Lendahand Finance B.V.
Groothandelsgebouw, unit D1.150
Conradstraat 38
3013 AP Rotterdam
KvK: 55711766
BTW: 851829260B01

1. Inleiding

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Lendahand Website www.lendahand.com. Door digitale ondertekening van een Overeenkomst accepteert u deze Voorwaarden. Lendahand heeft deze Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Lendahand Finance B.V. gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55711766 (“Lendahand”). De Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Lendahand Website. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Lendahand Website en voorwaarden van gebruikers zijn nimmer van toepassing. Tevens zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Lendahand of haar rechtsopvolger en Investeerders, tenzij in de Overeenkomst(en) daarvan is afgeweken dan wel indien deze Voorwaarden daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen deze Voorwaarden. Indien u een Propositie accepteert, bevatten deze Voorwaarden tevens de voorwaarden van de door u alsdan verkregen Obligatie.

2. Begrippenlijst

In deze Voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Hieronder leest u wat wij verstaan onder deze begrippen.

Aankoopprijs
de door een Investeerder te betalen prijs per Obligatie van EUR 50. In het geval dat in de Propositie expliciet is aangegeven dat de denominatie van de Obligatie(s) in vreemde valuta luidt, zal de Aankoopprijs in EUR worden betaald op basis van de EUR tegenwaarde van de Aankoopprijs in de vreemde valuta, welke EUR tegenwaarde zal worden bepaald door de aankoopkoers, gepubliceerd om 11.30 op de dag van plaatsing van de Propositie (of van de vorige Werkdag indien de Propositie op een eerder tijdstip dan 11.30 geplaatst wordt), op de volgende webpagina van ABN AMRO: http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/treasury/valutacentrum/euro-noteringen.html

Aanvangsdatum
de datum waarop de looptijd van de Obligatielening aanvangt.

Account
het door een Investeerder na registratie op de Lendahand Website aangemaakte persoonlijke account, waarop onder meer de door de Investeerder geïnvesteerde en terug ontvangen bedragen worden weergegeven.

Aflossing
Is een gehele of gedeeltelijke terugbetaling op de hoofdsom van een Obligatie.

Aflossingsdatum
de datum waarop een Investeerder een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een
Obligatie ontvangt.

Artikel
een artikel uit deze Voorwaarden.

Bevestigingsemail
Een persoonlijk aan u gerichte email waarin bevestigd wordt voor welk bedrag, en in welke valuta, u Obligaties heeft gekocht en verkregen. Verdere informatie in deze email bevat de Rente, looptijd van de Obligaties, startdatum van de Obligaties en terugbetaalschema van aflossingen en rente.

BW
het Burgerlijk Wetboek.

Categorie
de Obligaties zijn opgesplitst in verschillende Categorieën waarbij elke Categorie contractueel is gekoppeld aan een Investeringsverzoek welke via SME Finance uiteindelijk worden gefinancierd aan de Lokale Partners, die op haar beurt de betreffende Ondernemer financiert met het Investeringsbedrag of een directe investering van SME Finance in de betreffende Ondernemer. De Categorieën zijn opgenomen in Annex I. De Categorieën kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid met nieuwe Categorieën zoals beschreven in de Propositie en vastgelegd in de Bevestigingsemail.

Einddatum
de laatste dag waarop Investeerders kunnen inschrijven op een Obligatielening.

Gekozen Propositie
een Investering die uiteindelijk bedoeld is ten behoeve van een specifieke Ondernemer, die door plaatsing op de Lendahand Website open staat voor inschrijving door Investeerders.

Inloggegevens
uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw Account.

Inschrijvingsdatum
de datum waarop een Investeerder een inschrijving doet op de Lendahand Website en de Aankoopprijs voldoet.

Investeerder
een (rechts)persoon die via de Lendahand Website in een Propositie investeert, door middel van een Obligatie.

Investering
de door de Investeerder gedane investering in een of meer Obligaties.

Investeringsbedrag
het door een Ondernemer in het Investeringsverzoek opgenomen bedrag dat als lening wordt gevraagd.

Investeringsverzoek
een verzoek van een Ondernemer aan een Lokale Partner om een investering van een Lokale Partner in de vorm van een lening te ontvangen.

Lendahand
Lendahand Finance B.V.

Lokale Partner
een financiële instelling in een opkomend land die op basis van een tussen SME Finance en de Lokale Partner gesloten overeenkomst Proposities aanlevert en Investeringsverzoeken honoreert.

Lendahand Website
de door Lendahand beheerde Lendahand Website:
www.lendahand.com en de daaraan gelieerde domeinnamen, het platform waarop Investeerders hun Investering kunnen doen.

Obligatie
een door Lendahand in overeenstemming met deze Voorwaarden uitgegeven overdraagbaar deel van een Obligatielening op naam met een nominale waarde van EUR 50. In het geval dat in de Propositie expliciet is aangegeven dat de denominatie van de Obligatie(s) in vreemde valuta luidt, zal de Aankoopprijs in EUR worden betaald op basis van de EUR tegenwaarde van de Aankoopprijs in de vreemde valuta, welke EUR tegenwaarde zal worden bepaald door de aankoopkoers, gepubliceerd om 11.30 op de dag van plaatsing van de Propositie (of van de vorige Werkdag indien de propositie op een eerder tijdstip dan 11.30 geplaatst wordt), op de volgende webpagina van ABN AMRO: http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/treasury/valutacentrum/euro-noteringen.html
In het geval van een Obligatie in een vreemde valuta zal Aflossing en Rente op eenzelfde wijze worden berekend als hiervoor beschreven. De Aflossing en Rente zal in dat geval worden bepaald door de verkoopkoers, gepubliceerd om 11.30 op de Werkdag voor de datum van Aflossing en de datum van Rente.

Obligatielening
een bundel Obligaties uitgegeven ten behoeve van een specifieke Investering.

Ondernemer
de ondernemer die een Investeringsverzoek indient.

Overeenkomst
een tussen Lendahand en de Investeerder gesloten overeenkomst terzake een Investering.

Propositie
een Gekozen Propositie.

Publicatiedatum
de datum waarop een Propositie op de Lendahand Website wordt gepubliceerd en openstaat voor Investeerders voor inschrijving.

Rente
de rente die wordt vergoed over de Obligatie zoals aangeven in de documentatie tussen Investeerder en Lendahand Finance B.V. Rente wordt berekend op basis van 30 dagen in een maand en 360 dagen in een jaar. De rente wordt berekend over het uitstaande bedrag op de betreffende Obligatie, na Aflossing wordt derhalve over het afgeloste bedrag geen Rente meer berekend noch toegekend.

Rentedatum
de eerste dag volgend op de maand waarin de Obligatielening volledig is volgestort, vanaf welke datum de met de Propositie corresponderende Obligaties rentedragend worden.

Rentetermijn
elke zesmaands periode te rekenen vanaf de Aanvangsdatum.

Rentebetaaldag
de dag waarop de Rente aan de Investeerder dient te zijn voldaan (slechts voor zover de betreffende Lokale Partner aan zijn verplichtingen voldoet aan SME Finance en SME Finance op haart beurt), zijnde uiterlijk 10 Werkdagen na het verstrijken van de Rentetermijn.

SME Finance
SME Finance B.V., de partij die in het kader van de Obligatielening een injectie ontvangt van Lendahand en daarmee de Lokale Partner financiert ter hoogte van het Investeringsbedrag. In dit verband is de volgende structuur opgetuigd: Lendahand geeft de Obligaties uit. Met deze gelden koopt Lendahand certificaten van aandelen van SME Finance B.V. Na ontvangst van de kapitaalstorting (door Lendhahand) verstrekt SME Finance B.V. krediet aan de Lokale Partners.

Voorwaarden
deze algemene voorwaarden

Werkdagen
een dag waarop banken in Nederland geopend zijn.


3. Algemene bepalingen

3.1 De Overeenkomst en deze Voorwaarden kunnen worden verstrekt in de Nederlandse taal of de Engelse taal en alle communicatie tussen u en Lendahand zal in de Nederlandse taal of de Engelse taal plaatsvinden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Tenzij in de Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, vindt de communicatie tussen de gebruikers van de Lendahand Website en Lendahand plaats via elektronische wijze.

3.3 Op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de gebruiker het recht om de Voorwaarden kosteloos op papier of op elektronische wijze te ontvangen.

4. Registratie en Account

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Lendahand Website dient u zich te registreren op de Lendahand Website, waarmee u een Account aanmaakt. Teneinde u te registreren dient u op de Lendahand Website eerst (i) uw naam, (ii) adres, (iii) woonplaats en (vi) emailadres in te vullen. Registratie is onderhevig aan de volgende voorwaarden: (a) u bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon; (b) u heeft uw woonplaats (of vestigingsplaats als rechtspersoon) en postadres in Nederland; (c) u beschikt over een bankrekening bij een Nederlandse bank; (d) u bent meerderjarig en handelingsbekwaam / bevoegd op te treden namens de rechtspersoon; (e) aan u is nooit wegens een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten toegang geweigerd tot een vergelijkbare website als de Lendahand Website en/of door een dienstverlener van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 BW; en (f) u bent nooit veroordeeld wegens enig misdrijf zulks ter beoordeling van Lendahand of wegens enige overtreding met betrekking tot computercriminaliteit en/of fraude. Door het bevestigen van uw registratie op de Lendahand Website verklaart u dat de door u in verband met de registratie verstrekte informatie juist is en dat u voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in dit Artikel onder a tot en met f. Indien u niet aan voornoemde voorwaarden voldoet, kunt u zich niet via de Lendahand Website registeren. U kunt in dat geval contact opnemen met Lendahand via info@lendahand.com

4.2 Indien u op enig moment gedurende de periode waarin u geregistreerd staat op de Lendahand Website niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 4.1, dan wel indien uw gegevens niet meer correct zijn, dient u Lendahand per ommegaande hiervan schriftelijk te informeren. Lendahand kan naar eigen inzicht besluiten uw registratie te beëindigen. Uw registratie eindigt in dat geval na afwikkeling van uw lopende Investeringen. U kunt vanaf het moment van ontvangst van een aanzegging tot beëindiging geen nieuwe Investeringen aangaan.

4.3 U bent verplicht om de gegevens die zijn verstrekt voor de registratie telkens aan te vullen en/of te wijzigen als de gegevens niet meer juist of volledig zijn.

4.4 Lendahand behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de registratie te wijzigen.

4.5 Uw Account is toegankelijk met een door uzelf gekozen persoonlijke gebruikersnaam in combinatie met een door uzelf gekozen persoonlijk wachtwoord. Uw Account is strikt persoonlijk en u bent verplicht de Inloggegevens geheim te houden voor derden. Per persoon kan slechts één Account worden geopend.

4.6 U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via uw Account worden verricht. Op het moment dat uw Inloggegevens op de Lendahand Website worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte en u inlogt en vervolgens activiteiten worden verricht die gericht zijn op het ondertekenen van documenten, wordt u geacht deze documenten elektronisch te hebben ondertekend in de zin van artikel 3:15a lid 4 BW.

4.7 U kunt uw Account beëindigen volgens de procedure die op de Lendahand Website is gepubliceerd.

4.8 Lendahand behoudt zich het recht voor om uw Account te beëindigen indien: a) u meer dan 1 jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt van uw Account en met uw Account geen enkele Obligatie heeft verstrekt; b) u gebruik maakt van verschillende Accounts; of c) u zich niet houdt aan uw verplichtingen onder de Overeenkomst(en).

4.9 Beëindiging van het Account door Lendahand of door u heeft geen automatische beëindiging van de Overeenkomst(en) tot gevolg. Indien u uw Account heeft beëindigd, kan Lendahand wel besluiten om deze Overeenkomst(en) te beëindigen. Ook na de beëindiging van de Overeenkomst(en) blijft u echter gebonden aan bepaalde verplichtingen uit de beëindigde Overeenkomst(en).

4.10 Lendahand zal u geen kosten in rekening brengen voor de registratie en het aanhouden van het Account. De kosten die u zelf heeft gemaakt in het kader van de registratie of het aanhouden van het Account zijn voor uw eigen rekening.

5. Investeren via Lendahand

5.1 Investeringen vinden plaats via de Lendahand Website door middel van het aankopen van een of meerdere Obligaties. Op de Lendahand Website worden de Proposities geplaatst waarop een Investeerder kan inschrijven. Een Propositie komt tot stand door een Investeringsverzoek van een Ondernemer aan een Lokale Partner die het Investeringsverzoek beoordeelt en indien het voldoet aan de daaraan gestelde criteria doorzendt aan Lendahand. Lendahand zal de Propositie vervolgens op de Lendahand Website plaatsen, waarna Investeerders kunnen inschrijven op de Obligatielening behorende bij een bepaalde Propositie.

Elke Propositie is gekoppeld aan één Categorie. Dat wil zeggen dat wanneer er door een Lokale Partner of de Ondernemer behorende bij een bepaalde Categorie geen of niet volledige uitkering wordt gedaan aan SME Finance en SME Finance op haar beurt derhalve geen uitkering kan doen aan Lendahand ten aanzien van de betreffende Lokale Partner of Ondernemer, de Investeerder, zijnde houder van een Obligatie in deze Categorie, geen of niet volledige betaling zal ontvangen van Lendahand. De Investeerder van de betreffende Categorie van Obligaties loopt derhalve feitelijk economisch het kredietrisico op de Lokale Partner of de Ondernemer behorende bij de betreffende Categorie.

Het kredietrisico per Categorie is verschillend nu het kredietprofiel van de Lokale Partner en Ondernemer per Categorie verschilt.

De Categorieën Obligaties worden op de Lendahand Website en in de Bevestigingsemail aangeduid middels verwijzing naar de Lokale Partners. Zo komt de verwijzing naar Lokale Partner X in de Bevestigingsmail overeen met Obligatie Categorie X. De middelen die Lendahand Finance ontvangt door de uitgifte van Obligaties van Categorie X worden via een investering in SME Finance geïnvesteerd in een lening aan Lokale Partner X. Op de Lendahand Website en in de Bevestigingsemail wordt aan Categorie X gerefereerd middels verwijzing naar de Lokale Partner X.

5.2 Een Propositie bevat in elk geval de volgende informatie: het investeringsvoorstel, het Investeringsbedrag, informatie over de Ondernemer en de aan haar verbonden onderneming en de looptijd van de Investering.

5.3 Een Propositie zal maximaal 60 (zestig) dagen, te rekenen vanaf de Publicatiedatum, op de Lendahand Website openstaan voor inschrijvingen. Indien gedurende deze termijn het voor de Propositie benodigde Investeringsbedrag is opgehaald, zal de Propositie worden gesloten. Indien ten aanzien van een Propositie het volledige Investeringsbedrag is ontvangen van Investeerders door Lendahand, dan is overeenkomstig artikel 5.10 het Investering bedrag rentedragend vanaf de eerste dag volgende op de maand waarin de Obligatielening ten behoeve van een Propositie volledig is volgestort. Indien een Propositie wordt uitgevoerd zal door Lendahand voor uw rekening en risico een kapitaalinvestering worden gedaan ter hoogte van het relevante bedrag van de Investering.

5.4 De looptijd van een Investering is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden te rekenen vanaf de Rentedatum. Na het verlopen van deze termijn zal Lendahand de desbetreffende Obligaties aflossen door middel van het bijschrijven van (i) (een deel van) de nominale waarde van de Obligatie en (ii) de Rente.

5.5 Indien de Investeerder in de Overeenkomst heeft aangegeven dat het op de Account weergegeven bedrag na ontvangst dient te worden overgemaakt op een door de Investeerder kenbaar gemaakte bankrekening, dan zal Lendahand het desbetreffende bedrag, nadat SME Finance het corresponderende bedrag van de Lokale Partner (of de Ondernemer, indien SME direct leent aan de Ondernemer) heeft ontvangen, en SME Finance (of de Ondernemer) het corresponderende bedrag heeft uitgekeerd aan Lendahand, uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst overboeken naar deze bankrekening.

5.6 Indien de Investeerder heeft aangegeven dat het op de Account geadministreerde bedrag opnieuw zal worden geïnvesteerd, dan heeft de Investeerder de volgende keuze na afloop van de in 5.4 beschreven termijn:

(1) Investeerder geeft binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na weergave (in de Account) aan Lendahand aan het desbetreffende bedrag te investeren. De Investeerder koopt hiertoe een of meerdere nieuwe Obligaties en schrijft in op een nieuwe door Investeerder geselecteerde Propositie. De Investeerder verkrijgt de nieuw uitgegeven Obligaties zodra dit technisch en organisatorisch mogelijk is, een en ander conform dit artikel. Zolang de Propositie waarop de Obligatie ziet, openstaat voor inschrijving, en tot en met de uitgifte van de nieuwe Obligaties worden de gelden gecommitteerd door de Investeerder geacht gealloceerd te zijn ter voldoening van de Aankoopprijs van de desbetreffende Obligatie(s). Waar het bedrag dat op de Account wordt weergegeven, niet deelbaar is door de nominale waarde van de desbetreffende Obligatie ontvangt de Investeerder het hoogst mogelijk aantal Obligaties op de uitgiftedatum van de Obligaties. Het restant van het bedrag zal uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst worden overgemaakt op een door de Investeerder kenbaar gemaakte bankrekening.

(2) Investeerder geeft aan dat het desbetreffende bedrag in de Propositie kan worden geïnvesteerd die op dat moment het kleinste openstaande bedrag heeft openstaan. Deze investering zal vervolgens automatisch worden uitgevoerd.

5.7 U kunt als Investeerder investeringen via de Lendahand Website verrichten indien u zich heeft geregistreerd en een Account heeft geopend.

5.8 U investeert door inschrijving op een Propositie (Gekozen Propositie). Inschrijving betekent dat u één of meer Obligaties koopt, waarmee u tevens deze Voorwaarden accepteert. Voordat u akkoord gaat met de inhoud van de Overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de Overeenkomst en deze Voorwaarden in te zien en op te slaan op een duurzame informatiedrager. De Overeenkomst kan alleen tot stand komen indien u bent ingelogd en na inloggen de stappen volgt die op de Lendahand Website zijn weergegeven.

5.9 Obligaties worden uitgegeven in series welke elk corresponderen met een Propositie. De door u te ontvangen Rente is afhankelijk van de wijze waarop u investeert en het met de Propositie behaalde rendement. Op de Lendahand Website treft u actuele informatie aangaande rentepercentages aan. Indien u investeert dan ontvangt u op elke Obligatie het rentepercentage dat van toepassing is op een Obligatie ten behoeve van een bepaalde investering. Alle Rente is op jaarbasis.

5.10 Een Obligatie wordt verkregen op het moment van inschrijving, na betaling van de Aankoopprijs. Uitgifte van Obligaties vindt plaats conform en onder deze Voorwaarden. De Obligaties zijn niet converteerbaar en niet beursgenoteerd. De Obligatie wordt rentedragend per de Rentedatum. Lendahand keert de rente per de Rentetermijn op de Rentebetaaldag achteraf uit.

Uitbetaling van de Rente en Aflossing vindt enkel plaats indien de Obligaties conform de voorwaarden renderen. Dit betekent dat enkel Rente en Aflossing worden uitgekeerd indien er op de onderliggende (kapitaal)investering uitkeringen plaatsvinden die daarmee samenhangen. Er is geen verplichting tot betaling van Rente en Aflossing indien Lendahand geen gelden ontvangt van SME Finance ten aanzien van een gedane (kapitaal)investering ten behoeve van financiering aan de Lokale Partner of Ondernemer (indien er rechtstreeks door SME Finance wordt geleend aan een Ondernemer) door SME Finance.

Indien de Lokale Partner (of Ondernemer) ten aanzien van deze Lokale Partner (of Ondernemer) aangaande Categorie Obligaties geen betalingen doet aan SME Finance en derhalve SME Finance geen uitkering doet aan Lendahand, dan bestaat er geen betalingsverplichting (van Rente en/of Aflossing) van Lendahand aan de Investeerders op deze Categorie Obligaties. Dit houdt in dat indien Lokale Partner A, ten aanzien van Categorie A aan zijn verplichtingen voldoet jegens SME Finance en SME Finance een uitkering doet aan Lendahand dan hebben de Investeerders in deze Obligaties (Categorie A) recht op de relevante uitbetalingen (Rente en/of Aflossing). Uitbetalingen van Lokale Partner A aan SME Finance, welke deze voorts uitkeert aan Lendahand, zullen door Lendahand derhalve nooit worden aangewend voor Aflossingen en Rente van andere Categorieën Obligaties.

5.11 Lendahand behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren dan wel niet te effectueren. Hieraan kunnen Investeerders geen rechten ontlenen.

5.12 De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen van Lendahand die onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang zijn zonder enig verschil in preferentie. De Investeerders zijn voorts van gelijke rang met alle huidige en toekomstige schuldeisers van Lendahand, behoudens preferente schuldeisers.

5.13 In geval van ontbinding of faillissement van Lendahand, of gedurende de periode dat Lendahand surséance van betaling is verleend en in het geval dat Lendahand een afkoopsom aanbiedt aan haar crediteuren (zoals bedoeld onder de Faillissementswet), zijn de Obligaties gelijkgesteld aan alle huidige en toekomstige niet-achtergestelde verplichtingen van Lendahand, ongeacht of zulke schulden opeisbaar en betaalbaar zijn, voorwaardelijk en onvoorwaardelijk en ongeacht de datum waarop zij zijn ontstaan, met uitzondering van verplichtingen waar een voorrangsrecht op rust.

5.14 Tenzij eerder afgelost, zoals in deze Voorwaarden bepaald, lost Lendahand de Obligaties op de Aflossingsdatum af. Als er door de Lokale Partners (of Ondernemers als SME Finance hen direct financiert) eerder wordt afgelost aan SME Finance en SME Finance deze gelden uitkeert aan Lendahand, kunnen de Obligaties ook vervroegd worden afgelost. Aflossing zal in beginsel lineair plaatsvinden op halfjaarlijkse basis. Aflossing vindt altijd plaats per Obligatie. U kunt het bedrag dat u heeft geïnvesteerd via de Lendahand Website op geen enkel moment terugvorderen van Lendahand, behoudens op basis van deze Voorwaarden. Ter toelichting, daadwerkelijke Aflossing en betaling van Rente vindt alleen plaats wanneer er betaling plaatsvindt aan Lendahand door SME Finance. Deze betaling is afhankelijk van terugbetaling door de Lokale Partner aan SME Finance welke betaling samenhangt met een Categorie gerelateerd aan die Lokale Partner (of Ondernemer, indien SME Finance direct aan de Ondernemer leent). Dit wil zeggen dat wanneer Lendahand geen betalingen ontvangt van SME Finance, omdat SME Finance op haar beurt geen betaling heeft ontvangen van een Lokale Partner (of Ondernemer indien SME Finance rechtsreeks aan een Ondernemer leent) die samenhangt met de betreffende Categorie Obligaties, er geen betaling zal plaats vinden ten aanzien van desbetreffende uitstaande Obligaties door Lendahand.

5.15 Rente en Aflossing worden geadministreerd in de Account. In geval de denominatie van de Obligatie(s) in vreemde valuta is, dan zal de tegenwaarde van de nominale waarde van de Obligatie en de Rente in Euro’s worden geadministreerd op de Account. Hierbij wordt de verkoopkoers gehanteerd zoals gepubliceerd om 11.30 op de dag van administratie (of van de vorige Werkdag indien de administratie op een eerder tijdstip dan 11.30 plaatsvindt), op de volgende webpagina van ABN AMRO: http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/treasury/valuta... Met inachtneming van Artikel 5.5 zal het door Lendahand op de Account geadministreerde bedrag worden overgemaakt op een door de Investeerder opgegeven bankrekening in Nederland dan wel worden geïnvesteerd in een nieuwe Propositie. De betaling van Rente en de Aflossing door Lendahand zal bevrijdend en kwijtend geschieden door overmaking naar de bankrekening van de Investeerder of door investering in een nieuwe Propositie als in voor bedoelde zin.

5.16 Wanneer betaling dient te worden gedaan door overschrijving naar een rekening op naam, wordt een betaalinstructie gegeven voor uitkering. Dit zal uiterlijk 5 dagen zijn na de betaaldatum.

Investeerders hebben geen recht op Rente of een andere betaling voor vertraagde ontvangst van het verschuldigde bedrag na de betaaldatum van de Rente respectievelijk de datum van een Aflossing.

5.17 De Obligaties zijn overdraagbaar met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel. De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. Lendahand aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van Obligaties buiten Nederland. De eigendom van de Obligaties kan enkel worden overdragen door een daartoe bestemde akte van cessie en na schriftelijke goedkeuring van Lendahand. Lendahand zal een eventuele overdracht in haar administratie verwerken. De administratiekosten voor het verwerken van een overdracht van Obligaties bedragen EUR 0,50 per Obligatie en worden door Lendahand in rekening gebracht aan de koper van de Obligatie(s). Het bepaalde in dit Artikel 5.17 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Obligaties en op de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op Obligaties.

5.18 Op de Lendahand Website wordt bijgehouden voor welk bedrag op een bepaalde Propositie is ingeschreven. Telkens wanneer een Investeerder heeft geïnvesteerd, zal dit derhalve voor elke bezoeker van de Lendahand Website zichtbaar zijn. Op het moment dat een Investeerder echter gebruik maakt van zijn/haar ontbindingsrecht (zoals bedoeld in Artikel 14), zal het bedrag dat de ontbonden Overeenkomst vertegenwoordigt in mindering worden gebracht op het bedrag dat is weergeven op de Lendahand Website. Dit houdt in dat in het geval u een Investering heeft verricht en in het kader daarvan een Overeenkomst heeft gesloten, het op het moment van het sluiten van die Overeenkomst weergegeven geïnvesteerde bedrag op de Lendahand Website, weer kan afnemen na het sluiten van de Overeenkomst.

5.19 De door u via de Lendahand Website verrichte Investeringen, verricht u voor uw eigen rekening en risico. Lendahand wijst u er nadrukkelijk op dat u in voorkomende gevallen het door u geïnvesteerde bedrag dus zelfs in zijn geheel kunt kwijtraken, bijvoorbeeld in geval van insolventie van uiteindelijk de Lokale Partner of Ondernemer, of wanneer de Lokale partner of Ondernemer om andere redenen niet betaalt aan SME Finance en SME Finance derhalve geen uitkering doet aan Lendahand. Uw Investering leidt niet tot enige vorm van zeggenschap in Lendahand, SME Finance, de Lokale Partner en/of de Ondernemer.

5.20 Als Investeerder bent u zich ervan bewust dat de Lokale Partner, Lendahand, SME Finance en de Ondernemer en de investeringen die u via de Lendahand Website verricht niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en dat het depositogarantiestelsel, de beleggerscompensatieregeling noch enige andere garantieregeling van toepassing is op deze investeringen. Per Categorie Obligaties wordt jaarlijks voor maximaal EUR 2.500.000 aan Obligaties uitgeven en derhalve is Lendahand (met adequate gebruikmaking van de juiste vrijstellingsvermelding (wildwestbordje)) in verband met de uitgifte van Obligaties niet prospectus plichtig.

5.21 Lendahand kan niet garanderen dat u enig voordeel zult behalen uit uw investering. Het betreft hier een product met hoog risico. U bent zich bewust van deze risico’s.

6. Informatieplichten Lendahand

6.1 Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Lendahand Website. Op verzoek zal Lendahand deze Voorwaarden elektronisch aan u ter hand stellen middels een e-mail. U bent verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Voorwaarden. U bent tevens verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de opgeslagen exemplaren.

6.2 Onverminderd eventueel voor Lendahand geldende bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst(en) te bewaren, is Lendahand niet verplicht de eventueel gearchiveerde Overeenkomst(en) voor u toegankelijk te houden.

6.3 Lendahand stelt via de Lendahand Website onder meer de volgende informatie beschikbaar: i) de naam, het adres van vestiging van Lendahand en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; ii) de contactgegevens, waaronder het e-mailadres van Lendahand; iii) het BTW-nummer van Lendahand; iv) de eventuele van toepassing zijnde kosten en vergoedingen; en v) het adres waar u een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven onder sub (i) vermelde adres te zijn, tenzij op de Lendahand Website anders wordt aangegeven.

6.4 U heeft het recht om de overeenkomst(en) die u sluit met Lendahand ten aanzien van de dienstverlening door Lendahand, zoals het door Lendahand ter beschikking stellen van de Lendahand Website voor het gebruik daarvan voor onder andere het verrichten van uw investeringen, binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van deze Overeenkomst(en) te ontbinden. Lendahand wijst u er nadrukkelijk op dat aan u ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Lendahand niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. U dient een u toekomend specifiek ontbindings- of vernietigingsrecht telkens uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst(en) die Lendahand met u sluit, behoudens voor zover de wet een langere termijn voorschrijft.

7. Gebruikersvoorwaarden van de Lendahand Website

7.1 U staat er voor in dat uw gebruik van de Lendahand Website op geen enkele wijze de geldende (Nederlandse) wet- en regelgeving, internationale verdragen of intellectuele eigendomsrechten van (rechts)personen schendt.

7.2 U zal de Lendahand Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U zal de Lendahand Website niet aanwenden voor het plaatsen of doorgeven van materiaal dat of informatie die lasterlijk of obsceen is dan wel inbreuk maakt op rechten van derden dan wel onrechtmatig is jegens derden. U onthoudt zich van het doen van afbreuk makende uitlatingen over Lendahand en/of de Lendahand Website.

7.3 Lendahand verstrekt u geen garanties, evenmin ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de Lendahand Website.

7.4 De Lendahand Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Buiten technisch noodzakelijke cookies, gebruikt Lendahand slechts cookies die haar in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van de Lendahand Website en dit te verbeteren (zoals het onthouden van uw instellingen). Lendahand maakt tevens gebruik van cookies van Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze cookies worden gebruikt om (al dan niet anoniem) na te gaan hoe de Lendahand Website wordt gebruikt en om te controleren of u bent ingelogd bij uw persoonlijke account op de sociale netwerksites. Cookies van de betreffende sociale netwerksites worden uitsluitend gebruikt met uw voorafgaande toestemming.

7.5 Het is voor u mogelijk de browser zo in te stellen dat u een waarschuwing ontvangt telkens wanneer een cookie geïnstalleerd of geweigerd wordt. Indien u het installeren van cookies niet toestaat, kan Lendahand de verzending van berichten en de levering van bepaalde diensten aan u niet garanderen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leverancier van uw browser.

7.6 De Lendahand Website biedt u, nadat u bent geregistreerd, de mogelijkheid tot het plaatsen van commentaar welke zichtbaar zijn voor alle bezoekers van de Lendahand Website. Het initiatief voor de plaatsing van commentaar ligt niet bij Lendahand, het commentaar kan door Lendahand geselecteerd of gewijzigd worden. In geval van onwettige, onnodige grievende en/of onmiskenbaar onrechtmatige comments dan wel in het geval Lendahand tot verwijdering van comments wordt verzocht of wordt geboden door daartoe bevoegde autoriteiten, behoudt Lendahand zich het recht voor comments te verwijderen dan wel de toegang daartoe onmogelijk te maken.

8. Bescherming intellectueel eigendom

8.1 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Lendahand Website en de vormgeving van de Lendahand Website, zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Lendahand. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties die door de Lokale Partner of een Ondernemer ter beschikking zijn gesteld blijven te allen tijde zijn/haar intellectuele eigendom.

8.2 Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de Lendahand Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lendahand nodig.

8.3 De woord- en beeldmerken op de Lendahand Website zijn van Lendahand. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Lendahand.

9. Rol van Lendahand bij uw investeringen

9.1 Lendahand beheert de Lendahand Website en biedt u de mogelijkheid om via de Lendahand Website investeringen en betalingen te verrichten.

9.2 Lendahand verzorgt de administratie. De directie van Lendahand houdt de administratie bij, waarin de naam, het adres, het relevante bankrekeningnummer in Nederland van de Investeerder, de uitgiftedatum van de Obligaties, alsmede het aantal Obligaties met vermelding van de betreffende nummers van de Obligaties en Categorie van de door de Investeerders gehouden Obligaties is opgenomen. Tevens verzorgt Lendahand de betalingen van Aflossingen en Rente.

9.3 Investeerders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals genoemd in Artikel 4, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan Lendahand. Gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met het door een Investeerder, niet, niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en), komen volledig voor rekening en risico van de Investeerder en kunnen niet aan Lendahand worden tegengeworpen.

9.4 Behoudens tegenbewijs strekt de administratie tot volledig bewijs.

9.5 De directie van Lendahand verstrekt desgevraagd aan een Investeerder om niet een uittreksel uit de administratie met betrekking tot zijn recht op een Obligatie.

9.6 Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) genoemde activiteiten kunt u als Investeerder geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van Lendahand ten aanzien van Investeringen via de Lendahand Website.

9.7 Lendahand biedt enkel Obligaties aan en verricht op geen enkele wijze werkzaamheden voor het (actief) bij elkaar brengen van u als Investeerder en de Ondernemer, zij geeft geen beleggingsadvies en maakt geen beleggingsaanbevelingen openbaar.

9.8 Lendahand ontvangt een vergoeding voor haar diensten van de Lokale Partner op basis van de in de tussen Lendahand en de lokale Partner gesloten overeenkomst opgenomen bepalingen.

10. Privacy en persoonsgegevens

10.1 Lendahand is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet regelt hoe wij moeten omgaan met persoonsgegevens van Investeerders. Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

10.2 Lendahand zal in verband met het door u gemaakte gebruik van de Lendahand Website verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De in dit Artikel 10 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van de Lendahand Website en regelt de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Lendahand Website door Lendahand. Het beleid van Lendahand ten aanzien van de omgang met uw privacy en het gebruik van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

10.3 Lendahand verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert als Investeerder. Lendahand gebruikt deze informatie om de contractueel overeengekomen services te leveren.

10.4 Wanneer u zich registreert bij Lendahand, dan verzamelen we onder meer de volgende gegevens: naam, indien van toepassing statutaire naam, handelsnamen en statutaire zetel, adres, woonplaats, emailadres, Facebook logs, leeftijd en geslacht, indien van toepassing registratienummer Kamer van Koophandel. Deze persoonsgegevens worden vervolgens opgenomen in een bestand van Lendahand.

10.5 Lendahand gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Voorwaarden omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

10.6 Indien u bij het aangaan van de Overeenkomst aangeeft er mee in te stemmen dat Lendahand uw gegevens gebruikt voor plaatsing op de Website, dan zal Lendahand na elke door u gemaakte Investering in elk geval uw naam, geslacht, geïnvesteerde bedrag, leeftijd en foto op haar Website plaatsen. Indien u op enig moment niet langer akkoord bent, kunt u dit aanpassen via uw instellingen. Lendahand zal uw gegevens dan binnen 2 (twee) Werkdagen van de Website verwijderen.

10.7 Nadat u zich hebt geregistreerd op de Lendahand Website kunnen wij u door het toesturen van een e-mailbericht op de hoogte stellen van informatie over gerelateerde producten en/of diensten. Bij alle e-mailberichten die u van ons in het kader van direct marketing activiteiten ontvangt, wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen.

10.8 Lendahand zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Lendahand.

10.9 U kunt via een persoonlijk account dat gehost wordt door een derde partij (zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Google-account) toegang verkrijgen tot uw Lendahand Account. Indien u kiest om toegang te verkrijgen tot uw Lendahand account via een persoonlijk account geeft u toestemming aan Facebook, Twitter of Google om toegang te verschaffen tot uw Lendahand account middels uw login informatie bij respectievelijk Facebook, Twitter of Google. Lendahand deelt geen password of accountnaam met enige derde. Lendahand zal slechts met uw expliciete toestemming toegang verschaffen tot Lendahand of andere informatie delen van Lendahand.

10.10 Lendahand beveiligt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die aan moderne relevante standaarden voldoen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging.

10.11 Wij benadrukken dat verzending van persoonsgegevens per internet verbinding te allen tijde risico’s in zich draagt. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de door u gebruikte internetverbinding.

10.12 Lendahand behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de in dit Artikel genoemde bepalingen conform de geldende wet- en regelgeving. Check daarom regelmatig de Voorwaarden, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Lendahand een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Lendahand u waarschuwen door een prominente aankondiging op de Lendahand Website.

10.13 Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan Lendahand. U kunt opvragen welke persoonsgegevens verwerkt worden en u kunt aangeven dat u wilt dat Lendahand uw persoonsgegevens verwijderen door de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

11. Kosten, belastingen en heffingen

11.1 Tenzij anders overeengekomen in een Overeenkomst of in deze Voorwaarden komen alle kosten die verband houden met de registratie, administratie en de uitgifte van Obligaties voor rekening van Lendahand.

11.2 Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen u als Investeerder en Lendahand komen voor uw eigen rekening, tenzij tussen u en Lendahand schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft. Als Investeerder bent u zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte ten aanzien van uw Investering.

12. Aansprakelijkheden en vrijwaringen

12.1 Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van Lendahand, een Lokale Partner dan wel een Ondernemer. Lendahand is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

12.2 Mocht Lendahand, om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag van de Investering.

12.3 Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Lendahand heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u veilig kan betalen via de Lendahand Website. Dit betreft een dienst die door een derde wordt verricht. Lendahand draagt en aanvaardt terzake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

12.5 De inhoud van de Lendahand Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Lendahand op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie die ten behoeve van de Proposities op de Lendahand Website wordt geplaatst is afkomstig van derden. Lendahand aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door u of door derden geplaatste informatie.

12.6 Het is mogelijk dat Lendahand op de Lendahand Website hyperlinks opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn slechts informatief. Lendahand is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12.7 Lendahand is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lendahand en tussen de Lokale Partner en Lendahand, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Lendahand sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven antwoorden op vragen.

12.8 Lendahand is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van de Lendahand Website wegens onderhoud of anderszins. Lendahand is voorts niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

12.9 De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Lendahand gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Lendahand of haar bestuurders.

12.10 U vrijwaart Lendahand tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten die Lendahand oploopt vanwege schending door u van uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en), voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor uw rekening dienen te komen.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Lendahand niet gehouden haar verplichtingen jegens u als Investeerder na te komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien van u als Investeerder voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lendahand onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u als Investeerder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake in geval van bedrijfsstoringen, energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Lendahand Website.

14. Ontbinding en beëindiging

14.1 Lendahand is gerechtigd om de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden en/of de verplichtingen van Lendahand op te schorten en/of u als Investeerder permanent van de diensten en/of producten van Lendahand uit te sluiten en/of door u als Investeerder op de Lendahand Website geplaatste uitingen zonder voorafgaande mededeling te verwijderen, althans ontoegankelijk te maken als: a) u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien u in strijd met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst handelt, ook indien dit een gevolg is van overmacht als bedoeld in Artikel 13; b) na het sluiten van de Overeenkomst(en) Lendahand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet zal nakomen; c) op u als Investeerder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of tot uw toelating daartoe is verzocht, u in surseance van betaling verkeert of u surseance van betaling heeft aangevraagd of indien u als Investeerder in staat van faillissement wordt verklaard of uw faillissement is aangevraagd; d) u of Lendahand uw Account heeft beëindigd; e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat deze nakoming van de Overeenkomst(en) onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst(en) in redelijkheid niet van Lendahand kan worden verlangd.

14.2 Indien Lendahand op de gronden als omschreven in Artikel 15 tot één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, is Lendahand uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Lendahand kan echter de door zichzelf geleden schade wel op u verhalen.

14.3 De Overeenkomst(en) wordt/worden beëindigd indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet: (i) Lendahand staakt haar werkzaamheden, (ii) Lendahand wordt ontbonden, (iii) Lendahand wordt in staat van faillissement verklaard, of haar faillissement is aangevraagd, of (iv) Lendahand heeft surseance van betaling aangevraagd of verkeert in surseance van betaling. In dit geval heeft de beëindiging van de Overeenkomst(en) echter geen gevolgen voor de Obligatie(s) die u houdt. Slechts de diensten die Lendahand verleende in het kader van de Overeenkomst(en) zullen in dat geval vervallen.

14.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst(en) of beëindiging van uw Account blijft u te allen tijde gebonden aan hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, alsmede aan de bepalingen waarvan in de Overeenkomst(en) is bepaald dat u daaraan te allen tijde gebonden blijft.

15. Algemene bepalingen

15.1 Alle mededelingen ingevolge de Overeenkomst(en) dienen schriftelijk in het Nederlands te worden gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar zodanige adressen en faxnummers waarvan Lendahand en u als Investeerder elkaar van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving heeft werking zodra hij wordt ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (indien persoonlijk overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde verzending (indien verstuurd per fax of e-mail).

15.2 Bij een fusie of een splitsing van Lendahand kunnen de rechtsopvolgers van Lendahand zelfstandig alle rechten en bevoegdheden onder de Overeenkomst(en) uitoefenen en alle verplichtingen van Lendahand onder de Overeenkomst(en) nakomen. Lendahand kan de rechtsverhouding met de Investeerder en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij horen (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Door het van toepassing worden van de Voorwaarden heeft u bij voorbaat toestemming gegeven voor deze contract overneming.

15.3 Als Investeerder kunt u uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst(en) echter niet overdragen aan een derde. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Voorwaarden onverlet. Een dergelijk ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.

15.4 Lendahand kan zonder toestemming van de Investeerders besluiten deze Voorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreft van niet-materiële aard en veranderingen van formele, onderschikte en technische aard die de belangen van de Investeerders niet schaden. Wijziging van deze Voorwaarden worden per email aan de Investeerders kenbaar gemaakt. Indien een Investeerder binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van de vernieuwde voorwaarden Lendahand schriftelijk kenbaar maakt niet akkoord te zijn met de vernieuwde voorwaarden dan zal voor de looptijd van de desbetreffende Investering de originele Voorwaarden van toepassing blijven. U stemt uitdrukkelijk in met elektronische verzending van de Voorwaarden.

16. Klachten, geschillen, rechts- en forumkeuze

16.1 Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Lendahand, dient u zich eerst te wenden tot Lendahand. Geschillen tussen u en Lendahand worden conform de Voorwaarden afgewikkeld.

16.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden.

16.3 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank in Amsterdam.

Annex I

Categorieën van de Obligaties waarbij de leningnemer een lokale partner betreft

Categorie A obligaties: Negosyong Pinoy Finance Corporation op de Filipijnen
Categorie B obligaties: Eclof Colombia S.A.S. in Colombia
Categorie C obligaties: ABii National Savings and Loans Limited in Ghana
Categorie D obligaties: Vision Fund Non Banking Financial Institution LLC in Mongolie
Categorie E obligaties: Agora Microfinance Zambia Limited in Zambia
Categorie F obligaties: Maxima Microfinance PLc in Cambodja
Categorie G obligaties: Kredit Microfinance Insitution in Cambodja
Categorie H obligaties: Biashara na Fedha in Kenia
Categorie I obligaties: Inclusive Planet Tech Pte Ltd in Singapore
Categorie J obligaties: Umati Capital Limited in Kenia


Categorieën van de Obligaties waarbij de leningnemer een lokale ondernemer betreft zoals beschreven in de Propositie

Categorie I obligaties: lokale ondernemer op de Filipijnen
Categorie II obligaties: lokale ondernemer in Colombia
Categorie III obligaties: lokale ondernemer in Ghana
Categorie IV obligaties: lokale ondernemer in Mongolia
Categorie V obligaties: lokale ondernemer in Zambia
Categorie VI obligaties: lokale ondernemer in Cambodja
Categorie VII obligaties: lokale ondernemer in Kenia
Categorie VIII obligaties: lokale ondernemer in Singapore