10 veranderingen door de nieuwe ECSP-vergunning

Geschreven door Peter Stolze op 14 december 2022

In augustus 2022 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Lendahand als eerste crowdfundingplatform in Nederland de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning verstrekt. Deze Europese Crowdfunding Verordening is van toepassing sinds 10 november 2021. Na een intensieve aanvraagprocedure verkreeg Lendahand de vergunning waarmee ze haar diensten in heel Europa mag aanbieden. Maar wat betekent de nieuwe vergunning concreet voor onze investeerders?

 

Waarom een vergunning?

Lendahand beschikt sinds 2016 al over een zogeheten MiFID-vergunning. We hebben deze vergunning destijds aangevraagd omdat we vonden dat het beter zou zijn om binnen een wetgevend kader te vallen en niet met een ontheffing te werken (soort gedoogconstructie). Alleen is deze vergunning voor een crowdfundingwebsite onnodig zwaar. Daarom keken we ook reikhalzend uit naar de ECSP-vergunning, die lichter zou zijn en makkelijker uitvoerbaar.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de aanvraag omvangrijker was dan verwacht, ondanks het feit dat we vrijwel alle documentatie reeds op orde hadden. Al met al duurde het - na een voorbereidingsperiode van 2 maanden - nog 5 maanden voordat we de vergunning verkregen. De MiFID-vergunning hebben we in principe niet meer nodig en zouden we desgewenst kunnen afstoten. We onderzoeken dan ook wat het beste is om te doen.

 

Veranderingen door ECSP

Wat betreft de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning zijn er een paar veranderingen doorgevoerd die zichtbaar zijn op ons platform. Deze lichten we hieronder kort toe:

 

1. Meer 'leningen', minder 'obligaties'

Met het oog op de auto-invest mogelijkheid die onder ECSP wordt geboden, gaan we steeds meer ‘leningen’ aanbieden en steeds minder ‘obligaties’.

Toelichting:

Investeerders kunnen via het Lendahand platform investeren in de aangeboden projecten. De investeringen komen doorgaans bij de leningnemers terecht in de vorm van obligaties (notes), uitgegeven door de leningnemers aan investeerders. De nieuwe vergunning maakt het evenwel mogelijk om auto-invest aan te bieden aan de crowd. Dat betekent dat geld dat op de wallet staat of terugbetalingen automatisch opnieuw worden geïnvesteerd in projecten naar keuze. Een vereiste is wel dat hiervoor wordt gewerkt met leningen, en niet met obligaties. Het komende jaar zullen we de contracten met leningnemers dan ook zoveel mogelijk omzetten naar leningen, voor zover dat nog niet is gebeurd.

Alhoewel leningen en obligaties beide financiële instrumenten zijn die een schuld weergeven aan de kredietnemer, zijn er een aantal juridische verschillen, namelijk:

  • Een leningovereenkomst wordt door beide partijen getekend (namelijk door de kredietnemer en de kredietverstrekker)
  • Een leningovereenkomst bevat daarom verplichtingen voor zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker
  • De contractvoorwaarden van een lening zijn uitgebreider dan de contractvoorwaarden van een obligatie
  • Een leningovereenkomst kan niet worden verhandeld

 

2. Blacklist met hoogrisicolanden

De EU hanteert niet langer een lijst met hoogrisicolanden, maar een blacklist.

Toelichting:

Voorheen stonden op deze EU-lijst landen waar extra onderzoek moest worden verricht alvorens goedgekeurd te worden. Transacties met partijen in deze landen waren vervolgens mogelijk. Met de nieuwe vergunning is deze lijst een ‘no go’-lijst geworden. Voor Lendahand betekent dat concreet dat er geen zaken meer gedaan kan worden met (bestaande) leningnemers in Nicaragua, Oeganda, Cambodja en de Filipijnen, zo lang deze landen op deze lijst staan. Terugbetalingen van projecten uit  deze landen vinden nog wel plaats.

 

3. Informatiedocument wordt KIIS

In plaats van een Informatiedocument dient voortaan een KIIS te worden aangeboden (Key Investment Information Sheet).

Toelichting:

Tot voor kort verplichtte de MiFID-vergunning ons om een Informatiedocument te verstrekken bij de projecten (projecteigenaren) op het platform. In dat document stonden de risico’s beschreven, het management, de eigenaren alsook de meest recente financiële informatie van de betreffende leningnemer. Onder de nieuwe vergunning is er een nieuw template verplicht gesteld; de KIIS. In dit Key Investment Information Sheet staat ongeveer dezelfde informatie vermeld als in het Informatiedocument, alleen in een andere volgorde. De KIIS dient beschikbaar te zijn in de talen van de landen waarin het crowdfundingplatform actief is. In het geval van Lendahand wordt het document vooralsnog aangeboden in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

 

4. Nieuw: KYC Light accounts 

Binnenkort biedt Lendahand een KYC Light account aan voor investeerders die kleinere bedragen investeren.

Toelichting: 

Momenteel zijn alle investeerders verplicht om, ongeacht het bedrag dat ze investeren, een volledige screening te doorlopen: investeerderstoets, uploaden van identiteitsdocument, verificatie door middel van een selfie, validatie van de bankrekening en sanctiechecks. Onder ECSP kan een investeerder nu ook kiezen voor een Light account. Het laat investeerders die kleinere bedragen investeren en geen gebruik wensen te maken van een Lendahand-wallet toe om een gedeelte van de screening over te slaan.

 

5. Investeerderstoets en -simulatie

Naast de klassieke investeerderstoets dient nu ook een simulatie te worden afgerond alvorens te kunnen beginnen met investeren.

Toelichting: 

In de investeerderstoets (10 multiple choice vragen) wordt de investeerder vooral gewezen op de risico’s die investeren met zich meebrengt. In de nieuwe simulatie, de verliescalculator (3 vragen) wordt er gekeken naar het vermogen van de investeerder om eventuele verliezen te dragen. Aangezien dat risico bestaat, is het goed om zo bewust mogelijk te zijn over het percentage vrij belegbaar vermogen dat voor crowdfunding aangewend zou moeten worden. Net als voorheen zijn de resultaten van de toets en simulatie informatief en niet bindend.

 

6. Aangeven hoe rentes tot stand komen

Crowdfunding Service Providers zijn voortaan verplicht aan te geven hoe ze tot de aangeboden rentes komen.

Toelichting: 

Een nieuwe verplichting onder de ECSP-vergunning is dat een crowdfundingplatform moet aangeven hoe de aangeboden rentes op projecten tot stand komen. Lendahand stelt de prijs (rentepercentage) van een crowdfundingsaanbod vast aan de hand van het risicokader, het kredietscoringsmodel en de marktfactoren. De rente die uiteindelijk op een project wordt toegepast omvat de rente voor investeerders (de crowd) en een beheervergoeding voor Lendahand.

 

7. Kredietscore per project 

Bij ieder project hoort voortaan een risico-classificatie te worden getoond, inclusief toelichting.

Toelichting:

Lendahand maakt bij haar kredietbeoordeling gebruik van een – deels geautomatiseerd – kredietscoringsmodel. Het kredietscoringsmodel bestaat uit 5 categorieën:

  1.  Beheer

  2. Kenmerken van de kredietnemer

  3. Financiële prestaties

  4. Financieringscapaciteit en trackrecord

  5. Macrofactoren

In het kredietscoringsmodel bestaat elk van deze categorieën uit 4 tot 7 vragen die ieder een score van 1 tot 5 opleveren. Op basis van de wegingen van de individuele (sub)scores wordt zo uiteindelijk een totaalscore verkregen. Deze totaalscore leidt tot een risicocategorisatie van het crowdfundingsaanbod en wordt tevens gebruikt om het totale rentepercentage van het aanbod te bepalen. De score is dynamisch, wat betekent dat deze kan veranderen door regelmatige rapportage en monitoring en dat deze op basis daarvan zal worden aangepast. Lees hier over het kredietbeoordelingsproces.

 

8. Meer informatie over te verwachten defaults

De nieuwe vergunning vereist ook dat er meer informatie wordt verstrekt over faillissementen bij leningnemers (zoals de te verwachten defaults).

Toelichting: 

Lendahand toont al jaren statistieken als het gaat om het portfolio. Naar aanleiding van de nieuwe vergunning hebben we het overzicht van de volledige investeringsportefeuille van Lendahand in zijn geheel vernieuwd en veel completer gemaakt. Bekijk hier de portfolio-pagina.

 

9. Grote bedragen pop-up

Wie meer dan EUR 1.000 investeert in één project krijgt een waarschuwing te zien.

Toelichting: 

Een nieuwe feature is dat bezoekers op de website een pop-upmelding te zien krijgen als ze een bedrag willen investeren groter dan 1.000 euro binnen één project. De melding is verplicht vanuit de Europese Commissie om investeerders te wijzen op mogelijke risico’s van crowdfunding. Overigens is de termijn dat een investering geannuleerd kan worden ook verlengd van 24 uur naar 4 dagen.

 

10. Aanpassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen te worden aangepast overeenkomstig de vereisten uit de vergunning. Het sluitstuk van de wijzigingen als gevolg van de nieuwe vergunning zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen dat de bedenktijd is verlengd.

Het doel van deze aanpassingen die vereist worden onder de Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning hebben als doel om een uniform kader te hanteren voor alle platformen in Europa en om investeerders beter te informeren.

Meer over het toezicht waaronder Lendahand staat, de juridische structuur en de scheiding der gelden die we hanteren lees je hier.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.