Privacybeleid

funding gap emerging markets

This website is managed by Hands-on B.V., trading under the name 'Lendahand'.

Lendahand verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Hieronder geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen - op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens - worden aangemerkt als persoonsgegevens.

 

Waarom verwerkt Lendahand uw persoonsgegevens?

Lendahand verzamelt en verwerkt gegevens over haar investeerders en de bezoekers van haar website. Dat doet zij ten behoeve van haar dienstverlening, om producten en/of diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt Lendahand persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Lendahand en waarom?

Lendahand verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een juridische grondslag is, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst, of wanneer dit noodzakelijk is op grond van wet- en regelgeving, of indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 

Persoonsgegevens van investeerders

Van onze investeerders verwerken wij de volgende gegevens:

Algemene persoonsgegevens, waaronder:

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

Lendahand tracht geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Lendahand wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf altijd om expliciete toestemming worden verzocht.

 

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Op sommige plekken op de website vragen wij om uw e-mailadres, bijvoorbeeld indien u zich wenst in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het doel waarvoor u het aan ons verstrekt en/of waarvoor u ons expliciet toestemming geeft. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen uw e-mailadres daarnaast niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

 

Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

Sollicitanten

Bij indiensttreding of overeenkomst van opdracht, vragen wij naast bovenstaande gegevens ook nog om:

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover deze zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs, waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons komt werken.

De persoonsgegevens die wij van sollicitanten, werknemers en (potentiële) opdrachtnemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

 

Cookie statement

Lendahand maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw internet browser. Nadere informatie hierover vindt u in ons cookie statement.

 

Hoe lang bewaart Lendahand uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Kan Lendahand uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

 

Hoe beveiligt Lendahand uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Al het verkeer tussen uw computer en onze servers gaat over HTTPS, wat betekent dat de data die verstuurd wordt, is versleuteld. Dit kunt u controleren aan de hand van het slotje in de adresbalk.

De technische infrastructuur voor de diensten van Lendahand wordt afgenomen van Amazon Web Services (AWS). AWS is een wereldwijd gerenommeerde partij voor hosting diensten. Wij hebben ons laten begeleiden door een AWS specialist bij het inrichten van deze omgeving.

De backoffice van Lendahand maakt gebruik van strikt rechtenbeheer, zodat klantgegevens alleen toegankelijk zijn via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie. Uw persoonsgegevens worden alleen bekeken wanneer u contact met ons opneemt en inzage noodzakelijk is om u te helpen.

Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen door middel van een afgeleide sleutel. Uw wachtwoord wordt nooit opgeslagen. Het is niet mogelijk uw wachtwoord te achterhalen, zelfs niet wanneer de sleutel ontdekt zou worden.

Zowel de applicatieserver als de databases van Lendahand staan in een VPC (Virtual Private Cloud). Alleen gebruikelijk website verkeer heeft toegang tot deze applicatieservers. Het gaat hierbij om de standaardpoorten 80 voor HTTP (die in principe niet gebruikt wordt) en 443 voor HTTPS.

Alle computers van het personeel bij Lendahand zijn volledig versleuteld, wat betekent dat wanneer iemand niet is ingelogd, er geen data van de computer te achterhalen is.

 

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lendahand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs en/of andere informatie, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op uw verzoek en verwerken het verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Lendahand met persoonsgegevens omgaat?

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Lendahand met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Lendahand. U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres [email protected] of per gewone post:

Lendahand
Eendrachtsplein 3. Unit 2A
3015 LA Rotterdam

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons