Welke valuta’s zijn beschikbaar voor investeringen via Lendahand?

funding gap emerging markets

Valuta aanbod

Lendahand biedt investeringen in euro’s (EUR), Amerikaanse dollars (USD) en lokale valuta aan.

Investeringen in USD

Lendahand biedt nu ook investeringen aan in Amerikaanse dollar. Deze investeringen werken net anders dan onze eerdere investeringsmogelijkheden en dragen een inherent wisselkoersrisico met zich mee.

Hoe investeren in USD werkt

Investeren in USD-projecten doe je grotendeels op dezelfde manier als bij al onze andere projecten. Investeerders kunnen in eenheden van €10 investeren in projecten en alle betalingen worden gedaan in EUR, via één van de aangeboden betaalmogelijkheden.

Hoe USD conversies werken

Voor het omwisselen van de EUR investering naar USD en terug zal Lendahand samenwerken met IbanFirst. Op de laatste werkdag van iedere maand zal IbanFirst de wisselkoers voor 30 dagen vaststellen. Deze koers zal gelden voor alle transacties in die maand, zowel voor investeringen in USD-projecten wanneer ze volledig gefinancierd zijn, als voor de terugbetalingen van ondernemers van eerdere USD-projecten.

Op het moment dat jouw investering in een USD-project is bevestigd, wordt het geld samen met alle andere investeringen in dat project bewaard tot de eerste dag van de volgende maand na de volledige financiering van het project. Op die dag wordt het totale bedrag in EUR van het volledig gefinancierde project omgezet naar USD tegen de wisselkoers die eerder door IbanFirst is vastgesteld.

Hoe USD terugbetalingen werken

Wanneer een bedrijf een terugbetaling doet, wordt het USD-bedrag weer omgezet in EUR volgens de wisselkoers die eerder is vastgesteld door IbanFirst, zijnde op de laatste werkdag van de maand. Op elke aflossingsdag, rond de 15e van elke maand, wordt het aan jou verschuldigde aflossingsbedrag, hoofdsom en rente, in EUR op jouw Lendahand-wallet gestort.

Rentetarieven

Door de hogere rente in de VS, zal de rente van USD-projecten gemiddeld ongeveer 0.5-1% hoger zijn in vergelijking met gelijkaardige EUR-projecten (na de conversiekosten). Dit verschil in rente kan toenemen en afnemen afhankelijk van de rentetarieven in de VS. Al zijn de rentetarieven in de VS de afgelopen jaren meestal iets hoger geweest dan in de EU.

Net als voor EUR-projecten blijft de rente bij ieder project gedurende de gehele looptijd van het project vaststaan.

Wisselkoersrisico

Het is belangrijk om te weten dat investeerders een valutarisico lopen bij investeringen in USD-projecten. Door de wisselkoersschommelingen kan het zijn dat je op de dag van je terugbetalingen een minder gunstige wisselkoers ontvangt dan op de dag waarop jouw initiële investering werd omgezet van EUR naar USD. Omgekeerd kan het zijn dat de wisselkoers net gunstiger is op het moment van jouw terugbetalingen.

Houd dus rekening met het extra risico van een investering in USD-projecten alvorens deze aan jouw portfolio toe te voegen.

Jouw USD investeringen volgen

Je kunt al jouw USD-investeringen uiteraard gewoon terugvinden in je Mijn Lendahand omgeving. Na het maken van een investering, maar nog voordat het project volledig gefinancierd is, zal je het bedrag van jouw investering in EUR zien staan bij ‘Nog niet van start’ in jouw dashboard. Zodra het project volledig gefinancierd is en de omrekening naar USD heeft plaatsgevonden, zul je jouw investering in USD in je dashboard zien staan bij ‘Lopende projecten’.

Investeringen in EUR

Bijna alle investeringen op onze website waren tot dusver in euro, en het investeringsproces in EUR-projecten is voor Europeanen relatief eenvoudig.

Hoe investeren in EUR werkt

Beslis hoeveel je in een project wilt investeren (vanaf EUR 10) en reken jouw investering vervolgens in euro’s af via een van de aangeboden betaalmethoden. Alle terugbetalingen in EUR-projecten vinden altijd plaats in euro’s.

Er zijn in het geval van EUR-projecten geen omrekeningen of wisselkoersrisico’s. Je investeert en je volgt jouw investeringen in je Mijn Lendahand dashboard. Voor meer informatie over investeren in crowdfunding projecten via Lendahand in het algemeen, bezoek hier onze ‘Hoe het werkt’-pagina.

Investeringen in lokale valuta

Met investeringen in lokale valuta vergroten we de toegang tot eerlijke financiering voor ondernemers in opkomende landen, terwijl jij als investeerder in euro’s blijft investeren. Doorgaans verstrekken onze lokale partners geld aan hun klanten in lokale valuta en door nu ook lokale valuta contracten aan te kunnen bieden, wordt Lendahand een interessante partij voor veel meer kredietverstrekkers in ontwikkelingslanden.

Hoe investeren in lokale valuta werkt

Als investeerder merk je in de afhandeling geen verschil tussen jouw investeringen in euro en lokale valuta. Investeerders kunnen in eenheden van €10 investeren in projecten en alle betalingen worden gedaan in EUR, via één van de aangeboden betaalmogelijkheden.

Na de volledige financiering van een project wordt, op de datum van uitbetaling aan de ondernemer, het eurobedrag van de financiering vastgelegd in de betreffende lokale valuta. Dat gebeurt aan de hand van de officiële wisselkoers op dat moment. Alle terugbetalingen van rente en aflossing ontvang je als investeerder gewoon weer in EUR.

Eventuele koersschommelingen tussen de lokale valuta en EUR worden afgedekt door een valuta-hedgecontract tussen Stichting Lendahand FX (een speciaal door Lendahand hiervoor opgezette stichting) en The Currency Exchange Fund N.V. (TCX). Zie hieronder voor meer uitleg.

TCX is een in Nederland gevestigde ontwikkelings-financieringsinstelling die, met steun van onder andere de Nederlandse overheid, wereldwijd valutarisico afdekt om duurzame financieringen in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Hoe terugbetalingen in lokale valuta werken

Net zoals bij andere investeringen via Lendahand, vinden terugbetalingen, inclusief rente op jouw investering, iedere 6 maanden plaats, tenzij anders vermeld. Op elke terugbetaaldag, rond de 15e van elke maand, wordt het aan jou verschuldigde aflossingsbedrag, hoofdsom en rente, in EUR op jouw Lendahand-wallet gestort.

Indien de lokale valuta in waarde daalt, dan vult hedging-partner TCX het tekort aan ontvangen euro’s aan zodat jij hier geen gevolgen van ondervindt. Dit geldt alleen wanneer de onderneming de rente en aflossing op de afgesproken dag ook daadwerkelijk betaalt. TCX doet alleen uitbetalingen op het valutahedge-contract wanneer de onderneming tijdig aflost en rente betaalt.

Jij als investeerder loopt dus net als bij EUR- en USD-investeringen het kredietrisico op de onderneming. Dat is het risico dat de ondernemer om welke reden dan ook de rente en aflossingen niet betaalt. Het valutarisico op de financiering wordt overgenomen door TCX. Meer bijzondere bepalingen kan je nalezen in onze FAQ, klik hier.

Rentetarieven

Bij projecten in lokale valuta is het rentepercentage dat een ondernemer betaalt op de financiering normaal gesproken hoger dan bij een financiering in euro. Deze hogere rente dient uitsluitend als compensatie voor het afdekken van het valutarisico middels het valutahedge-contract met TCX, en wordt dan ook door TCX bepaald. TCX beoogt daarbij een marginaal positief resultaat te behalen.

De trend is dat de valuta van opkomende landen gestaag, schokkerig, of met grote sprongen, in waarde dalen ten opzichte van de euro. TCX neemt als ontwikkelings-financieringsinstelling het risico daarop omdat dat voor de ondernemer en voor de lokale economie een veilige en duurzame vorm van financiering is. Zij proberen dan ook het risico zo goed mogelijk in te schatten en de rente daar precies op af te stemmen.

Wisselkoersrisico afgedekt

Het wisselkoersrisico wordt afgedekt door het valuta-hedgecontract tussen Stichting Lendahand FX en TCX.

Dat wil zeggen dat, ongeacht hoe de lokale valuta beweegt ten opzichte van de euro, de ondernemer steeds hetzelfde bedrag verschuldigd is in lokale valuta en de investeerder steeds het verwachte bedrag in euro ontvangt. Alle schommelingen, negatief en positief, zijn voor rekening van TCX. Stichting Lendahand FX is opgezet om zich uitsluitend bezig te houden met het afsluiten van valuta-hedgecontracten met TCX en om als intermediair te fungeren tussen TCX en het Lendahand-platform.

Op die manier kun je als investeerder een ondernemer helpen aan een veilige en transparante financiering in zijn eigen munteenheid, zonder dat jij of de ondernemer risico loopt op koersschommelingen.

Voor iedere soort financiering gelden er andere bijbehorende bepalingen. Deze kun je nalezen in onze FAQ. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de valuta-hedge niet meer volledig toereikend is als de ondernemer niet tijdig terugbetaalt.

Wie is TCX?

TCX is een in Nederland gevestigde ontwikkelings-financieringsinstelling, opgericht om er voor te zorgen dat financieringsstromen naar ontwikkelingslanden vrij zijn van wisselkoersrisico. TCX doet dat door het aanbieden van valuta-hedgecontracten aan leninggevers. Om deze dienst duurzaam te kunnen verlenen beoogt TCX een marginaal positief resultaat te behalen.

TCX is een professionele hedgeaanbieder die door de AFM en De Nederlandse Bank wordt gereguleerd. Het fonds wordt gesteund door meerdere Europese overheden, inclusief de Nederlandse, en een groot aantal wereldwijd actieve ontwikkelings-financieringsinstellingen. TCX bestaat sinds 2007 en is sindsdien gestaag gegroeid. De kredietwaardigheid van TCX wordt door de onafhankelijke kredietbeoordelaar S&P, als goed en stabiel beschouwd (“single A”). Meer info via www.tcxfund.com.

Waarom nog wachten?