AFM-vergunning

funding gap emerging markets
  • Beschikking over vergunning als Beleggingsonderneming
  • Lendahand maakt deel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS).

AFM-vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Hands-on BV (met merknaam Lendahand) in september 2016 een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

De personen die bij Lendahand het dagelijks beleid bepalen (het bestuur) zijn voorafgaand aan de vergunningverlening getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Daarbij heeft de AFM onder meer gekeken naar ervaring, opleidingen, capaciteiten, CV’s en hebben er referentiechecks plaatsgevonden. Daarnaast zijn de activiteiten van Lendahand doorgelicht, onder meer op de gebieden van integriteit en beheersing van de bedrijfsvoering. Ook zijn de governance structuren - zoals de administratieve organisatie en de interne controle – (positief) beoordeeld.

Juridische structuur

Om investeringen via de Lendahand website mogelijk te maken, worden er schuldinstrumenten zoals obligaties uitgegeven aan (potentiële) investeerders. De verstrekker van het schuldpapier aan de crowd wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Deze uitgevende instellingen zijn in de meeste gevallen lokale partners, ook wel financiële instellingen, die met het opgehaalde kapitaal het midden- en kleinbedrijf (MKB) financieren in opkomende markten. In sommige gevallen halen ondernemingen zélf ook direct als uitgevende instelling kapitaal op. Alvorens uitgevende instellingen toegang krijgen tot de Lendahand website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen, waaronder acceptatie van de voorwaarden voor het gebruik van het Lendahand platform.

De investeerder kan op de website één of meerdere projecten (proposities) selecteren waaraan hij of zij financiering wil verstrekken door middel van de aankoop van obligaties (of vergelijkbare instrumenten) van 50 euro per stuk. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project (de propositie) voldoende inschrijvers heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden waarvan de koopovereenkomst onderdeel uitmaakt. Zodra de propositie volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en worden de obligaties uitgegeven aan de investeerders die zich door middel van een betaling hebben ingeschreven voor de betreffende propositie.

In deze structuur worden de obligaties van een uitgevende instelling bij uitgifte ingebracht en aangehouden in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en als zodanig worden beschermd. De verkregen obligaties door de crowd vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV.

De aanbiedingen van de uitgevende instellingen zelf staan niet onder toezicht van de AFM. Vandaar dat er bovenaan sommige pagina’s op de website een waarschuwingsbalk wordt getoond. Deze banner informeert enkel over het feit dat het aanbod op de website is vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM gekeurde prospectus te publiceren. Lendahand en de uitgevende instellingen waarmee wordt samengewerkt, maken gebruik van een vrijstelling voor deze prospectusplicht die geldt tot EUR 5 miljoen per uitgevende instelling per jaar. Sinds 1 oktober 2017 is het evenwel verplicht om per propositie een mini-prospectus te publiceren. Deze mini-prospectus wordt ook aan de AFM toegezonden, maar wordt door de AFM niet als zodanig gekeurd.

Scheiding van gelden

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet- en regelgeving. Zij staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een de vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie.

In het kader van de AFM-vergunning Beleggingsonderneming is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website).

Beleggerscompensatiestelsel (BCS)

Lendahand maakt deel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.