Algemene voorwaarden

Hands-on B.V.
Eendrachtsplein 3, Unit 2A
3015 LA Rotterdam
KvK: 55711766
BTW: 851829260B01

1. Inleiding

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Lendahand Website www.lendahand.com. Door digitale ondertekening van een Overeenkomst accepteert u deze Voorwaarden. Hands-on B.V., handelend onder de naam 'Lendahand', is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 55711766. De Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Lendahand Website. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Lendahand Website en voorwaarden van gebruikers zijn nimmer van toepassing. Tevens zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Lendahand of haar rechtsopvolger en Investeerders, tenzij in de Overeenkomst(en) daarvan is afgeweken dan wel indien deze Voorwaarden daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen deze Voorwaarden. Indien u een Propositie accepteert, bevatten deze Voorwaarden tevens de voorwaarden van de door u alsdan verkregen Obligatie(s) die Lendahand ten titel van beheer voor de Investeerders bewaart in het betreffende Verzameldepot.

2. Begrippenlijst

In deze Voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Hieronder leest u wat wij verstaan onder deze begrippen.

Aankoopprijs
de door een Investeerder aan de Uitgevende Instelling te betalen prijs per Obligatie van EUR 50. In het geval dat in de Propositie expliciet is aangegeven dat de denominatie van de Obligatie(s) in vreemde valuta luidt, zal de Aankoopprijs in EUR worden betaald op basis van de EUR tegenwaarde van de Aankoopprijs in de vreemde valuta, welke EUR tegenwaarde zal worden bepaald door de Betaalinstelling.

Aanvangsdatum
de datum waarop de looptijd van de Obligatielening aanvangt.

Account
het door een Investeerder na registratie op de Lendahand Website aangemaakte persoonlijke account, waarop onder meer de door de Investeerder geïnvesteerde Obligaties en terug (te) ontvangen bedragen worden weergegeven.

Aflossing
een gehele of gedeeltelijke terugbetaling op de hoofdsom van een Obligatie.

Aflossingsdatum
de datum waarop een Investeerder een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een
Obligatie ontvangt.

Artikel
een artikel uit deze Voorwaarden.

Betaalinstelling
een partij die gelden onder zich houdt in verband met Investeringen en Obligatieleningen, waaronder het in ontvangst nemen van de Aankoopprijs voor de Uitgevende Instelling en het ontvangen en voldoen van Rente en Aflossing aan de Investeerder door de Uitgevende Instelling en welke partij daartoe de noodzakelijke bevoegdheid en autorisatie heeft.

Bevestigingsemail
een aan u gerichte email waarin bevestigd wordt voor welk bedrag, en in welke valuta, u Obligaties heeft gekocht en verkregen. Verdere informatie in deze email bevat de Rente, looptijd van de Obligaties, startdatum van de Obligaties en terugbetaalschema van Rente en Aflossing.

BW
het Burgerlijk Wetboek.

Einddatum
de laatste dag waarop Investeerders kunnen inschrijven op een Obligatielening.

Gekozen Propositie
een Investering die door plaatsing op de Lendahand Website open staat voor inschrijving door Investeerders, waarvan de opbrengsten uiteindelijk bedoeld zijn ten behoeve van een specifieke Ondernemer zoals beschreven op de Lendahand Website, waarop de Investeerder heeft ingeschreven op de Investeringsdatum.

Inloggegevens
uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw Account.

Inschrijvingsdatum
de datum waarop een Investeerder een voorwaardelijke inschrijving doet op de Lendahand Website op een Gekozen Propositie en de Aankoopprijs voldoet tegen uitgifte van Obligaties. De inschrijving is voorwaardelijk omdat de Investering slechts doorgang krijgt en onvoorwaardelijk wordt en de Obligaties pas worden uitgegeven als het doelbedrag van de Gekozen Propositie is behaald door de gezamenlijkheid van de Investeerders die op de betreffende Propositie hebben ingeschreven.

Investeerder
een (rechts)persoon die via de Lendahand Website in een Propositie investeert, door middel van een Obligatie.

Investering
de door de Investeerder gedane investering in een of meer Obligaties.

Investeringsbedrag
het door een Ondernemer in het Investeringsverzoek opgenomen bedrag dat als lening wordt gevraagd.

Investeringsverzoek
een verzoek van een Ondernemer aan een Uitgevende Instelling om een investering van een Uitgevende Instelling in de vorm van een lening te ontvangen, danwel (ii) een rechtstreeks verzoek van een Ondernemer zijnde de Uitgevende Instelling om financiering via de Lendahand Website aan te trekken middels de uitgifte van Obligaties, danwel (iii) een Investering in een vorm vergelijkbaar met voorgaande type investeringen.

Lendahand
Hands-on B.V., handelend onder de naam 'Lendahand'.

Lendahand Website
de door Lendahand beheerde website: www.lendahand.com en de daaraan gelieerde domeinnamen, het platform waarop Investeerders hun Investering kunnen doen.

Obligatie
een door een Uitgevende Instelling uitgegeven overdraagbaar giraal effect met een nominale waarde van EUR 50. In het geval dat in de Propositie expliciet is aangegeven dat de denominatie van de Obligatie(s) in vreemde valuta luidt (dat wil zeggen een andere valuta dan EUR), zal de Aankoopprijs in EUR worden betaald op basis van de EUR tegenwaarde van de Aankoopprijs in de vreemde valuta, welke EUR tegenwaarde zal worden bepaald door de Betaalinstelling middels een aankoopkoers vastgelegd op de dag van plaatsing van de Propositie (of van de vorige Werkdag indien de dag van plaastsing niet op een Werkdag valt). In het geval van een Obligatie in een vreemde valuta zal Aflossing en Rente op eenzelfde wijze worden berekend als hiervoor beschreven. De Aflossing en Rente zal in dat geval worden bepaald door de Betaalinstelling.

Obligatielening
een bundel verhandelbare Obligaties, of vergelijkbare financiële instrumenten zoals schuldbekentenissen, uitgegeven door een Uitgevende Instelling ten behoeve van een specifieke Propositie, welke Obligatielening wordt gehouden door Lendahand in het betreffende Verzameldepot.

Obligatievoorwaarden
de voorwaarden van de Obligaties van een Obligatielening behorende bij de Gekozen Propositie.

Ondernemer
de ondernemer die een Investeringsverzoek heeft ingediend.

Overeenkomst
een tussen Lendahand en de Investeerder gesloten overeenkomst terzake van het gebruik van de Lendahand Website en inzake het doen van een Investering waarbij Lendahand van de Uitgevende Instelling een volmacht heeft gekregen om de koopovereenkomst met betrekking tot de Obligaties namens de Uitgevende Instelling, tussen de Uitgevende Instelling en Investeerder gestand te doen.

Propositie
een Gekozen Propositie.

Publicatiedatum
de datum waarop een Propositie op de Lendahand Website wordt gepubliceerd en openstaat voor Investeerders voor inschrijving.

Rente
het aan de Investeerder toekomende deel van de rente die wordt vergoed door de Uitgevende Instelling over de Obligatie zoals aangeven in de Obligatievoorwaarden. Rente wordt berekend op basis van 30 dagen in een maand en 360 dagen in een jaar. De rente wordt berekend over het uitstaande bedrag op de betreffende Obligatie, na Aflossing wordt derhalve over het afgeloste bedrag geen Rente meer berekend noch toegekend.

Rentebetaaldag
de dag waarop de Rente aan de Investeerder dient te zijn voldaan door de Uitgevende Instelling overeenkomstig de Obligatievoorwaarden. Rentebetaling door de Uitgevende Instelling op de Account van de Investeerder vindt plaats uiterlijk 10 Werkdagen na het verstrijken van de Rentetermijn.

Rentedatum
de eerste dag volgend op de maand waarin de Obligatielening volledig is volgestort, vanaf welke datum de met de Propositie corresponderende Obligaties rentedragend worden.

Rentetermijn
elke zesmaands periode te rekenen vanaf de Aanvangsdatum.

Uitgevende Instelling
een partij, zoals Lokale Partner of Ondernemer, die Proposities aanlevert op de Lendahand Website en Investeringsverzoeken (in beginsel) honoreert na voltekening van de Propositie en de daaruit voortvloeiende uitgifte van Obligaties behorende bij de betreffende Propositie.

Verzameldepot
het depot gehouden door Lendahand als bedoeld in de Wge, waarin Obligaties van een soort aan Lendahand zijn geleverd als intermediair in de zin van de Wge, welk depot een afgescheiden vermogen vormt van het vermogen van Lendahand. Overeenkomstig de Wge bestaat voor iedere soort Obligaties een afzonderlijk Verzameldepot.

Voorwaarden
deze algemene voorwaarden.

Werkdagen
een dag waarop banken in Nederland geopend zijn.

Wge

Wet giraal effectenverkeer.

3. Algemene bepalingen

3.1 De Overeenkomst en deze Voorwaarden kunnen worden verstrekt in de Nederlandse taal of de Engelse taal en alle communicatie tussen u en Lendahand zal in de Nederlandse taal of de Engelse taal plaatsvinden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Tenzij in de Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, vindt de communicatie tussen de gebruikers van de Lendahand Website en Lendahand plaats op elektronische wijze.

3.3 Op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de gebruiker het recht om de Voorwaarden kosteloos op papier of op elektronische wijze te ontvangen.

4. Registratie en Account

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Lendahand Website dient u zich te registreren op de Lendahand Website, waarmee u een Account aanmaakt. Teneinde u te registreren dient u op de Lendahand Website gegevens te verstrekken, waaronder (i) uw naam, (ii) adres, (iii) woonplaats en (vi) emailadres. Registratie is onderhevig aan de volgende voorwaarden: (a) u bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon; (b) u heeft uw woonplaats (of vestigingsplaats als rechtspersoon) en postadres in de Europese Economische Ruimte; (c) u beschikt over een bankrekening bij een bank gevestigd in de Europese Economische Ruimte; (d) u bent meerderjarig en handelingsbekwaam / bevoegd op te treden namens de rechtspersoon; (e) aan u is nooit wegens een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten toegang geweigerd tot een vergelijkbare website als de Lendahand Website en/of door een dienstverlener van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 BW; en (f) u bent nooit veroordeeld wegens enig misdrijf zulks ter beoordeling van Lendahand of wegens enige overtreding met betrekking tot computercriminaliteit en/of fraude. Door het bevestigen van uw registratie op de Lendahand Website verklaart u dat de door u in verband met de registratie verstrekte informatie juist is en dat u voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in dit Artikel onder a tot en met f. Indien u niet aan voornoemde voorwaarden voldoet, kunt u zich niet via de Lendahand Website registeren. U kunt in dat geval contact opnemen met Lendahand via info@lendahand.com.

Lendahand kan op basis van wet- en regelgeving gehouden zijn additionele informatie over u in te winnen en u zult redelijkerwijs uw medewerking verlenen opdat Lendahand deze additionele gegevens van u verkrijgt.

4.2 Indien u op enig moment gedurende de periode waarin u geregistreerd staat op de Lendahand Website niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 4.1, dan wel indien uw gegevens niet meer correct zijn, dient u Lendahand per ommegaande hiervan schriftelijk te informeren. Lendahand kan naar eigen inzicht besluiten uw registratie te beëindigen. Uw registratie eindigt in dat geval na afwikkeling van uw lopende Investeringen. U kunt vanaf het moment van ontvangst van een aanzegging tot beëindiging geen nieuwe Investeringen aangaan.

4.3 U bent verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor de registratie telkens aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet meer juist of volledig zijn.

4.4 Lendahand behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de registratie te wijzigen.

4.5 Uw Account is toegankelijk met een door uzelf gekozen persoonlijke gebruikersnaam in combinatie met een door uzelf gekozen persoonlijk wachtwoord. Uw Account is strikt persoonlijk en u bent verplicht de Inloggegevens geheim te houden voor derden. Per natuurlijk- of rechtspersoon kan slechts één Account worden geopend.

4.6 U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via uw Account worden verricht. Op het moment dat uw Inloggegevens op de Lendahand Website worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte en u inlogt en vervolgens activiteiten worden verricht die gericht zijn op het ondertekenen van documenten, wordt u geacht deze documenten elektronisch te hebben ondertekend in de zin van artikel 3:15a lid 4 BW.

4.7 U kunt uw Account beëindigen volgens de procedure die op de Lendahand Website is gepubliceerd.

4.8 Lendahand behoudt zich het recht voor om uw Account te beëindigen indien: a) u meer dan 1 jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt van uw Account en met uw Account geen enkele Obligatie heeft gekocht; b) u gebruik maakt van verschillende Accounts; of c) u zich niet houdt aan uw verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst(en).

4.9 Beëindiging van het Account door Lendahand of door u heeft geen automatische beëindiging van de Voorwaarden tot gevolg. Indien u uw Account heeft beëindigd, kan Lendahand wel besluiten om deze Voorwaarden te beëindigen. Na de beëindiging van de Voorwaarden blijft u echter gebonden aan bepaalde verplichtingen uit de beëindigde Voorwaarden en behoudt u nog rechten onder Obligaties waarin u heeft geïnvesteerd tot de Aflossingsdatum.

4.10 Lendahand zal u geen kosten in rekening brengen voor de registratie en het aanhouden van het Account. De kosten die u zelf heeft gemaakt in het kader van de registratie of het aanhouden van het Account zijn voor uw eigen rekening.

4.11 De in ontvangstneming van betalingen voor de Investeringen (en doorgifte van de betreffende gelden aan de Uitgevende Instelling) en het ontvangen van Rente en Aflossing vindt plaats door de Betaalinstelling. U stemt in met de algemene voorwaarden van de Betaalinstelling wanneer u een Investering doet op de Lendahand Website (deze voorwaarden zijn hier te vinden).

5. Investeren via Lendahand

5.1 Investeringen vinden plaats via de Lendahand Website door middel van het aankopen van een of meerdere Obligaties. Op de Lendahand Website worden de Proposities geplaatst waarop een Investeerder kan inschrijven. Een Propositie komt tot stand door een Investeringsverzoek (i) van een Ondernemer aan een Uitgevende Instelling die het Investeringsverzoek beoordeelt en indien het voldoet aan de daaraan gestelde criteria doorzendt aan Lendahand, danwel (ii) een direct verzoek van een Ondernemer zijnde de Uitgevende Instelling die voldoet aan de door Lendahand gestelde criteria. Lendahand zal de Propositie vervolgens op de Lendahand Website plaatsen, waarna Investeerders kunnen inschrijven op de Obligaties behorende bij een bepaalde Propositie.

Het kredietrisico per Obligatie is verschillend omdat het kredietprofiel van iedere Uitgevende Instelling verschilt.

5.2 Een Propositie bevat in elk geval de volgende informatie: het investeringsvoorstel, het Investeringsbedrag, informatie over de Uitgevende Instelling (en/of informatie over de Ondernemer en de aan haar verbonden onderneming) en de looptijd van de Investering.

5.3 Een Propositie zal maximaal 60 (zestig) dagen, te rekenen vanaf de Publicatiedatum, op de Lendahand Website openstaan voor inschrijvingen. Indien gedurende deze termijn het voor de Propositie benodigde Investeringsbedrag is opgehaald middels het voldoen van de (voorwaardelijke) Aankoopprijs door de (verschillende) Investeerder(s), zal de Propositie worden gesloten. Investeerder dient de Aankoopprijs direct te voldoen, dat wil zeggen op het moment dat Investeerder een Propositie en gewenst Investeringsbedrag heeft geselecteerd op de Lendahand Website. Indien ten aanzien van een Propositie het volledige Investeringsbedrag is ontvangen van Investeerders door de Betaalinstelling voor de Uitgevende Instelling ten behoeve van de betreffende uit te geven Obligaties, dan is overeenkomstig artikel 5.10 het Investering bedrag rentedragend vanaf de eerste dag volgend op de maand waarin de Obligatielening ten behoeve van een Propositie volledig is volgestort. Indien een Propositie wordt uitgevoerd zal de Uitgevende Instelling een kapitaalinvestering doen in de Ondernemer ter hoogte van het Investeringsbedrag.

5.4 De looptijd van een Investering is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden te rekenen vanaf de Rentedatum. De Uitgevende Instelling lost de desbetreffende Obligaties elke zes maanden in gelijke delen af, door middel van het bijschrijven van (i) (een deel van) de nominale waarde van de Obligatie en (ii) de Rente.

5.5 Indien de Investeerder heeft aangegeven dat het op het Account geadministreerde bedrag na ontvangst door de Betaalinstelling dient te worden overgemaakt op een door de Investeerder kenbaar gemaakte bankrekening, dan zal de Betaalinstelling het corresponderende bedrag van de Uitgevende Instelling uiterlijk binnen 1 (een) werkdag na ontvangst van de gelden op de wallet van de Investeerder overboeken naar deze bankrekening.

5.6. Indien de Investeerder heeft aangegeven dat het op het Account geadministreerde bedrag na ontvangst door de Betaalinstelling op het Account dient te blijven staan, dan zal de Betaalinstelling het corresponderende bedrag van de Uitgevende Instelling na ontvangst van de gelden op de wallet van de Investeerder laten staan, maar nooit langer dan de Betaalinstelling wettelijk bevoegd is de gelden op de wallet aan te houden.

5.7 U kunt als Investeerder alleen investeringen via de Lendahand Website verrichten indien u zich heeft geregistreerd en een Account heeft geopend.

5.8 U investeert door inschrijving op een Propositie (Gekozen Propositie). Inschrijving betekent dat u één of meer Obligaties koopt, waarmee u tevens de Obligatievoorwaarden accepteert. Voordat u akkoord gaat met de inhoud van de Obligatievoorwaarden, kunt u de Obligatievoorwaarden inzien en kunt u deze opslaan op een duurzame informatiedrager. De koop van de Obligaties kan alleen tot stand komen indien u bent ingelogd en na inloggen de stappen volgt die op de Lendahand Website zijn weergegeven.

5.9 Obligaties worden uitgegeven in series welke elk corresponderen met een Propositie. De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling bij uitgifte geleverd aan Lendahand die per soort Obligaties een Verzameldepot aanhoudt als intermediair in de zin van de Wge. De door u te ontvangen Rente is afhankelijk van de voorwaarden van de Obligatie waarin u investeert. Op de Lendahand Website treft u actuele informatie aangaande de diverse Proposities en Obligaties. Indien u investeert dan is op elke Obligatie het afgesproken rentepercentage behorende bij de Propositie van toepassing. Alle Rente is op jaarbasis.

5.10 Een Obligatie wordt verkregen op het moment van inschrijving, na betaling van de Aankoopprijs. Uitgifte van Obligaties vindt plaats conform deze Voorwaarden en onder toepasselijkheid van de Obligatievoorwaarden. De Obligaties zijn niet converteerbaar en niet beursgenoteerd. De Obligatie wordt rentedragend per de Rentedatum. De Uitgevende Instelling keert de rente per de Rentetermijn op de Rentebetaaldag achteraf uit.

5.11 Lendahand behoudt zich, mede namens de Uitgevende Instelling, expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren dan wel niet te effectueren. Hieraan kunnen Investeerders geen rechten ontlenen.

5.12 De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen van de Uitgevende Instelling die onderling en ten opzichte van elkaar per onderscheidenlijke Uitgevende Instelling van gelijke rang zijn zonder enig verschil in preferentie. De Investeerders zijn voorts van gelijke rang met alle huidige en toekomstige schuldeisers van de onderscheidenlijke Uitgevende Instelling in wiens Obligaties zij hebben belegd behoudens preferente schuldeisers en behoudens de lokale regels die gelden voor de betreffende Uitgevende Instelling.

5.13 In geval van ontbinding of faillissement of surséance van betaling van een Uitgevende Instelling wordt naar het recht van de Uitgevende Instelling bepaald hoe de Investeerders van de Obligaties uitgegeven door de desbetreffende Uitgevende Instelling worden behandeld ten opzichte van overige crediteuren van de Uitgevende Instelling. U dient er rekening mee te houden dat het toepasselijke recht aangaande ontbinding, surséance van betaling of faillissement materieel kan afwijken van het Nederlandse rechtstelsel. Dit houdt in dat de afdwingbaarheid van uw positie als houder van een of meer Obligaties die zijn uitgegeven door de desbetreffende Uitgevende Instelling niet op voorhand vaststaat onder het recht van de Uitgevende Instelling.

5.14 Tenzij eerder afgelost, zoals in de Obligatievoorwaarden is bepaald, lost de Uitgevende Instelling de Obligaties op de Aflossingsdatum af. Aflossing zal in beginsel lineair plaatsvinden op halfjaarlijkse basis. Aflossing vindt altijd plaats per Obligatie. U kunt het bedrag dat u heeft geïnvesteerd via de Lendahand Website op geen enkel moment terugvorderen van de Uitgevende Instelling, behoudens op basis van de eventuele mogelijkheden daartoe gegeven in de Obligatievoorwaarden.

5.15 Rente en Aflossing worden geadministreerd in de Account en betaald door de Uitgevende Instelling aan de Betaalinstelling die deze gelden voorts voor de relevante Investeerders houdt, met in achtneming van artikelen 5.5, 5.6A en 5.6B. Met inachtneming van Artikel 5.5 zal het op de Account geadministreerde bedrag en het door de Betaalinstelling aangehouden corresponderende bedrag worden overgemaakt door de Betaalinstelling op een door de Investeerder opgegeven bankrekening in de Europese Economische Ruimte, dan wel worden geïnvesteerd in een nieuwe Propositie. In geval het op de Account geadministreerde bedrag in een andere valuta is dan de Euro, dan zal de tegenwaarde van het bedrag in Euro’s worden overgemaakt. Hierbij wordt de verkoopkoers gehanteerd zoals bepaald door de Betaalinstelling op de dag van de administratie (of van de vorige Werkdag indien de datum van administratie anders niet op een Werkdag valt). Afhankelijk van de voorwaarden van de Betaalinstelling kan de Investeerder de gelden ten behoeve van een toekomstige belegging (via de Lendahand Website) aanhouden bij de Betaalinstelling. De betaling van Rente en de Aflossing door de Uitgevende Instelling aan de Betaalinstelling zal bevrijdend en kwijtend geschieden voor de betreffende Uitgevende Instelling.

5.16 Wanneer betaling dient te worden gedaan door overschrijving naar een rekening op naam, wordt een betaalinstructie gegeven door Lendahand aan de Betaalinstelling voor uitkering. Dit zal uiterlijk 1 werkdag zijn na de datum dat de gelden op de betreffende rekening van de Betaalinstelling zijn ontvangen (de “Betaaldatum”).

Investeerders hebben geen recht op Rente of een andere betaling voor vertraagde ontvangst van het verschuldigde bedrag na de Betaaldatum van de Rente respectievelijk de datum van een Aflossing.

5.17 De Obligaties zijn overdraagbaar met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel. De Obligaties worden in beginsel uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. Lendahand aanvaardt als houder van de Verzameldepots geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van Obligaties buiten Nederland. Lendahand houdt de Obligaties ten titel van beheer voor de Investeerders. Investeerders kunnen hun rechten in het Verzameldepot overdragen aan andere Investeerders via bij- en afschrijving in het daartoe bestemde deel van de administratie van Lendahand. Deze overdracht vereist medewerking van Lendahand die zij redelijkerwijs zal verlenen. Lendahand zal een eventuele overdracht in haar administratie verwerken. De administratiekosten voor het verwerken van een overdracht van Obligaties bedragen EUR 0,50 per Obligatie en worden door Lendahand in rekening gebracht aan de koper van de Obligatie(s). Het bepaalde in dit Artikel 5.17 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Obligaties en op de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op Obligaties.

5.18 Op de Lendahand Website wordt bijgehouden voor welk bedrag op een bepaalde Propositie is ingeschreven. Telkens wanneer een Investeerder heeft geïnvesteerd, zal dit derhalve voor elke bezoeker van de Lendahand Website zichtbaar zijn. Op het moment dat een Investeerder echter gebruik maakt van zijn/haar ontbindingsrecht (zoals bedoeld in Artikel 6.4), zal het bedrag dat de ontbonden Overeenkomst vertegenwoordigt in mindering worden gebracht op het bedrag dat is weergeven op de Lendahand Website. Dit houdt in dat in het geval u een Investering heeft verricht en in het kader daarvan een of meer Obligaties heeft gekocht onder opschortende voorwaarde, het op het moment van het sluiten van Obligaties weergegeven geïnvesteerde bedrag op de Lendahand Website, weer kan afnemen na het kopen van de Obligaties indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht dan wel indien de inschrijving niet onvoorwaardelijk wordt omdat het doelbedrag van de Gekozen Propositie niet wordt behaald en het geïnvesteerde bedrag door de Betaalinstelling voor u wordt gehouden.

5.19 De door u via de Lendahand Website verrichte Investeringen, verricht u voor uw eigen rekening en risico. Lendahand wijst u er nadrukkelijk op dat u in voorkomende gevallen het door u geïnvesteerde bedrag dus zelfs in zijn geheel kunt kwijtraken, bijvoorbeeld in geval van insolventie van de Uitgevende Instelling, of wanneer de Uitgevende Instelling om andere redenen niet betaalt. Uw Investering leidt niet tot enige vorm van zeggenschap in de Uitgevende Instelling en/of de Ondernemer.

5.20 Als Investeerder bent u zich ervan bewust dat de Uitgevende Instelling en de Ondernemer niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De totale tegenwaarde van de Obligaties die per Uitgevende Instelling worden aangeboden is minder dan EUR 5.000.000, berekend over een periode van 12 (twaalf) maanden en derhalve is de Uitgevende Instelling (met adequate gebruikmaking van de juiste vrijstellingsvermelding (wildwestbordje)) in verband met de uitgifte van Obligaties niet prospectusplichtig. Het maximum van EUR 5.000.000 per Uitgevende Instelling zal in de toekomst mogelijk worden verhoogd indien dit wettelijk is toegestaan.


5.21 Er is geen garantie dat u enig voordeel zult behalen uit uw investering. De Obligaties betreffen producten met een hoog risico. U bent zich bewust van deze risico’s.


6. Informatieplichten Lendahand

6.1 Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Lendahand Website. Op verzoek zal Lendahand deze Voorwaarden elektronisch aan u ter hand stellen middels een e-mail. U bent verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Voorwaarden. U bent tevens verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de opgeslagen exemplaren.

6.2 Onverminderd eventueel voor Lendahand geldende bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst(en) te bewaren, is Lendahand niet verplicht de eventueel gearchiveerde Overeenkomst(en) voor u toegankelijk te houden.

6.3 Lendahand stelt via de Lendahand Website onder meer de volgende informatie beschikbaar: i) de naam, het adres van vestiging van Lendahand en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; ii) de contactgegevens, waaronder het e-mailadres van Lendahand; iii) het BTW-nummer van Lendahand; iv) de eventuele van toepassing zijnde kosten en vergoedingen; en v) het adres waar u een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven onder sub (i) vermelde adres te zijn, tenzij op de Lendahand Website anders wordt aangegeven.

6.4 U heeft het recht om een door u via de Lendahand Website verrichte Investering binnen 24 (vierentwintig) uur te ontbinden. Voor de overige overeenkomst(en) die u sluit ten aanzien van de dienstverlening door Lendahand, zoals het door Lendahand ter beschikking stellen van de Lendahand Website, heeft u het recht om deze binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het sluiten van deze Overeenkomst(en) te ontbinden. Lendahand wijst u er nadrukkelijk op dat u daarnaast nog ontbindings- en/of vernietigingsrechten heeft indien Lendahand niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten, welke binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst(en) die Lendahand met u sluit moeten worden uitgeoefend, behoudens voor zover de wet een langere termijn voorschrijft.

7. Gebruikersvoorwaarden van de Lendahand Website

7.1 U staat er voor in dat uw gebruik van de Lendahand Website op geen enkele wijze de geldende (Nederlandse) wet- en regelgeving, internationale verdragen of intellectuele eigendomsrechten van (rechts)personen schendt.

7.2 U zal de Lendahand Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U zal de Lendahand Website niet aanwenden voor het plaatsen of doorgeven van materiaal of informatie die lasterlijk of obsceen is dan wel inbreuk maakt op rechten van derden dan wel onrechtmatig is jegens derden. U onthoudt zich van het doen van afbreuk makende uitlatingen over Lendahand en/of de Lendahand Website.

7.3 Lendahand verstrekt u geen garanties ten aanzien van de inhoud van de Lendahand Website.

7.4 De Lendahand Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies kunnen voor voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het onthouden van uw instellingen, analytische cookies waarmee het bezoek op de Lendahand Website wordt gemeten, of bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden en social media. U bepaalt zelf op de Lendahand Website welke soorten cookies u wilt accepteren. Deze instellingen kunt u later altijd aanpassen.

7.5 De Lendahand Website biedt u, nadat u bent geregistreerd, de mogelijkheid tot het plaatsen van comments welke zichtbaar zijn voor alle bezoekers van de Lendahand Website. Het initiatief voor de plaatsing van comments ligt niet bij Lendahand. In geval van onwettige, onnodige grievende en/of onmiskenbaar onrechtmatige comments dan wel in het geval Lendahand tot verwijdering van comments wordt verzocht of wordt geboden door daartoe bevoegde autoriteiten, behoudt Lendahand zich het recht voor comments te verwijderen dan wel de toegang daartoe onmogelijk te maken.

8. Bescherming intellectueel eigendom

8.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Lendahand Website en de vormgeving van de Lendahand Website, zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Lendahand. Het opvragen en bekijken van gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties die door de Uitgevende Instelling of een Ondernemer ter beschikking zijn gesteld blijven te allen tijde zijn/haar intellectuele eigendom.

8.2 Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de Lendahand Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lendahand nodig.

8.3 De woord- en beeldmerken op de Lendahand Website zijn van Lendahand. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Lendahand.

9. Rol van Lendahand bij uw investeringen

9.1 Lendahand beheert de Lendahand Website en biedt u de mogelijkheid om via de Lendahand Website investeringen en via de Betaalinstelling betalingen te verrichten en Rente en Aflossing te ontvangen.

9.2 Lendahand houdt het Verzameldepot aan en verzorgt de administratie van de Investeringen. In de administratie worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen: de naam, het adres en het relevante bankrekeningnummer van de Investeerder, de uitgiftedatum van de Obligaties, alsook het aantal en de nummers van de door de Investeerder gehouden Obligaties. Ook verzorgt Lendahand de administratie voor de betalingen van Aflossingen en Rente, welke betalingen worden verricht door de Betaalinstelling na ontvangst van de betreffende Rente en Aflossing van de Uitgevende Instelling van de betreffende Obligatielening.

9.3 Investeerders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals genoemd in Artikel 4, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan Lendahand. Gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met het door een Investeerder, niet, niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), komen volledig voor rekening en risico van de Investeerder en kunnen niet aan Lendahand worden tegengeworpen.

9.4 Behoudens tegenbewijs strekt de administratie tot volledig bewijs.

9.5 De directie van Lendahand verstrekt als houder van het Verzameldepot desgevraagd aan een Investeerder om niet een uittreksel uit de administratie met betrekking tot zijn recht op een Obligatie.

9.6 Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) genoemde activiteiten kunt u als Investeerder geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van Lendahand ten aanzien van Investeringen via de Lendahand Website.

9.7 Lendahand houdt een vergunning als beleggingsonderneming voor de activiteiten execution only en het plaatsen van financiële instrumenten bij uitgifte. Aan Lendahand is tevens een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. Lendahand geeft geen beleggingsadvies en maakt geen beleggingsaanbevelingen openbaar.

9.8 Lendahand ontvangt een vergoeding voor haar diensten van de Uitgevende Instelling op basis van de in de tussen Lendahand en de Uitgevende Instelling gesloten overeenkomst opgenomen bepalingen.

9.9. Communicatie met de Uitgevende Instelling geschiedt uitsluitend via Lendahand. Indien Investeerders nadere informatie behoeven van of over een Uitgevende Instelling of Ondernemer, kunnen zij dit aan Lendahand kenbaar maken, die het verzoek naar redelijkheid zal doorgeleiden.

9.10.1 Het kan zijn dat er bij een Propositie garanties worden verstrekt, zekerheden worden gevestigd, of andere overeenkomsten worden gesloten ten voordele van Investeerders. Dergelijke overeenkomsten worden namens de Investeerders gesloten door Lendahand, althans door een daarvoor op te richten belangenbehartigingsentiteit.

9.10.2 Door het accepteren van deze Voorwaarden verleent u Lendahand, danwel de belangenbehartigingsentiteit in kwestie, de volmacht om namens u handelingen te verrichten en overeenkomsten aan te gaan ter verbetering van uw positie met betrekking tot een of meerdere Proposities.


10. Privacy en persoonsgegevens

10.1 Lendahand is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze Europese verordening regelt hoe wij moeten omgaan met persoonsgegevens van Investeerders. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres

10.2 Lendahand is in verband met het door u gemaakte gebruik van de Lendahand Website verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De in dit Artikel 10 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van de Lendahand Website en regelt de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Lendahand Website door Lendahand. Het Lendahand privacy beleid ten aanzien van de omgang met uw privacy en het gebruik van persoonsgegevens is in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet) en wordt telkens aangepast op nieuwe wet- en regelgeving (bv de toekomstige Cybersecuritywet).

10.3 Lendahand verzamelt persoonsgegevens wanneer u uw emailadres achterlaat op de Lendahand Website en/of zich registreert als Investeerder. Daarnaast maakt de Lendahand Website gebruik van cookies, zoals beschreven in Artikel 7.4. Lendahand verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het betreffende onderdeel van de dienstverlening (proportionaliteit). Lendahand gebruikt deze informatie i) ter uitvoering van de dienstverlening (contract), ii) voor marketingdoeleinen (gerechtvaardigd belang), iii) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv met het oog op terrorismebestrijding en ter voorkoming van witwassen), en/of iv) met uw toestemmiing (consent).

10.4 Lendahand gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Voorwaarden omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

10.5 Lendahand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De retentieperiode van de verschillende categoriën persoonsgegevens zijn door de Directie van Lendahand vastgelegd in het Lendahand privacy beleid en worden periodiek beoordeeld en waar nodig aangepast.

10.6 U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Lendahand van u verwerkt. Zo heeft u recht op informatie, recht van inzage, recht op beperking van de verwerking, recht van dataportabiliteit, recht van bezwaar en recht op rectificatie en het wissen van persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)


10.7 Indien u bij het aangaan van de Overeenkomst aangeeft er mee in te stemmen dat Lendahand uw gegevens gebruikt voor plaatsing op de Lendahand Website, dan zal Lendahand na elke door u gemaakte Investering in elk geval uw naam, aanspreekvorm (optioneel), geïnvesteerde bedrag, leeftijd en foto op de Lendahand Website plaatsen. Indien u op enig moment niet langer akkoord bent, kunt u dit aanpassen via uw instellingen in uw persoonlijke omgeving op de Lendahand Website. Lendahand zal uw gegevens dan binnen 2 (twee) Werkdagen van de Lendahand Website verwijderen.

10.8 Nadat u zich hebt geregistreerd op de Lendahand Website kunnen wij u door het toesturen van een e-mailbericht op de hoogte stellen van informatie over gerelateerde producten en/of diensten. Bij alle e-mailberichten die u van ons in het kader van direct marketing activiteiten ontvangt, wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen.

10.9 Lendahand zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Lendahand.

10.10 Lendahand beveiligt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die aan moderne relevante standaarden voldoen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging.

10.11 Wij benadrukken dat verzending van persoonsgegevens per internetverbinding te allen tijde risico’s in zich draagt. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de door u gebruikte internetverbinding.

10.12 Lendahand behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de in dit Artikel genoemde bepalingen conform de geldende wet- en regelgeving. Check daarom regelmatig de Voorwaarden, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Lendahand een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Lendahand u waarschuwen door een prominente aankondiging op de Lendahand Website en/of door middel van een email.


11. Kosten, belastingen en heffingen

11.1 Tenzij anders overeengekomen in een Overeenkomst of in deze Voorwaarden komen alle kosten die verband houden met de registratie, administratie en de uitgifte van Obligaties voor rekening van Lendahand.

11.2 Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen u als Investeerder en Lendahand komen voor uw eigen rekening, tenzij tussen u en Lendahand schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft. Als Investeerder bent u zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte ten aanzien van uw Investering.

12. Aansprakelijkheden en vrijwaringen

12.1 Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van Lendahand, een Uitgevende Instelling dan wel een Ondernemer. Lendahand is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

12.2 Mocht Lendahand, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag van de door Lendahand ontvangen vergoeding op de betreffende Investering.

12.3 Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Lendahand heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u veilig kan betalen via de Lendahand Website. Dit betreft een dienst die door een derde wordt verricht. Lendahand draagt en aanvaardt terzake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

12.5 De inhoud van de Lendahand Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Lendahand op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie die ten behoeve van de Proposities op de Lendahand Website wordt geplaatst is afkomstig van derden. Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door u of door derden geplaatste informatie.

12.6 Het is mogelijk dat Lendahand op de Lendahand Website hyperlinks opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn slechts informatief. Lendahand is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12.7 Lendahand is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lendahand en tussen de Uitgevende Instelling en Lendahand, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Lendahand sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven antwoorden op vragen.

12.8 Lendahand is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van de Lendahand Website wegens onderhoud of anderszins. Lendahand is voorts niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

12.9 De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Lendahand gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Lendahand of haar bestuurders.

12.10 U vrijwaart Lendahand tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten die Lendahand oploopt vanwege schending door u van uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en), voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor uw rekening dienen te komen.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Lendahand niet gehouden haar verplichtingen jegens u als Investeerder na te komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien van u als Investeerder voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lendahand onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u als Investeerder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake in geval van bedrijfsstoringen, energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Lendahand Website.

14. Ontbinding en beëindiging

14.1 Lendahand is gerechtigd om de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en/of de verplichtingen van Lendahand op te schorten en/of u als Investeerder permanent van de diensten en/of producten van Lendahand uit te sluiten en/of door u als Investeerder op de Lendahand Website geplaatste uitingen zonder voorafgaande mededeling te verwijderen, althans ontoegankelijk te maken als: a) u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien u in strijd met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst handelt, ook indien dit een gevolg is van overmacht als bedoeld in Artikel 13; b) na het sluiten van de Overeenkomst(en) Lendahand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet zal nakomen; c) op u als Investeerder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of tot uw toelating daartoe is verzocht, u in surseance van betaling verkeert of u surseance van betaling heeft aangevraagd of indien u als Investeerder in staat van faillissement wordt verklaard of uw faillissement is aangevraagd; d) u of Lendahand uw Account heeft beëindigd; e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat deze nakoming van de Overeenkomst(en) onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst(en) in redelijkheid niet van Lendahand kan worden verlangd.

14.2 Indien Lendahand op de gronden als omschreven in Artikel 14.1 tot één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, is Lendahand uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Lendahand kan echter de door zichzelf geleden schade die u valt toe te rekenen wel op u verhalen.

14.3 De Overeenkomst(en) wordt/worden beëindigd indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet: (i) Lendahand staakt haar werkzaamheden, (ii) Lendahand wordt ontbonden, (iii) Lendahand wordt in staat van faillissement verklaard, of haar faillissement is aangevraagd, of (iv) Lendahand heeft surseance van betaling aangevraagd of verkeert in surseance van betaling. In dit geval heeft de beëindiging van de Overeenkomst(en) echter geen gevolgen voor de Obligatie(s) die u houdt en het Verzameldepot zal overeenkomstig de Wge worden afgewikkeld. Slechts de diensten die Lendahand verleende in het kader van de Overeenkomst(en) zullen in dat geval vervallen.

14.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst(en) of beëindiging van uw Account blijft u te allen tijde gebonden aan hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, alsmede aan de bepalingen waarvan in de Overeenkomst(en) is bepaald dat u daaraan te allen tijde gebonden blijft.

15. Algemene bepalingen

15.1 Alle mededelingen ingevolge de Overeenkomst(en) dienen schriftelijk in het Nederlands te worden gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar zodanige adressen en faxnummers waarvan Lendahand en u als Investeerder elkaar van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving heeft werking zodra hij wordt ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (indien persoonlijk overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde verzending (indien verstuurd per fax of e-mail).

15.2 Bij een fusie of een splitsing van Lendahand kunnen de rechtsopvolgers van Lendahand zelfstandig alle rechten en bevoegdheden onder de Overeenkomst(en) uitoefenen en alle verplichtingen van Lendahand onder de Overeenkomst(en) nakomen. Lendahand kan de rechtsverhouding met de Investeerder en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij horen (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Door het van toepassing worden van de Voorwaarden heeft u bij voorbaat toestemming gegeven voor deze contract overneming.
Als Investeerder kunt u uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst(en) echter niet overdragen aan een derde.

15.3 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Voorwaarden onverlet. Een dergelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.

15.4 Lendahand kan zonder toestemming van de Investeerders besluiten deze Voorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreft van niet-materiële aard en veranderingen van formele, onderschikte en technische aard die de belangen van de Investeerders niet schaden. Wijziging van deze Voorwaarden worden per email aan de Investeerders kenbaar gemaakt. Indien een Investeerder binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van de vernieuwde voorwaarden Lendahand schriftelijk kenbaar maakt niet akkoord te zijn met de vernieuwde voorwaarden dan zal voor de looptijd van de desbetreffende Investering de originele Voorwaarden van toepassing blijven. U stemt uitdrukkelijk in met elektronische verzending van de Voorwaarden.

16. Klachten, geschillen, rechts- en forumkeuze

16.1 Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Lendahand, dient u zich eerst te wenden tot Lendahand. Mocht er geen oplossing gevonden worden, dan worden klachten behandeld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID).

16.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden.

16.3 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank in Rotterdam.