Algemene Voorwaarden Auto-Invest

funding gap emerging markets

Als investeerder op de website die voornemens is gebruik te maken van de functie voor automatisch investeren ("Auto-Invest"), heeft u de volgende voorwaarden gelezen, begrepen en gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hierin vermeld.

 

Klik hier voor het blad met essentiële beleggingsinformatie op platformniveau.

 

1. Definities

De volgende termen hebben de betekenissen zoals hieronder aangegeven:

1.1 Functie voor Automatisch Investeren (Auto-Invest): De website biedt een functie voor automatisch investeren, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze functie in te schakelen, uw fondsen automatisch van uw portemonnee zullen worden afgeschreven volgens de door u gespecificeerde voorwaarden en geïnvesteerd volgens de Investeringscriteria die u hebt geselecteerd.

1.2 Projectvoorkeuren (Huidige Investeringsstijl): Deze stijl verwijst naar het meest recente mandaat dat door Investeerders is gespecificeerd met betrekking tot de functionaliteit van de Auto-Invest-functie. Via dit mandaat specificeren Investeerders de Investeringscriteria waaronder hun fondsen automatisch mogen worden geïnvesteerd. Investeringen worden alleen toegevoegd aan de portefeuille van de Investeerder als ze overeenkomen met het laatste en dus huidige gespecificeerde mandaat. Ter verduidelijking, het mandaat impliceert niet een specifiek risicoprofiel van de portefeuille zelf, noch weerspiegelt het direct de soorten projecten in de portefeuille.

1.3 Investeringscriteria: De Investeringscriteria zijn: Minimaal investeringsbedrag per project, Maximaal investeringsbedrag per project, maximaal investeringsbedrag per bedrijf, minimale rentevoet, minimale kredietscore, maximale looptijd, valuta en investeringstype (direct/indirect). Als de investeringscriteria veranderen of als er nieuwe investeringscriteria worden toegevoegd door de crowdfunder, zullen investeerders hierover tijdig worden geïnformeerd.

1.4 Investeerder: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Auto-Invest functie gebruikt.

1.5 Website: Het Lendahand crowdfundingplatform www.lendahand.com.

1.6 Crowdfunder: Hands-on B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de wetten van Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 55711766, met statutaire zetel in Rotterdam, Nederland, handelend onder de naam Lendahand. Geregistreerd kantooradres: Eendrachtsplein 3 - unit 2A, 3015LA Rotterdam, Nederland. E-mailadres: [email protected] / BTW-nummer: 851829260B01.
 

2. Toepasselijkheid en Autorisatie

Deze Auto-Invest Voorwaarden zijn van toepassing op alle Investeerders die de Auto-Invest-functie op de Website inschakelen. Daarnaast machtigen de Investeerders de Crowdfunder om algoritmen te definiëren en te schrijven die worden gebruikt als onderdeel van de Auto-Invest-functie die op de Website wordt aangeboden.
 

3. Werking van Auto-Invest

3.1 Om de Auto-Invest-functie in te schakelen, moet u de investeringscriteria specificeren die bepalen in welke projecten uw fondsen moeten worden geïnvesteerd. Als er geen gepubliceerde projecten zijn die overeenkomen met uw Huidige Investeringsstijl, zullen er geen fondsen van uw wallet saldo worden afgeschreven en zullen er geen investeringen worden gedaan.

3.2 Zodra u uw Huidige Investeringsstijl hebt geselecteerd, zal de Auto-Invest-functie automatisch investeren in projecten die aan de gespecificeerde criteria voldoen. Het systeem zal investeren in projecten op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, totdat uw beschikbare investeringsportemonneesaldo is uitgeput. U erkent en gaat ermee akkoord dat de selectie van investeringen die via de Auto-Invest-functie worden gemaakt automatisch is en uitsluitend is gebaseerd op uw gespecificeerde Huidige Investeringsstijl, en dat de Crowdfunder niet deelneemt aan, bijdraagt aan, of invloed uitoefent op de selectie van projecten waarin u investeert via Auto-Invest.

3.3 Terugbetalingen en rentebetalingen zullen ook automatisch opnieuw worden geïnvesteerd via Auto-Invest. Wanneer de Auto-Invest-functie is ingeschakeld, gaat u akkoord met het automatisch investeren in overeenstemming met uw meest recent gespecificeerde Huidige Investeringsstijl.

3.4 Als u een voldoende wallet saldo heeft en er meerdere projecten beschikbaar komen die overeenkomen met uw Huidige Investeringsstijl, zullen uw fondsen worden geïnvesteerd in alle gepubliceerde projecten. Als het bedrag niet gelijkmatig deelbaar is, zal het bedrag zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld.

3.5 Als uw wallet saldo onvoldoende is, zal de automatische investering niet worden uitgevoerd. Auto-Invest zal weer beginnen met investeren wanneer er voldoende fondsen zijn gestort en/of terugbetalingen of rentebetalingen zijn gedaan op uw portemonnee.

3.6 In het geval dat een project bijna volledig gefinancierd is en er meerdere Investeerders zijn met overeenkomende Huidige Investeringsstijlen, zullen investeringen willekeurig onder hen worden verdeeld.

3.7 U kunt op elk moment alle informatie over investeringen gemaakt via Auto-Invest bekijken in uw persoonlijke omgeving op de Website.

3.8 U kunt slechts één keer investeren in een project via Auto-Invest. Mocht u meerdere keren in hetzelfde project willen investeren, dan kunt u altijd handmatig elk gewenst bedrag investeren via de Website. Als de Crowdfunder in de toekomst de mogelijkheid biedt om meerdere investeringen in hetzelfde project te doen, zal de Crowdfunder investeerders over deze mogelijkheid informeren, en moet een investeerder dit expliciet aangeven in hun Huidige Investeringsstijl.
 

4. Zelf Investeren

Naast het gebruik van Auto-Invest, hebben de Investeerders altijd de vrijheid om handmatig te investeren in gepubliceerde projecten op de Website. Deze investeringen, als het om een leningsproject gaat, zullen dan worden toegevoegd aan de individuele portefeuille van de Investeerders. De terugbetalingen en rentebetalingen van deze respectievelijke handmatige investeringen vallen onder de geselecteerde Huidige Investeringsstijl zoals die op dat moment van toepassing is en zullen dienovereenkomstig worden geherinvesteerd.
 

5. Verantwoordelijkheden van Investeerders

De Investeerders moeten zorgvuldig hun Investeringscriteria instellen, die worden aangenomen accuraat en compleet te zijn, aangezien automatische investeringen worden uitgevoerd op basis van deze Huidige Investeringsstijl en dat de Crowdfunder niet verplicht is om enige selectie van investeringscriteria gemaakt door de Investeerders te verifiëren. Te strikte voorkeuren kunnen resulteren in een beperkt aantal geschikte projecten beschikbaar en kunnen leiden tot onderinvestering, en onvolledige selectie van de investeringscriteria kan leiden tot verkeerde investering. Ter verduidelijking, het gebruik van Auto-Invest wordt onder geen enkele omstandigheid beschouwd als een investeringsaanbeveling en/of advies aan de Investeerders door de Crowdfunder.
 

6. Risico's

Het dient opgemerkt te worden dat investeren op de Website via Auto-Invest zijn risico's met zich meebrengt. Net zoals bij handmatige investeringen is er een mogelijkheid dat u geheel of gedeeltelijk uw investering verliest. De Investeerder neemt bewust alle risico's op zich die verbonden zijn aan het gebruik van de Auto-Invest-functie en accepteert dat de Crowdfunder geen garanties biedt voor de prestaties van de Investeerders met betrekking tot investeringen van investeerders.
 

7. Afkoelingsperiode

Een precontractuele afkoelingsperiode van 4 (vier) kalenderdagen is van toepassing op de Huidige Investeringsstijl. Dit houdt in dat u dit automatische investeringsmandaat binnen (vier) kalenderdagen na het geven ervan kunt intrekken.
 

8. Kosten

Het gebruik van de Auto-Invest-functie is kosteloos. Echter, investeringen zijn onderhevig aan de gebruikelijke risico's en kosten zoals beschreven op de Website.
 

9. Wijzigingen in Voorwaarden

De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om de voorwaarden hierin voor automatische investeringen en/of de criteria die ten grondslag liggen aan de Huidige Investeringsstijl eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld als reactie op veranderende marktomstandigheden en/of interne beleidswijzigingen. De Crowdfunder zal deze wijzigingen ten minste 30 (dertig) kalenderdagen van tevoren aankondigen aan de Investeerders.
 

10. Conflicten

De Websitevoorwaarden, de Investeerdersvoorwaarden en deze Auto-Invest Voorwaarden zijn bedoeld om met elkaar in overeenstemming te zijn en moeten samen worden gelezen en geïnterpreteerd. Echter, als er een conflict ontstaat met betrekking tot de Auto-Invest-functie, zullen deze Auto-Invest Voorwaarden prevaleren.
 

11. Wijziging of Beëindiging

De Investeerders hebben de optie om de Auto-Invest-functie op elk moment en om welke reden dan ook uit te schakelen en/of de Huidige Investeringsstijl te wijzigen. Investeringen gemaakt vóór de wijziging van het mandaat zullen niet worden verwijderd of aangepast om te voldoen aan het nieuwe mandaat. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om de Auto-Invest-functie op elk moment te beëindigen of op te schorten, inclusief maar niet beperkt tot gevallen van misbruik, niet-naleving van de voorwaarden, of vanwege interne besluitvorming. Investeringen gemaakt onder een geldig mandaat zullen niet worden geannuleerd, maar verwerkt volgens de juiste terugbetalingsschema's en/of procedures.
 

12. Gegevensbescherming

Persoonsgegevens verzameld in het kader van Auto-Invest zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Crowdfunder, die te vinden is op de Website via de volgende link https://www.lendahand.com/en-EU/pages/privacy-statement.
 

13. Toepasselijk Recht, Geschillen en Rechtbank

Deze Auto-Invest Voorwaarden worden beheerst door het recht van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Auto-Invest of deze voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank in Rotterdam.