voor het gebruik door Klant van de betalingsdiensten bezorgd door de vennootschap Lemon Way (« LEMON WAY »).

 1. DEFINITIES

De termen die gebruikt worden in de huidige AVG hebben, waarvan de eerste letter een hoofdletter is en onafhankelijk van het feit of zij nu in enkelvoud of meervoud gebruikt worden, de volgende betekenis:

 • Begunstigde: fysieke persoon of rechtspersoon aangewezen door de Klant om een betalingstransactie te ontvangen, welke door LEMON WAY werden uitgevoerd in overeenstemming met het Contract. De begunstigde kan een andere Klant zijn, een derde of de Klant betaler.
 • Klant: fysieke persoon of rechtspersoon welke titularis is van de betaalrekening.
 • Betaalrekening: rekening geopend in de boeken van LEMON WAY en ingeschreven op het credit of het debet van de betalingstransacties, de door de Klant verschuldigde kosten en alle tegenwaarde verbonden aan deze Betalingstransacties en de compensatie van deze bedragen op datum van hun inschrijving op het debet of credit van de rekening om beschikbare netto saldo weer te geven. Deze saldo mag in geen geval reglementair of technisch negatief zijn.
 • Betalingstransacties: de handeling die bestaat uit de storting, overdracht of opname van geld, onafhankelijk van de verbintenissen tussen de Klant en de begunstigde die betrokken zijn bij de onderliggende verrichting die aan de betalingstransactie ten grondslag ligt.
 • Betalingsoperatie: elke instructie van de Klant, volgens personaliseerde instrumenten en/of geheel van procedures zoals overeengekomen tussen de Klant en LEMON WAY, die opdracht geeft om een betaling te verrichten.
 • Provisie: beschikbare kredietsaldo op de betaalrekening kan gebruikt worden voor de uitvoering van Betalingsoperaties ten gevolge van de ontvangst van een Betaalopdracht van de Klant, de titularis van de Rekening.
 • Betalingsdiensten: diensten aangeboden door LEMON WAY in de uitvoering van het Contract met inbegrip van de uitvoering van de overschrijving en het verkrijgen van betalingsoperaties per kaart of per overschrijving.
 • Website: de website http://www.lemonway.fr waarop LEMON WAY haar Betalingsdiensten aanbiedt.
 • Partnerwebsite: de partnerwebsite waarvan de gegevens worden weergegeven in het formulier bij het openen van een Rekening, ten einde, handelend als Begunstigde, op te treden als aanbrenger of tussenpersoon tussen de Klant en de Begunstigde van de Betalingstransactie.
 • Accounthouder: Persoon of entiteit met een Betaalaccount dat ervoor zorgt dat zij kunnen betalen en/of betalingen kunnen ontvangen ten behoeve van crowdfunding of donaties.
  or entiteit Person or entity with a Payment Account that enables them to pay and/or receive crowdfunding or donations.”
 1. OPENING BETAALREKENING

De Klant moet de hierna beschreven procedure volgen om de opening van een Rekening te bekomen.

3.1 – Voorafgaandelijke verklaringen van de Klant

De Klant, de meerderjarige fysieke en bekwame persoon, verklaart uitdrukkelijk de bekwaamheid en/of de toestemming te hebben ontvangen voor het gebruik van de betalingsdiensten aangeboden door LEMON WAY en vrijwaart LEMON WAY tegen elke vorm van aansprakelijkheid ten gevolge van onjuiste verklaringen.

De Klant verklaart te handelen voor eigen rekening. De Klant heeft de verplichting om te goeder trouw gebruik te maken van de diensten aangeboden door LEMON WAY, uitsluitend voor legale doeleinden en de bepalingen van het Contract te zullen respecteren.

De fysieke persoon Klant verklaart inwoner te zijn van Frankrijk of van het EER, of EFTA. De rechtspersoon verklaart in Frankrijk geregistreerd te zijn of in het EER, of EFTA. Voor alle andere landen van verblijfplaat of registratie, behoudt LEMON WAY zich het recht voor om niet over te gaan tot het verzoek om een Rekening te openen om haar de mogelijkheid te geven om te voldoen aan de vergunning van de vermelde geografische gebieden.

Een lijst van de landen met vergunning als Betalingsinstelling van LEMON WAY is steeds beschikbaar op de website van https://www.regafi.fr.

3.2 – Modaliteiten voor de ondertekening van het Contract

Het formulier van de opening van een Betaalrekening moet worden ondertekend door de Klant na kennis te genomen hebben van de bepalingen van het Contract. Om dit te doen, moet hij zijn handgeschreven handtekening plaatsen op een papieren versie en deze per post versturen naar de maatschappelijke zetel van LEMON WAY welke werd weergegeven op de eerste pagina van de AVG of een elektronische handtekening welke ter beschikking werd gesteld voor de Klant op de Partnerwebsite. Deze laatste erkent het geheel van het Contract aandachtig te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben.

3.3 – Documenten met het oog op de identificatie

De Klant accepteert dat de Partnerwebsite deze documenten doet toekomen aan LEMON WAY per email (email justificatif@lemonway.fr), door middel van andere elektronische middelen zal doorgegeven en uploaden de informaticasystemen van LEMON WAY of per post op het adres van de maatschappelijke zetel, en benadrukt op de eerste pagina de volgende elementen:

Voor een Particulier :

 • Een kopij van een identiteitsdocument leesbaar, welke een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort is en aanvaardbaar op discretie door LEMON WAY,
 • Vanaf een bepaalde lagere drempel, zal een kopij van een tweede identiteitsdocumenten gevraagd worden door LEMON WAY,
 • Een kopij van een factuur (water, gas, elektriciteit, operator voor telefonie of ADSL of kabel TV, of een bewijsstuk van betaling van belastingen ontvangen sinds minder dan 3 maanden, of kwijting van huurgelden met vermelding van de volledige contactgegevens van de verhuurder)
 • Voorafgaand aan sommige externe overschrijvingen door LEMON WAY naar de bank van de Klant titularis van de Bankrekening, zal een kopij van de eerste pagina van een rekeninguittreksel de gegevens bevatten van de domicilie, of de IBAN, welke niet ouder dan drie (3) maanden zal zijn.

Voor een Professioneel:

 • Een kopij van de statuten van de vennootschap geldig verklaard door de administratie (bevatten de bevoegdheidsverdeling), behalve voor beursgenoteerde ondernemingen
 • Een K-bis-uittreksel uit het handelsregister van bedrijven die niet ouder zijn dan drie maanden (Frankrijk) of een uittreksel van het handelsregister welke vertaald moet zijn in het Engels of het Frans
 • Een kopij van een identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap en een tweede bewijsstuk van identificatie op vraag van LEMON WAY
 • Een kopij van de IBAN op naam van de Klant
 • Dezelfde documenten zullen gevraagd worden m.b.t. de effectieve begunstigde van ieder Klant rechtspersoon
 • Voor verenigingen, een kopij van een officieel registratienummer, ook een bewijsstuk van identificatie en domicilie van de Voorzitter van de vereniging of de thesaurier, als ook een IBAN op naam van de vereniging.

LEMON WAY behoudt zich het recht voor om ieder ander document of complementaire informatie op te vragen, zodanig dat zij de nodige verificaties zou kunnen uitvoeren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen met daarin inbegrepen de bestrijding van het witwassen van geld.

De Klant kan schriftelijk of via een ander duurzame drager de toestemming verlenen aan een derde om documenten door te geven voor zijn rekening aan LEMON WAY. Hij zal hiervoor de handelsnaam van de onderneming opgeven in het formulier voor de opening van de Bankrekening.

De Klant heeft kennis van het feit dat LEMON WAY op elektronische drager gegevens zal bijhouden gedurende vijf (5) jaar na het beëindigen van de relatie met haar Klanten, een kopij van de documenten welke dienden als bewijsstuk van hun identificatie.

3.4 – Aanvaarding van de opening van een Bankrekening

LEMON WAY kan de opening van een Bankrekening weigeren voor welke reden dan ook zonder enige motivatie hiervoor. Dit kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

De Partnerwebsite kan de aanvaarding of de weigering van de opening van een Bankrekening aan de Klant doen toekomen per email. De Klant kan vanaf deze aanvaarding zich identificeren op de Partnerwebsite om te constateren dat zijn Bankrekening geopend is.

 1. CREDITEREN VAN DE BANKREKENING

4.1 – Per cheque, overschrijving of bankkaart

Een Klant kan zijn Betaalrekening aanzuiveren door overschrijvingen door vanaf zijn Bankrekening, via geëndosseerde cheque opgesteld door LEMON WAY of per bankkaart. De betalingsoperatie is onherroepelijke definitief wanneer deze gegevens in het bezit zijn of in het geval van registratie van de kaart, vanaf de in bezitname van het cryptogram.

LEMON WAY kan de registratie van de bankkaart of betaling of annulering weigeren op ieder ogenblik als veiligheidsmaatregel. De Klant moet in dit geval het nummer van zijn bankkaart invoeren of de betaling bij aanzuivering van zijn rekening.

De parameters van LEMON WAY kunnen restrictiever zijn dan deze van de Klant, in het belang van de bescherming van de Klant. Unique plafonds, per dag, per maand en per jaar, zo ook iedere ander vorm van beperkingen zijn toepasbaar in de strijd tegen fraude.

De Klant heeft kennis van het feit dat iedere riskante transactie die een overschrijding van de plafonds zou teweegbrengen automatisch geweigerd zal worden door het systeem van LEMON WAY.

Elke transactie via bankkaart of betaling, welke een niet-betaling tot gevolg heeft, door een afwijzing of betwisting, zal het bedrag automatisch verminderd zien door LEMON WAY van de Provisie van de Betaalrekening. Als de Provisie ontoereikend is, dan heeft LEMON WAY de toestemming om alle verweermiddelen te nemen om het bedrag terug te vorderen. Bovendien, heeft LEMON WAY het recht om de uitvoering te weigeren van alle toekomstige uitgevoerde geldoverboekingen van de kaarten welke aanleiding hebben gegeven tot het incident.

De kosten voor de behandeling van niet-betalingen, afwijzingen of betwisting kunnen door LEMON WAY worden genomen, tot een maximum van 15% van het verschuldigd blijvende saldo (tot max. 20 euro), in overeenstemming met artikel L. 133-19 van de Franse wetgeving.

4.2 – Bij overschrijving vanaf een andere Betaalrekening

Een Betaalrekening kan eveneens aangezuiverd worden door overschrijving van een Betaalrekening van en Klant betaler ten aanzien van Betaalrekening van de begunstigde van de betaling.

De betalingsoperatie wordt ontvangen in overeenstemming met punt 5.1 voor de rekening van de Begunstigde.

4.3 – Inschrijvingstermijnen van middelen op de Rekening

LEMON WAY behandelt de middelen resulterende uit een betalingsoperatie zo snel mogelijk en ten laatste aan het einde van de eerste werkdag waarop deze werden ontvangen door LEMON WAY in overeenstemming met punt 4.1 en de reële tijd voor de realisatie van de overschrijvingen in overeenstemming met punt 4.2.

 1. DEBITEREN VAN EEN BETALINGSREKENIING DOOR OVERSCHRIJVING

5.1 – Betalingsoperatie initiëren

LEMON WAY voorziet in een betalingsdienst aan Klanten die beschikken over een Betalingsrekening waarmee instructies worden gegeven aan LEMON WAY, voor de uitvoering van een overschrijving onder voorbehoud dat de Provisie van de Rekening hoger is dan het totale bedrag van de overschrijving (kosten inbegrepen). In het geval van een ontoereikende Provisie, zal de Betalingsoperatie automatisch geweigerd worden. De Betalingsoperatie moet volgende gegevens bevatten:

 • Het bedrag in EURO;
 • De Begunstigde moet geïdentificeerd kunnen worden met zijn Betalingsrekening;
 • Datum van overschrijving wordt uitgesteld op vraag van de Klant bij het in bezit zijn van de overgang van middelen, zal uitgevoerd worden wanneer de voorwaarden werden vervuld en de hoeveelheid bereikt werd. De datum is het einde van de periode van inschrijving mist de hoeveelheid wordt bereikt.

Als de Provisie van de Betaalrekening ontoereikend is, kan de Klant een aanvulling doen om een toereikende Provisie te bekomen om toe te laten de betaling door te voeren. De autorisatie voor de Betalingsoperatie is ondergeschikt aan de middelen welke de Provisie aanvullen tot een toereikend bedrag om de betalingsoperatie mogelijk te maken.

LEMON WAY herinnert de Klant dat wanneer de valuta van de Betaalrekening verschilt van deze naar de welke een overschrijving zal gebeuren, de wisselkosten of de diensten, kunnen toegerekend worden bij de bank war Klant een bankrekening geopend heeft.

LEMON WAY kan niet aansprakelijk gesteld worden als de bankgegevens onvolledig of onjuist zijn.

5.2 – Onherroepelijkheid van een Betalingsoperatie

De geldige Betalingsoperatie gegeven door ene Klant is onherroepelijk vanaf het in bezitname van de gebruikscode in overeenstemming met 5.1, de Klant kan dus niet de annulering ervan vragen.

In sommige gevallen wordt voorzien dat de Klant een gegroepeerde opdracht van overdracht van middelen kan initiëren met de kaart zoals voorzien in punt 4.1 en een Betalingsoperatie op de Betaalrekening van een Begunstigde aangewezen op een bepaalde datum. De Betalingsoperatie wordt geacht onherroepelijk te zijn vanaf de in bezitname van de kaartgegevens zoals beschreven in 4.1.

LEMON WAY verricht geen wederkerende overschrijvingen.

5.3 – Plafondbedragen en toepasbare limieten

De Klant is afhankelijk aan de volgende standaardplafonden:

 • Als de Klant een Particulier is, dan mag hij een maximumhoeveelheid van 25000 EUR per kalenderjaar gebruiken en 250 EUR per uitgave. Om gebruik te maken van de Betaalrekening voor hogere bedragen zal LEMON WAY aanvullende documenten vragen ter identificatie.
 • Als de Klant een rechtspersoon is, dan zal LEMON WAY systematisch aanvullende documenten vragen voor de identificatie voordat een Betaalrekening wordt geopend.

Elke Betalingsoperatie welke riskeert de geplafonneerde maandelijkse betalingen te overschrijden zal automatisch geweigerd worden door het Systeem LEMON WAY.

Andere plafonds of verstoringen kunnen geactiveerd worden door LEMON WAY in geval van risico voor fraude.

LEMON WAY behoudt zich het recht voor om een Betalingsoperatie tegen te boeken, als de operatie van overdracht van middelen door bankkaart of betaling door het crediteren van de Betaalrekening geweigerd of geannuleerd werd door de uitgever van de kaart.

5.4 - Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn voor financiële diensten, welke in overeenstemming zijn met de Franse wetgeving, zijn de volgende:

 • Een Betalingsoperatie gegeven op een werkdag, zal uitgevoerd worden door LEMON WAY op de eerstvolgende werkdag als het in EUR is en de kredietinstelling in de EU gevestigd is.
 • Een Betalingsoperatie gegeven op een werkdag, zal uitgevoerd worden door LEMON WAY op de eerstvolgende werkdag als het in EUR is en voor ieder andere Betaalrekening.
 1. REPORTING

6.1 – Per operatie

Wanneer een Betalingsoperatie werd uitgevoerd, zal het Systeem LEMON WAY of de Partnerwebsite automatische en confirmatie - email versturen naar de Klant. Deze email zal de gegevens weergeven m.b.t. de Betalingsoperatie welke werden gecommuniceerd met het Systeem van LEMON WAY, zoals: de identiteit van de Begunstigde, een beschrijving van de Betalingsoperatie, het bedrag, de datum en uur van de Betalingsoperatie alsook de eventuele voorwaarden verbonden aan de betaling.

6.2 Bankafschriften

Alle Betalingsoperaties worden hernomen in een Rekeningafschrift voor iedere Betaalrekening. De Klant kan zijn Rekeningafschriften consulteren op de Partnerwebsite.

De Klant heeft toegang tot de Rekeningafschriften van de betalingen welke de debetstand en creditstand van de rekening opneemt.

Gedurende een periode van twee (2) jaar, en het lopende jaar, kunnen deze geraadpleegd worden. LEMON WAY zal deze bewaren op een elektronische drager, binnen de toepasselijke wettelijke termijn.

 1. DUUR VAN HET CONTRACT EN DATUM VAN INGANG

Het Contract gaat van kracht op het moment van de aanvaarding van huidig document door de Klant en geldt de voor onbepaalde tijd.

De Klant, beschikt over een periode van veertien (14) kalenderdagen om het contract, zonder kosten, op te zeggen. Deze termijn loopt vanaf de dag het Contract overeengekomen werd, dit is de dag waarop de Klant huidige Algemene Voorwaarden aanvaard heeft. Gedurende deze opzegperiode kan de uitvoering van het contract tenzij uitdrukkelijk op vraag van de Klant. De Klant erkent en aanvaard dat iedere betalingsinstructie aan LEMON WAY een uitdrukkelijke vraag uitmaakt om het Contract uit te voeren. De Klant heeft dus geen recht om betalingsinstructies te annuleren welke hij gedurende deze opzegtermijn heeft gegeven en bevestigd.

Deze opzegrecht kan door de Klant worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van redenen.

De Klant dient LEMON WAY per aangetekend schrijven in kennis te stellen van de opzeg (zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden) binnen een termijn van veertien (14) dagen. Als de Klant geen gebruik maakt van zijn recht op opzeg, dan zal het Contract behouden blijven in overeenstemming met de huidige Algemene Voorwaarden. Om het Contract te beëindigen dient hij zich te houden aan de voorwaarden voor de beëindiging zoals opgenomen in artikel 19.

 1. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de relatie tussen twee Klanten of een Klant en een derde kunnen niet gericht worden aan LEMON WAY. Enkel klachten met betrekking tot de slecht uitvoering van een betalingsopdracht gegeven aan LEMON WAY door de Klant worden geviseerd door dit artikel en het contract.

Klachten (betwistingen, bezwaren, toegang en rechtzetting, enz.) kunnen kosteloos gericht worden aan LEMON WAY per email: reclamation@lemonway.fr of op het volgende adres:

Société LEMON WAY

Service Réclamation

14, rue de la Beaune

93100 Montreuil

Iedere betwisting of verzoek met betrekking tot:

 • Het disfunctioneren van een van de functies van de Betalingsdienst aangeboden door LEMON WAY of de Website,
 • Gecommuniceerde informatie door het Systeem van LEMON WAY of LEMON WAY in het kader van Betalingsdiensten,
 • Een fout in de uitvoering van de betaling of in de niet-uitvoering ervan,
 • Een fout in de kostenaanrekening, taksen of bankkosten door LEMON WAY

moeten worden ter kennis gebracht aan LEMON WAY door de Klant zo snel mogelijk, te rekenen vanaf de dag de Klant kennis heeft genomen van deze feiten of binnen een langere termijn voorzien door specifieke bepalingen of door de wet.

In overeenstemming met de aanbevelingen 2011-R-05 van de ACPR van 15 december 2011, zal een rapport van ontvangst worden verstuurd binnen maximum tien dagen. De klachten worden behandelt binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag van ontvangst.

Elke betrokken persoon kan een klachtenformulier verkrijgen. Dit formulier kan gedownload worden op de Website: http://www.lemonway.fr/reclamation

Bij gebrek aan een minnelijke regeling, kan de Klant gebruikmakend van niet-professionele doeleinden zich, schriftelijk, richten tot een onafhankelijke bemiddelaar, welke kosteloos gevat kunnen worden in geval van geschillen m.b.t. de toepassing van deze bepalingen, de Ombudsman AFEPAME, 36 rue de Taitbout 75009 Paris, onverminderd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

 1. KOSTEN

Als tegenprestatie voor de betalingsdiensten aangeboden aan de Klant, voorziet LEMON WAY in een bezoldiging waarvan het bedrag en de voorwaarden weergegeven worden op de Partnerwebsite onder « TARIEFVOORWAARDEN». De aangegeven tarieven omvatten de definitieve tarieven en de commissies van de Partnerwebsite en van LEMON WAY.

 1. VEILIGHEID

10.1 – Notificatieverplichting

De Klant heeft de verplichting om LEMON WAY onverwijld in kennis te stellen van een vermoeden van frauduleus gebruik van zijn Betaalrekening of ieder ander gebeurtenis welke kan leiden tot dergelijk gebruik, zonder hiervan een uitputtende opsomming te geven: het verlies, onopzettelijke bekendmaking van de gegevens van de Betaalrekening of een niet-toegestane operatie.

Deze notificatie moet verstuurd worden per email: fraude@lemonway.fr en geconfirmeerd worden per post:

Société LEMON WAY

14 rue de la Beaune

93100 Montreuil

Frankrijk

10.2 - Preventie

LEMON WAY doet het uiterste om haar in te spannen tegen ieder ander gebruik van de Betaalrekening.

De Partner beschikt eveneens over eigen middelen van beveiligde communicatie met de Klant.

10.3 – Gebruik van cookies

In het kader van de Betalingsdiensten kunnen cookies gebruikt worden (bestanden die door LEMON WAY worden verstuurd en die op de harde schijf van computer worden opgeslagen). Cookies dienen om de functies van Betalingsdiensten wat betreft de snelheid.

De Klant is op de hoogte van het feit dat hij cookies van het Systeem van LEMON WAY mag weigeren in de instellingen van zijn internetbrowser, hierdoor is er een risico op aantastingen van het gebruik van de Betalingsdiensten.

10.5 – Onderbreking van de diensten van LEMON WAY

LEMON WAY verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen toe te wenden om de betalingsdienst uit te voeren. LEMON WAY garandeert niet een ononderbroken toegang tot de dienst. Met als gevolg dat LEMON WAY niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor vertraging of ontoegankelijkheid van het Systeem LEMON WAY welke de uitvoering van de Betalingsoperatie onmogelijk maakt of in geval van gedeeltelijke uitvoering of incorrecte, bij factoren die ontsnappen aan de redelijke controle door LEMON WAY.

De Klant werd geïnformeerd van het feit dat LEMON WAY occasioneel de toegang –geheel of gedeeltelijk- tot de diensten kan onderbreken:

 • Om herstellingen, onderhoud en aanpassingen van de functies toe te staan,
 • In geval van een vermoeden van een poging tot piraterij, verduistering van middelen of ieder andere risico op schade,
 • Op vraag van of op instructies van personen bevoegd hiervoor,
 • Om operaties uit te voeren op de Betaalrekening,
 • Afsluiting van de Betaalrekening.

LEMON WAY kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade resulterend uit eventuele opschortingen.

Vanaf de hervatting van de normale werking van de diensten, doet LEMON WAY alle redelijke inspanningen om de operaties in wacht zo snel mogelijk te behandelen.

10.5 – Verzet tegen de veiligheidsbepalingen

De Klant kan verzet doen door contact op te nemen met LEMON WAY per Email support@lemonway.Fr of telefonisch op het nummer: +33 1 48 18 19 30

Een inschrijvingsnummer voor dit verzet wordt gecreëerd en bijgehouden gedurende 18 maanden. Via schriftelijk verzoek van Klant en voor het einde van deze periode, zal LEMON WAY overgaan tot het communiceren van haar standpunt.

LEMON WAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor standpunten die niet worden ingenomen door de Klant. Het verzoek tot bezwaar wordt geacht gedaan te zijn op datum van effectieve ontvangst van het verzoek door LEMON WAY of ieder ander gemandateerde persoon. In het geval van diefstal of frauduleus gebruik, heeft LEMON WAY het recht het ontvangst of een kopie van de neerlegging van de klacht van de Klant te vragen die zich verbindt om zo snel mogelijk hierop te antwoorden.

LEMON WAY blokkeert de toegang tot de Betaalrekening en zorgt ervoor dat de identificatie van de betaalrekeningen niet-operationeel worden. De nieuwe identificatiegegevens zullen overgemaakt worden aan de Klant, op dezelfde manier zoals voor de opening van een Betaalrekeningen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig artikel L. 133-22 van de Franse wetgeving, is LEMON WAY aansprakelijk, behoudens de toepassing van de artikelen L. 133-5 en L. 133-21 van de Franse wetgeving, voor de goede uitvoering van de Betalingsoperatie t.a.v. de Klant betaler tot het ontvangst van de middelen door de uitvoerder van de Betalingsdiensten van de Begunstigde. Wanneer LEMON WAY aansprakelijk is voor de gebrekkige uitvoering van een Betalingsoperatie door eigen fout, dan zal LEMON WAY onverwijld het toepasselijke bedrag van de transactie terugbetalen en herstel de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde Betalingsoperatie niet hebben plaatsgevonden.

De Klant die handelt voor niet-professionele doeleinden die wenst een niet-toegelaten Betalingsoperatie te betwisten moet de klantendienst, in overeenstemming met artikel 8, onverwijld contacteren volgend op de kennisname van de anomalie en ten laatste 13 maanden volgend op de inschrijving van de betaling in de rekening. In het geval dat gebruik gemaakt wordt van de veiligheidsbepalingen, zijn de kosten, voor de niet-toegestemde operaties vóór de notificatie van de betwisting, voor rekening van de Klant (handelend voor niet-professionele doeleinden) voor een maximum bedrag van 150 EUR. Evenwel, is LEMON WAY niet aansprakelijk voor fouten van de Klant bij opzet, verzuim of grove nalatigheid van zijn verplichtingen, een laattijdig overdracht van betwisting of slechte trouw. In geval van onrechtmatig gebruik van gegevens of vervalsing, zijn de verliezen die resulteren van de Operaties vóór de betwisting door de Klant (handelend voor niet-professionele doeleinden) voor rekening van de LEMON WAY, behalve in geval van fouten zoals gedefinieerd hierboven. De Betalingsoperaties uitgevoerd na de betwisting door de Klant, handelend voor niet-professionele doeleinden, worden enkel gedragen door LEMON WAY in geval van fraude.

LEMON WAY heeft niet het recht om een onherroepelijk Betalingsopdracht op vraag van de Klant te annuleren.

In geen enkel geval kan LEMON WAY aansprakelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte schade, zoals commerciële schade, verlies van Klanteel, commerciële verstoring, inkomensderving, verlies van imago ondergaan door de Klant of door een derde, welke het gevolg kon zijn van de prestaties door LEMON WAY of uitvoering van het Platform voor Exploitatie, of de onbeschikbaarheid. Elke handeling gesteld t.a.v. een Klant door een derde wordt gelijkgesteld aan een indirect schade en heeft geen recht tot herstel als gevolg.

Behalve in het geval van andersluidende Algemene Voorwaarden of dwingende wettelijke bepalingen en zonder afbreuk te doen aan andere oorzaken van uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, kan LEMON WAY in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door overmacht of oncontroleerbare omstandigheden of alle andere maatregelen of wettelijke bepalingen genomen door de Franse autoriteiten of buitenlandse autoriteiten. Maken geen overmacht uit, zonder dat hiertoe beperkt te worden: stroomstoring, brand of overstroming, staking door personeel of onderaannemers en leveranciers, tekortkomingen aan de interbancaire werking van het systeem of betalingen door bankkaart, oorlog, bedreigingen, rellen of bezetting van gebieden door buitenlandse troepen, nalatigheid door een derde in de zin van rechtspraak en de doctrine zoals menden aansprakelijk voor de levering van de elektriciteit of diensten van telecommunicatie.

 1. BEVEILIGING VAN DE MIDDELEN VAN DE CLIENTEN

LEMON WAY houdt alle middelen beschikbaar voor de inschrijving op het credit van de Betaalrekening van de Klant op het einde van iedere werkdag op een rekening geopend bij BNP Paribas.

 1. INACTIEF BETAALREKENING

Een Betaalrekening wordt geacht inactief te zijn:

 1. De Betaalrekening maakte geen voorwerp uit van een Betalingsoperatie gedurende een periode van twaalf (12) maanden gedurende welke, buiten de inschrijving op het debet door LEMON WAY rekening houdend met alle mogelijke kosten en commissies en
 2. De Klant titularis van de Rekening, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtigde persoon die zich niet gemanifesteerd heeft t.a.v. LEMON WAY, of
 3. Na een periode van twaalf (12) maanden gevolgd door het overlijden van de Klant. De Klant en zijn rechtsopvolgers zullen geïnformeerd worden door huidige gevolgen die eraan verbonden kunnen worden.

De tegoeden ingeschreven op de inactieve Betaalrekening zullen gedeponeerd worden op het “Caisse des Dépôts et Consignations” (Frankrijk) na een periode tien jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste Betalingsoperatie, behoudens de inschrijving op het debet door LEMON WAY rekening houdend met alle mogelijke kosten en commissies. Behalve in het geval van het overlijden van de titularis van de rekening of waar de tegoeden ingeschreven op de inactieve rekening gedeponeerd worden op het “Caisse des Dépôts et Consignations” na een periode van drie (3) jaar na het overlijden van de titularis.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Intellectuele eigendomsrechten gebonden aan het gebruik van de Betalingsdiensen of prestaties geleverd door LEMON WAY bij wijze van het LEMON WAY systeem worden niet overgedragen aan Klant door huidige Algemene Voorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe om geen invloed uit te oefenen op de rechten van LEMON WAY, en zal niet overgaan tot elke vorm van reproductie, of aanpassing van alle of enkele intellectuele of materiele elementen van het LEMON WAY Systeem en de toebehoren, en de actuele of toekomstige ondersteuning.

De auteursrechten verbonden aan de software van LEMON WAT Systeem zijn de eigendom van de onderneming LEMON WAY. Zij maken deel uit van de zakengeheimen en andere vertrouwelijke gegevens ook als zij niet beschermd zouden blijken te zijn op basis van huidige wetgeving.

Het software Systeem van LEMON WAY en, in voorkomend geval, het materiaal zal door Klant niet gekopieerd of gereproduceerd worden, vertaald worden in elke andere taal, aangepast worden, kosteloos of ten bezwarende titel gedistribueerd worden, of ieder ander uitbreiding niet-conform aan de specificaties.

Het merk « Lemon Way » is eigendom van de onderneming LEMON WAY. De Klant verbindt zich ertoe om de melding van het merk « Lemon Way » niet te verwijderen op elk element aangeboden of ter beschikking gesteld door LEMON WAT, op software, documenten of op publiciteit.

 1. CONFIDENTIALITEIT

De Klant verbindt zich ertoe om de informatie m.b.t. handels- en technische gegeven of andere gegevens welke de Klant verkrijgt in het kader van de Betalingsdiensten strikt vertrouwelijk te beschouwen.

Deze verplichting van vertrouwelijkheid blijft geldig voor de volledige looptijd van de inschrijving van de Betalingsdiensten en gedurende drie jaar volgend op de beëindiging van het Contract. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid betreft niet de informatie welke publiek bekend werd gemaakt.

De Partijen erkennen dat de Betalingsoperaties gedekt worden door het beroepsgeheim, in toepassing van artikel L.519-22 van de Franse wetgeving.

 1. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONGEGEVENS

De onderneming LEMON WAY zal de regels van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig respecteren. In overeenstemming met de wet heeft LEMON WAY een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De onderneming LEMON WAY zal persoonsgegevens verzamelen en verwerken welke vrijwillig door de Klant werden gegeven. Worden als persoonsgegevens beschouwd, gegevens m.b.t.: fysiologische, zijn telefoonnummer, emailadres, woonplaats, bankkaartnummer of rekeningnummer voor een transactie of een overschrijving, IP-adres van een persoonlijke computer.

Als u opmerkingen heeft of als u van mening bent dat met huidige voorwaarden uw privacy niet gerespecteerd wordt, kunt u contact opnemen met LEMON WAY, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Klant is geïnformeerd en accepteert dat LEMON WAY in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzamel voor volgende doeleinden:

- om in overeenstemming te zijn met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen i.v.m. de preventie van witwassen van geld en de financiering van terrorisme,

- behandeling/beheer en het opslaan van transacties,

- controle en preventie van incidenten en onregelmatigheden (strijd tegen fraude of ieder andere vorm van misbruik),

- centrale beheer van het Klanteel,

- behandeling verzoeken van de Klant ,

- realisatie van testen, statistieken en onderzoeken,

- de vorming van het personeel voor de Betalingsdiensten,

- controle van de kwaliteit van de dienst,

- en voorstellen van nieuwe diensten.

De Klant heeft kennis van het feit dat persoonsgegevens kunnen bewaard worden op een of meerdere bestanden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en aanvaard dat de gegevens kunnen bijgehouden en behandelt worden in overeenstemming met de voorgenoemd doeleinden.

De Klant aanvaard dat de strikt noodzakelijke persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor de doeleinden zoals hierboven opgenomen welke werden gecommuniceerd door LEMON WAY:

- aan onderaannemers en uitvoerders van externe diensten waarvan de interventie noodzakelijk is,

- aan Begunstigden van Betalingsoperatie of een bemiddelaar welke werd ingeschakeld voor een goede uitvoering van Betalingsoperatie tussen Klant en Begunstigde,

- aan commerciële partners van Lemon Way.

De Klant aanvaard dat de communicatie van deze persoonsgegeven aan de bovenbedoelde personen, gedaan in overeenstemming met vermelde voorwaarden, in een andere land van de Europese Unie en eveneens in een lidstaat van de Europese Unie welke eveneens een adequate bescherming garandeert van de voorwaarden zoals wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Klant heeft steeds het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, welke gecommuniceerd werden aan LEMON WAY. De Klant heeft eveneens het recht om verkeerde gegevens te laten rechtzetten.

Klant heeft recht op zich te verzetten voor voorziene behandeling in kader van de betalingsdiensten of andere producten en diensten door LEMON WAY.

Het recht op verzet, toegang en rechtzetting kunnen kosteloos uitgeoefend worden op vraag, welke gericht moet worden aan LEMON WAT per email: reclamation@lemonway.fr of op het volgende adres:

Société LEMON WAY

Service Réclamation

14, rue de la Beaune

93100 Montreuil

 1. GOEDKEURINGSOVEREENKOMST

De uitgevoerde communicatie dmv email zijn communicatiemiddelen welke een bewijswaarde hebben voor Klant en LEMON WAY.

Alle bewaarde informatie in de gegevensbestanden van het LEMON WAY systeem mbt instructies en betalingsbevestigingen ontvangen door Klanten, herroepingsverzoeken en de uitvoering van de operaties door LEMON WAY, notificaties geadresseerd door de Klant en/of LEMON WAY hebben, tot het tegendeel bewezen wordt, dezelfde bewijswaarde als een ondertekende papieren drager, wat betreft de inhoud ervan, de datum en uur op welke deze ontvangen/uitgevoerd werden. Deze onveranderlijke sporen, betrouwbaar en beschikbaarheid worden bewaard in het informaticasysteem van LEMON WAY.

De documenten van LEMON WAY reproduceren deze informatie, alsook de kopijen of reproducties vrijgegeven door LEMON WAY hebben dezelfde waarde als een origineel, tot het tegendeel bewezen wordt.

 1. BLOKKERING VAN DE REKENING

LEMON WAY kan overgaan tot de tijdelijke en onmiddellijke schorsing van de Betaalrekening door eigen beoordeling en met name :

- wanneer de Klant de bepalingen van het Contract niet naleeft,

- wanneer de Klant onjuiste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens heeft doorgegeven aan LEMON WAY,

- in geval van een risico op fraude, het witwassen van geld of financiering van terrorisme of de risico aan de beveiliging van de Betaalrekening of het Systeem LEMON WAY,

- in geval van toegenomen risico dat de betaler niet in staat is zijn betalingsplicht na te komen,

- in geval van een groot aantal terugbetalingen, annuleringen van transacties of betwistingen voor niet-toegestane transacties.

Deze beslissing wordt gemotiveerd en ter kennis gebracht aan de Klant door ieder middel. De schorsing van de Betaalrekening heeft tot doel de bescherming van de Klant, kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.

De re-activatie van de Betaalrekening gebeurd op eigen discretie van LEMON WAY.

In verhouding tot de ernst van de tekortkomingen aan de Algemene Voorwaarden en met name wanneer de Begunstigde illegale producten verkocht zou hebben, behoudt LEMON WAY zich het recht voor om het Contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 19.

 1. BEEINDIGING VAN HET CONTRACT

De Klant kan, zonder rechterlijke tussenkomst, het Contract beëindigen, welke de afsluiting van zijn Betaalrekening tot gevolg heeft, mits een opzegging bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs en een opzegtermijn van een maand. Hij moet een toereikende Provisie behouden om een goede einde van de Betalingsoperatie te volbrengen gedurende de noodzakelijke termijn en de kosten voor de betaling zijn voor hem.

LEMON WAY kan, zonder rechterlijke tussenkomst, het Contract beëindigen, mits een opzegging bij ter post aangetekende brief en ontvangstbewijs en een opzegtermijn van twee maanden.

In geval van grove fout van een van de Partijen, zal de kaderovereenkomst onmiddellijk beëindigd worden met onmiddellijke ingang per eenvoudige kennisgeving aan de andere Partij. Maakt grove fout in hoofde van de Klant: communicatie van valse informatie, uitoefening van illegale activiteit, strijdig aan goede zeden, witwassen van geld of financiering van terrorisme, bedreiging aan LEMON WAY of haar Partnerwebsite, wanbetaling, niet-naleving van de verplichtingen van huidige voorwaarden, beëindiging van de relaties tussen Klant en Partnerwebsite, zware schulden of voor vennootschappen de aanstelling van een mandataris ad hoc wordt aangesteld, curator in het faillissement, opening van een procedure voor een gerechtelijk akkoord of een liquidatieprocedure. Grove fout in hoofde van LEMON WAY: communicatie van valse informatie, niet-naleving van de verplichtingen, aanstelling van een mandataris ad hoc, curator in het faillissement, opening van een procedure voor een gerechtelijk akkoord of een liquidatieprocedure.

In geval van aanpassingen aan het toepasbaar reglement en de interpretatie door de Regulatie Autoriteiten welke invloed hebben op de bevoegdheden van LEMON WAY of haar mandatarissen, zal de automatische beëindiging van het Contract tot gevolg hebben. De Klant kan vanaf de datum van beëindiging geen Betalingsoperaties doorgeven. De Rekening kan behouden worden gedurende een periode van 15 maanden met voor eventuele claims te bekomen van betwistingen en bezwaren. De opgegeven Betalingsoperatie voorafgaand aan de datum van beëindiging kunnen niet hersteld worden en zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract.

De beëindiging van het Contract heeft de definitieve afsluiting van de Betaalrekening tot gevolg. De afsluiting van een Betaalrekening kan geen gevolg geven aan een schadevergoeding voor eventuele occasionele schade welke geleden werd door de afsluiting. De Klant heeft niet de toestemming, tenzij met uitdrukkelijk akkoord van LEMON WAY, om een andere Betaalrekening te openen. Iedere geopende Betaalrekening welke in overtreding is met deze bepalingen kan onmiddellijk afgesloten worden door LEMON WAY, zonder opzeg.

De Provisie op de Betaalrekening welke afgesloten dient te worden, geeft het recht aan de Klant titularis van deze rekening om een overschrijving te doen onder voorbehoud dat hangende operaties en eventuele niet-betalingen, weigeringen of toekomstige bezwaren. Als een opvolger werd voorgesteld door LEMON WAY, dan kan deze voorgesteld worden aan de Klant voor de afsluiting van de Betaalrekening en het overmaken van de Provisie op een nieuwe geopende Betaalrekening in de aangewezen vestiging van de opvolger.

LEMON WAY behoudt zich het recht voor om in recht een herstel te vragen van de schendingen die het ondervonden heeft door de niet-naleving van het Contract. De afsluiting van een Betaalrekening kan aanleiding geven tot de kosten welke niet hoger mogen zijn dan deze opgenomen in artikel L. 314-13 van de Franse wetgeving.

 1. AANPASSINGEN AAN HET CONTRACT

Iedere project van wijziging van het Contract moet schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de Klant of via een andere duurzame dragen ten laatste twee maanden voordat het voorgestelde wijziging in werking zal treden.

Bij afwezigheid van een bezwaar, welke schriftelijk per aangetekend schrijven moet geadresseerd worden aan LEMON WAY, dan wordt geacht dat de Klant deze aanpassingen aanvaard heeft. In geval van weigering van de voorgestelde aanpassingen, kan de Klant het Contract zonder kosten beëindigen, vóór de inwerkingtreding van deze aanpassingen. Dit verzoek heeft geen invloed op de kosten (kost, sociale bijdrage, betalingen) welk de Klant verschuldigd blijft.

 1. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR KLANT-NATUURLIJKE PERSONEN

21.1 - Overlijden

In geval van overlijden van een Klant titularis van een Rekening, dient LEMON WAY daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld door de rechtsopvolgers of hun mandatarissen. Indien die mededeling mondeling geschiedt, moet zij schriftelijk worden bevestigd. Vanaf de ontvangst van dat geschrift zal de LEMON WAY erop toezien dat n geen enkele verrichting meer uitvoeren op de tegoeden en zal doorgaan met het afsluiten van de Rekening.

Als de tegoeden welke LEMON WAY op naam van de overledene bezit hoger zijn dan de kosten welke zij moet dragen voor de kosten van intrekking, dan kunnen deze – in afwijking van artikel 17 van huidige Algemene Voorwaarden- vrijgegeven worden aan de rechtsopvolgers enkel in geval de rechtsopvolgers of de mandatarissen documenten overlegging van de officiële bescheiden tot vaststelling van de erfopvolging alsmede van enig document dat door de wet wordt vereist en/of door de LEMON WAY nuttig wordt geacht.

Bij een gebrekkige overschrijving, zo ook bij gebrek aan de voorlegging van een bewijsstuk aan LEMON WAT, zullen de bepaling van artikel 13 van huidige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de Provisie.

 1. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR KLANT-RECHTSPERSONEN

In het geval dat de omvang van fraude van de bankkaart of elk ander middel van betaling gebruikt door de betaler hoger is dan 0,2% gemiddeld, in verhouding tot het totaal bedrag van de maandelijkse betalingen, dan houdt LEMON WAY zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

Deze betalingen worden niet gegarandeerd door LEMON WAY.

De Klant rechtspersoon moet zich houden aan de regels van VISA et MASTERCARD, met name deze met betrekking tot zijn activiteit.

Een formulier van aangifte van activiteit en de classificatie van risico wordt bezorgd aan de Klant rechtspersoon bij het aanvatten van de contractuele relatie, vervolgens ondertekend door de Klant. Op elk ogenblik moet de rechtspersoon een legale activiteit uitoefenen, in overeenstemming met de verklaarde activiteiten in het formulier opgegeven. De activiteiten, zelfs de legale, welke niet worden aanvaard door LEMON WAY worden opgenomen in dit formulier.

Weerslag op de debitrekening van de rechtspersonen, de geweigerde transacties, zoals ChargeBack, en andere boetes kunnen uitgesproken worden door VISA of MASTERCARD.

 1. ALGEMEEN

In geval administratieve formaliteiten noodzakelijk voor de uitoefening van de Algemene Voorwaarden, zullen LEMON WAY en de Klant wederzijdse bijstand bieden voor de regularisatie van deze formaliteiten.

Indien een van de niet-substantiële bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zou blijken in het licht van het vigerend recht, dan wordt deze geacht nietig te zijn, maar dit leidt niet tot de nietigheid van huidige Algemene Voorwaarden.

Een van de Partijen kan geen beroep doen op de niet-naleving van de verplichtingen door de andere Partij kan niet worden uitgelegd als een afstand van de verplichting in kwestie.

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie tussen de titels en de clausules van de Algemene Voorwaarden zal geen rekening gehouden worden met de titels.

De Klant kan een derde een volmacht geven om Betalingsoperaties te verrichten zoals gedefinieerd in deze volmacht. LEMON WAY stelt documenten, op vraag, ter beschikking van de klanten en dient te worden teruggestuurd aan LEMON WAY. De volmacht neemt aanvang vanaf ontvangst door LEMON WAY van het naar behoren ingevuld formulier en onder voorbehoud van aanvaarding door LEMON WAY. Deze zal dan ook ingelicht worden door middel van elk middel. Bij overlijden van de Klant komt hier automatisch een einde aan. Op initiatief van de Klant kan dit ingetrokken worden, welke de gevolmachtigde en LEMON WAY hiervan op de hoogte brengt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. De beëindiging neemt aanvang vanaf de datum van ontvangst van de beëindiging door LEMON WAY. Tot vóór deze datum is de Klant is gehouden aan de door de gevolmachtigde opgedragen Betalingsoperatie.

De Klant vraagt uitdrukkelijk aan LEMON WAY de opheffing van het beroepsgeheim van de gegevens van de Betaalrekening m.b.t. de volmacht.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Frans recht.

Behoudens ingeval van andersluidend dwingend recht, zal elk geschil m.b.t. de uitvoering, interpretatie, geldigheid gebracht worden voor de bevoegde rechtbanken en bij gebreke daarvan voor de rechtbanken van Parijs.