Algemene Voorwaarden Investment Guarantee

funding gap emerging markets

*Zie Algemene Voorwaarden First Investment Guarantee hieronder

 

 

Algemene Voorwaarden bestaande investeerders garantie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het Existing Investors Garantie Programma  (hierna te noemen "Programma") en kunnen worden gedownload bij het plaatsen van de online Order. Deze Programma Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op: https://www.lendahand.com/pages/terms-conditions-first-investment-guarantee 

Om alle twijfel te vermijden, indien u investeert onder dit Programma op het Lendahand investeringsplatform (platform), worden deze Programma Algemene Voorwaarden beschouwd als bindend, samen met de overkoepelende Website Algemene Voorwaarden, de specifieke Product Algemene Voorwaarden, de Product Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van het Investor Referral Programma. In geval van conflicten tussen de bovengenoemde sets van algemene voorwaarden, prevaleren deze Programma Algemene Voorwaarden.

 

De investeerder die wil deelnemen aan het Programma moet instemmen met de volgende voorwaarden:

1. Programma: de investeringen die voldoen aan de hieronder beschreven criteria worden door de Crowdfunder gegarandeerd, mits aan alle hierin genoemde voorwaarden cumulatief is voldaan.

2. Termijn: De startdatum van het Programma is: 31 januari 2024. De einddatum van het Programma is: 31 maart 2024. N.B. De einddatum heeft geen betrekking op de looptijd van de projecten op het platform, maar betekent alleen de laatste datum waarop investeerders kunnen deelnemen aan het Programma.

3. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om op elk moment de Termijn van het Programma te verlengen of te verkorten.

4. Het Programma is exclusief toegankelijk voor (rechts)personen die nadelige gevolgen hebben ondervonden doordat zij een verwachte (terug)betaling, gerelateerd aan een van hun investeringen in een project op het Lendahand platform, geheel of gedeeltelijk niet hebben ontvangen. Gedurende de Termijn van het Programma, kan iedere  (rechts)persoon slechts één keer deelnemen aan het Programma.

5. Deze algemene voorwaarden en deelname aan dit Programma worden beschouwd als uitdrukkelijk overeengekomen en geaccepteerd door de investeerder bij het invoeren van de couponcode van het Programma tijdens het plaatsenvan de online Order op het platform.

6. Deelname aan Programma wordt bevestigd door de Crowdfunder middels een e-mail.

7. Het Programma is van toepassing op een online Order op het platform. Het maximaal gegarandeerde bedrag wordt gespecificeerd in punt 10 hieronder. De garantie is van toepassing op een enkele Order, die investeringen in één of meer projecten kan omvatten. Het is belangrijk op te merken dat de garantiecode niet kan worden gebruikt voor latere online Orders, zelfs als het maximale gegarandeerde bedrag niet is bereikt tijdens de vorige online Order.

8. De garantie van de Crowdfunder dekt alleen het hoofdbedrag van de online Order en sluit het rentegedeelte uit.

Voorbeeld 1: Julia investeert EUR 100 in Project A. De investering voldoet aan de criteria van de online Order en valt onder het Programma. Project A heeft 1 terugbetaling van EUR 100 met 5% rente (EUR 5). Voor Julia is EUR 100 gegarandeerd, en niet EUR 105.

9. Bij het claimen van de garantie wordt geen rekening gehouden met rente. Dit betekent dat als een investeerder oorspronkelijk 100 euro heeft geïnvesteerd en reeds een terugbetaling van 50 euro en een rentebetaling van 5 euro heeft ontvangen, hij/zij in het geval van een afschrijving van de lening nog steeds aanspraak kan maken op de op de garantie voor het resterende bedrag van 50 euro.

10. Het maximale bedrag dat gegarandeerd wordt voor de online Order is: EUR 500.

11. Als de online Order is gedaan in meerdere projecten, en het totaal van de online Order  het in punt 10 gestelde maximum overschrijdt, worden alle investeringen proportioneel gegarandeerd tot dat genoemde maximum.

Voorbeeld 2: Julia plaatst een online Order met 1 investering van EUR 1000 in project A. Dit betekent dat Project A gegarandeerd is voor EUR 500.

Voorbeeld 2.1: Project A is blijvend in gebreke nadat EUR 200 al is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan EUR 300 claimen inzake het Programma.

Voorbeeld 2.2: Project A is blijvend in gebreke nadat EUR 500 is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan EUR 0 claimen inzake het Programma.

Voorbeeld 3: Julia plaatst een online Order met 2 investeringen. EUR 600 in project A en EUR 400 in project B. Dit betekent dat Project A gegarandeerd is voor EUR 300 en project B voor EUR 200.

Voorbeeld 3.1: Project A is blijvend in gebreke nadat EUR 100 is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan EUR 200 claimen inzake het Programma.

Voorbeeld 3.2: Project A is blijvend in gebreke nadat EUR 300 is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan EUR 0 claimen inzake het Programma.

12. Een claim kan worden ingediend door een investeerder wanneer:

(1) Lendahand de investeerder informeert dat het project waarin is geïnvesteerd blijvend in gebreke is (afschrijving), OF

(2) Een betaling meer dan 365 dagen te laat is ('365-Dagen periode'), en er sinds die vertraging geen verdere betalingen zijn ontvangen. Elke volgende betaling, zijnde gedeeltelijke betalingen, geherstructureerde betalingen of enige andere betaling gerelateerd aan dat investeringsproject, stopt de 365-Dagen periode.

Voorbeeld 4: Julia heeft een garantie van EUR 500 in project A. EUR 400 is succesvol terugbetaald.

Voorbeeld 4.1: Julia wordt door Lendahand geïnformeerd dat Project A is afgeschreven. Julia kan nu een claim indienen voor EUR 100 inzake het Programma.

Voorbeeld 4.2: Project A heeft een betalingsachterstand van meer dan 365 dagen en sinds die vertraging is er geen vervolgbetaling gedaan. De 365-Dagen periode is verstreken en Julia kan nu een claim indienen voor EUR 100 inzake het Programma.

Voorbeeld 4.3: Project A heeft een betalingsachterstand van 180 dagen, en sinds die vertraging is er geen vervolgbetaling gedaan. De 365-Dagen periode is nog niet verstreken en Julia kan geen claim indienen inzake het Programma.

Voorbeeld 4.4: Project A heeft een betalingsachterstand van 30 dagen. Op dag 30 kondigt Lendahand een herstructurering van het terugbetalingsschema aan. Op dag 60 wordt een nieuwe betaling ontvangen volgens het herstructureringsschema. De 365-Dagen periode wordt opgeschort en Julia kan geen claim indienen inzake het Programma.

13. Na uitbetaling door de Crowdfunder van een succesvol ingediende claim door een investeerder , heeft de Crowdfunder recht op alle daaropvolgende (terug)betalingen met betrekking tot de specifieke investering waarvoor de belegger een vergoeding heeft ontvangen.

Voorbeeld 5: Julia heeft een garantie van EUR 500 in project A. EUR 400 is succesvol terugbetaald.

Voorbeeld 5.1: De laatste terugbetaling van EUR 100 is meer dan 365 dagen te laat. Julia dient een claim in en krijgt EUR 100 terugbetaald als onderdeel van het Programma. Vervolgens wordt er een herstructurering aangekondigd, en er wordt 50 euro van de 100 euro terugbetaald. Deze 50 euro zal op rekening van de Crowdfunder zijn, en niet aan Julia terugbetaald.

14. De investeerder kan een claim indienen binnen 180 kalenderdagen vanaf de datum waarop:

(1) hij/zij is geïnformeerd over de afschrijving van het project waarin hij/zij heeft geïnvesteerd, of

(2) de 365-Dagen periode is beëindigd.

15. De Crowdfunder is verantwoordelijk voor het administreren van de claims die door investeerders zijn ingediend met betrekking tot het Programma. In geval van een geldige claim door een investeerder heeft de Crowdfunder 90 dagen na ontvangst van de claim om gelden over te maken naar de digitale wallet van deze investeerder bij de Betaalinstelling.

16. De investeerder kan zijn/haar gegarandeerde investeringsbedrag claimen door een e-mail te sturen naar [email protected]. De Crowdfunder is niet verplicht om investeerders op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van het indienen van een claim binnen het Programma.

17. De investeerders stemmen uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, en eventuele herzieningen daarvan, die elektronisch worden verzonden. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de toestemming van Investeerders. Alle wijzigingen in deze algemene voorwaarden die de rechten van investeerders met betrekking tot het Programma wezenlijk veranderen, worden aan investeerders bekend gemaakt via e-mail of door aankondiging op de Website van de Crowdfunder. Indien een investeerder het niet eens is met wijzigingen van de algemene voorwaarden, moet de investeerder de Crowdfunder hiervan op de hoogte stellen binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van de herziene algemene voorwaarden. Indien een investeerder bezwaar maakt tegen de herziene algemene voorwaarden, blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing voor de looptijd van de bestaande Eerste Investering van de investeerder.

18. In het geval dat de Crowdfunder ophoudt te functioneren of te bestaan ​​door faillissement of insolventie, kan de Crowdfunder niet gehouden worden aan de bovengenoemde verplichtingen inzake het Programma.

 

 

Algemene Voorwaarden First Investment Garantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het First-Investment-Guarantee Programma (hierna te noemen "Programma") en kunnen worden gedownload bij het plaatsen van de Eerste Investering. De Programma algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op: https://www.lendahand.com/pages/terms-conditions-first-investment-guarantee.

Indien u onder het Programma investeert op het Lendahand investeringsplatform (platform), accepteert u deze Programma algemene voorwaarden, samen met de overkoepelende Website algemene voorwaarden, de specifieke Productvoorwaarden, de voorwaarden van de door u verkregen Schuldinstrumenten, en de Investor Referral Programma algemene voorwaarden. In geval van een conflict tussen de bovengenoemde sets van algemene voorwaarden, prevaleren deze Programma algemene voorwaarden.

De investeerder die wil deelnemen aan het Programma gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Programma: de investeringen die voldoen aan de hieronder beschreven criteria worden door de Crowdfunder gegarandeerd, mits aan alle hierin genoemde voorwaarden cumulatief is voldaan.

2. Termijn: De startdatum van het Programma is: 12 oktober 2023. De einddatum van het Programma is: n.t.b. (nader te bepalen). N.B. De einddatum heeft geen betrekking op de looptijd van de projecten op het platform, maar betekent alleen de laatste datum waarop investeerders kunnen deelnemen aan het Programma.

3. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om op elk moment de Termijn van het Programma te verlengen of te verkorten.

4. Het Programma is alleen beschikbaar voor (rechts)personen die vóór de Startdatum van het Programma nog niet eerder hebben geïnvesteerd op het platform. Gedurende de Termijn van het Programma, kan iedere  (rechts)persoon slechts één keer deelnemen aan het Programma.

5. Deze algemene voorwaarden en deelname aan dit Programma worden beschouwd als uitdrukkelijk overeengekomen en geaccepteerd door de investeerder bij het invoeren van de couponcode van het Programma tijdens het plaatsen van de Eerste Investering op het platform.

6. Deelname aan Programma wordt bevestigd door de Crowdfunder middels een e-mail.

7. Het Programma is van toepassing op de Eerste Investering die is gedaan op het platform, tot het maximale bedrag vermeld onder punt 10 hieronder. Ter verduidelijking, de Eerste Investering betekent de investering geplaatst op het platform door een investeerder die nog niet eerder heeft geïnvesteerd op het platform. De Eerste Investering kan worden geïnvesteerd in één project of meerdere projecten die op het platform zijn gepubliceerd, zolang ze in één order geplaatst zijn. Voor deelname aan het Programma is het niet relevant wanneer de investeerder een account op het platform heeft geopend, zolang het account actief is.

8. De garantie van de Crowdfunder dekt alleen het hoofdbedrag van de Eerste Investering en sluit het rentegedeelte uit.

Voorbeeld 1: Julia investeert 100 euro in Project A. De investering voldoet aan de criteria van Eerste Investering en wordt gedekt door het Programma. Project A heeft 1 terugbetaling van 100 euro met 5% rente (5 euro). Voor Julia is 100 euro gegarandeerd, niet 105 euro.

9. Bij het claimen van de garantie wordt geen rekening gehouden met rente. Dit betekent dat als een investeerder oorspronkelijk 100 euro heeft geïnvesteerd en reeds een terugbetaling van 50 euro en een rentebetaling van 5 euro heeft ontvangen, hij/zij in het geval van een afschrijving van de lening nog steeds aanspraak kan maken op de op de garantie voor het resterende bedrag van 50 euro.

10. Het maximale bedrag dat wordt gegarandeerd voor de Eerste Investering is: 500 euro.

11. Als de Eerste Investering is gedaan in meerdere projecten, en het totaal van de Eerste Investering het in punt 10 gestelde maximum overschrijdt, worden alle investeringen proportioneel gegarandeerd tot dat genoemde maximum.

Voorbeeld 2: Julia plaatst een Eerste Investering met 1 investering van 1000 euro in project A. Dit betekent dat Project A is gegarandeerd voor 500 euro.

Voorbeeld 2.1: Project A is blijvend in gebreke nadat 200 euro al is terugbetaald (exclusief rente), Julia kan 300 euro claimen onder het Programma.

Voorbeeld 2.2: Project A is blijvend in gebreke nadat 500 euro al is terugbetaald (exclusief rente), Julia kan 0 euro claimen onder het Programma.

Voorbeeld 3: Julia plaatst een Eerste Investering met 2 investeringen. 600 euro in project A en 400 euro in project B. Dit betekent dat Project A is gegarandeerd voor 300 euro en project B voor 200 euro.

Voorbeeld 3.1: Project A is blijvend in gebreke nadat 100 euro al is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan 200 euro claimen onder het Programma.

Voorbeeld 3.2: Project A is blijvend in gebreke nadat 300 euro al is terugbetaald (exclusief rente). Julia kan 0 euro claimen onder het Programma.

12. Een claim kan worden ingediend door een investeerder wanneer:

(1) Lendahand de investeerder informeert dat het project waarin is geïnvesteerd blijvend in gebreke is (afschrijving), OF
(2) Een betaling meer dan 365 dagen te laat is ('365-Dagen periode'), en er sinds die vertraging geen verdere betalingen zijn ontvangen. Elke volgende betaling, zijnde gedeeltelijke betalingen, geherstructureerde betalingen of enige andere betaling gerelateerd aan dat investeringsproject, stopt de 365-Dagen periode.

Voorbeeld 4: Julia heeft een garantie van 500 euro in project A. 400 euro is succesvol terugbetaald.

Voorbeeld 4.1: Julia wordt door de Crowdfunder geïnformeerd dat Project A is afgeschreven. Julia kan nu een claim indienen voor 100 euro inzake het Programma.

Voorbeeld 4.2: Project A heeft een betalingsachterstand van meer dan 365 dagen en sinds die vertraging is er geen verdere betaling gedaan. De 365-Dagen periode is verstreken en Julia kan nu een claim indienen voor 100 euro inzake het Programma.

Voorbeeld 4.3: Project A heeft een betalingsachterstand van 180 dagen, en sinds die vertraging is er geen verdere betaling gedaan. De 365-Dagen periode is nog niet verstreken en Julia kan geen claim indienen inzake het Programma.

Voorbeeld 4.4: Project A heeft een betalingsachterstand van 30 dagen. Op dag 30 kondigt de Crowdfunder een herstructurering van het terugbetalingsschema aan. Een nieuwe betaling wordt ontvangen volgens het geherstructureerde terugbetalingsschema op dag 60. De 365-Dagen periode wordt opgeschort en Julia kan geen claim indienen inzake het Programma.

13. Na uitbetaling door de Crowdfunder van een succesvol ingediende claim door een investeerder e, heeft de Crowdfunder recht op alle daaropvolgende (terug)betalingen met betrekking tot de specifieke investering waarvoor de belegger een vergoeding heeft ontvangen.

Voorbeeld 5: Julia heeft een garantie van 500 euro in project A. 400 euro is succesvol terugbetaald.

Voorbeeld 5.1: De laatste terugbetaling van 100 euro is meer dan 365 dagen te laat. Julia dient een claim in en krijgt 100 euro terug als onderdeel van het Programma. Vervolgens wordt een herstructurering aangekondigd en wordt 50 euro van de 100 euro terugbetaald. Deze 50 euro gaat dan naar de Crowdfunder en wordt niet aan Julia terugbetaald.

14. De investeerder kan een claim indienen binnen 180 kalenderdagen vanaf de datum waarop:
(1) hij/zij is geïnformeerd over de afschrijving van het project waarin hij/zij heeft geïnvesteerd, of
(2) de 365-Dagen periode is beëindigd.

15. De Crowdfunder is verantwoordelijk voor het administreren van de claims die door investeerders zijn ingediend met betrekking tot het Programma. In geval van een geldige claim door een investeerder heeft de Crowdfunder 90 dagen na ontvangst van de claim om gelden over te maken naar de digitale wallet van deze investeerder bij de Betaalinstelling.

16. De investeerder kan zijn/haar gegarandeerde investeringsbedrag claimen door een e-mail te sturen naar [email protected]. De Crowdfunder is niet verplicht om investeerders op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van het indienen van een claim binnen het Programma.

17. Dit Programma is niet geldig in combinatie met andere marketingprogramma's en/of kortingen, behalve het Investor Referral programma. Indien een nieuwe investeerder tijdens de looptijd van het Programma een referral code invoert, neemt de nieuwe investeerder deel aan dit Programma. N.B. Dit betekent dat investeerders die deelnemen aan het Programma door het invoeren van een referral code, geen korting krijgen om te investeren op het platform, maar in plaats daarvan wordt hun Eerste Investering gegarandeerd tot het maximale bedrag zoals vermeld in punt 10 hierboven. De (rechts)persoon die de uitnodiging heeft verstuurd ontvangt de korting zoals vermeld in het Referral programma.

18. De investeerders stemmen uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, en eventuele herzieningen daarvan, die elektronisch worden verzonden. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de toestemming van Investeerders. Alle wijzigingen in deze algemene voorwaarden die de rechten van investeerders met betrekking tot het Programma wezenlijk veranderen, worden aan investeerders bekend gemaakt via e-mail of door aankondiging op de Website van de Crowdfunder. Indien een investeerder het niet eens is met wijzigingen van de algemene voorwaarden, moet de investeerder de Crowdfunder hiervan op de hoogte stellen binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van de herziene algemene voorwaarden. Indien een investeerder bezwaar maakt tegen de herziene algemene voorwaarden, blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing voor de looptijd van de bestaande Eerste Investering van de investeerder.

19. In het geval dat de Crowdfunder ophoudt te functioneren of te bestaan vanwege faillissement of insolventie, kan de Crowdfunder niet worden gehouden aan de bovengenoemde verplichtingen van het Programma.