Toezicht en AFM-vergunning

funding gap emerging markets
  • Beschikt over de Europese Crowdfunding Service Provider vergunning sinds 2022
  • Lendahand staat onder toezicht van de AFM

MiFID-vergunning

Van 2016 tot mei 2024 beschikte Lendahand over een vergunning als beleggingsonderneming (MiFID). Per mei 2024 is Lendahand alleen verder gegaan onder het Europese beleid voor crowdfunding service providers (ECSP). Investeren in crowdfundingprojecten via het Lendahand-platform is daarmee een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gereguleerde activiteit. Daarnaast Lendahand voldoet aan de prudentiële eisen zoals vastgelegd in de Europese Crowdfunding Verordening EU/2020/1503.

ECSP-vergunning

In augustus 2022 kreeg Lendahand als eerste crowdfundingplatform in Nederland de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning van de AFM. Sinds 10 november 2021 is de Europese Crowdfunding Verordening van toepassing. Deze verordening geeft een Europees kader voor het uitoefenen van (bepaalde vormen van) crowdfundingdiensten. Na een intensieve aanvraagprocedure verkreeg Lendahand de vergunning waarmee ze haar diensten in Europa mag uitoefenen.

Voordat ze een licentie kregen, werden alle bestuursleden op Lendahand getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid door de AFM. Ze worden beoordeeld op basis van cv's, ervaring, opleiding, bekwaamheid en referenties. Daarnaast worden de activiteiten van Lendahandgescreend op integriteit en controle van de bedrijfsvoering. Ook administratieve maatregelen zoals toezicht en organisatorisch overzicht zijn als positief beoordeeld.

Juridische structuur

Investeerders kunnen via het crowdfundingplatform Lendahand investeren in de aangeboden projecten. De investeringen komen bij de leningnemers terecht in de vorm van een lening of worden als schuldinstrumenten zoals obligaties (notes) uitgegeven door de leningnemers aan investeerders. De leningnemers waarmee wordt samengewerkt zijn in veel gevallen lokale financiële instellingen, die met het opgehaalde kapitaal het midden- en kleinbedrijf (MKB) financieren in opkomende landen. In sommige gevallen halen bedrijven zélf direct kapitaal op. Dit zijn veelal bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector. Lees op deze pagina hoe Lendahand leningnemers selecteert voor op het platform.

Investeerders selecteren zelf één of meerdere projecten op het crowdfundingplatform waaraan zij financiering willen verstrekken. Na de succesvolle verwerking van de betaling van de investering en wanneer aan de opschortende voorwaarde is voldaan dat het project voldoende inschrijvers heeft, worden de obligaties en/of inschrijvingen op de lening uitgegeven aan de investeerders. Indien het project wordt gefinancierd door de uitgifte van obligaties (notes), worden de obligaties van een uitgevende instelling bij uitgifte ingebracht en aangehouden in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en als zodanig worden beschermd. De verkregen obligaties door de crowd vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV. Bij het financieren van een project middels een ‘gewone’ lening, houdt Lendahand een administratie bij wie er hebben geïnvesteerd en voor welk bedrag, zodat te allen tijde duidelijk is hoe en door wie het project gefinancierd is. De projecten van de leningnemers zelf staan niet onder toezicht van de AFM. Eén van de voorwaarden die in de Europese Crowdfunding Verordening stelt, is dat er bij elk project een Key Investment Information Sheet wordt getoond, alsmede een risico-classificatie wordt opgesteld. Ook moet duidelijk zijn hoe het rentepercentage tot stand is gekomen.

Scheiding van gelden

Onder de vergunningen die Lendahand heeft is het vereist dat operationele activiteiten (het onderhouden van de website, het contracteren van leningnemers, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Lendahand werkt daarom samen met Intersolve Payments BV (Intersolve): een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld, een zogenaamde elektronische geldinstelling. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve voldoen aan de geldende financiële wet- en regelgeving. Zij staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over de vergunning als Elektronische Geldinstelling (en daarmee ook de vergunning als Betaalinstelling). Het geld wat investeerders verstrekken aan een project komt, tot op het moment waarop het project volledig is gefinancierd, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project volledig gefinancierd is wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie.