Overzicht portfolio

Bij Lendahand investeer je doorgaans niet direct in een ondernemer (op een paar uitzonderingen na) maar in een Lokale Partner in het betreffende land. Deze lokale partner verstrekt de lening vervolgens aan de ondernemer van jouw keuze. De Lokale Partner dekt de risico's op wanbetaling en koersschommelingen af. Feitelijk loop je dus risico op een Lokale Partner en niet op een ondernemer. De cijfers hieronder ten aanzien van afboekingen/defaults en achterstanden hebben derhalve betrekking op de Lokale Partners.

Overzicht leningportefeuille Lendahand inclusief wanbetalingen en achterstanden d.d. 31 maart 2017.

  In absolute bedragen (euro's) Als % van totaal verstrekte leningen
Totaal verstrekte leningen € 15.061.800 100%
Minus totaal afgelost € 5.611.536 37%
Openstaand saldo € 9.450.264 63%
Minus afgeboekt/defaults* € 0 0%
Minus achterstanden** € 0 0%
Nog af te lossen € 9.450.264 63%
Totaal uitbetaalde rente € 239.232  
Nog uit te betalen rente € 501.300  
Gemiddelde rente ontvangen van Lokale Partners op jaarbasis 7,26%  
Minus defaults 0%  
Minus kosten 0%  
Minus gemiddelde marge Lendahand 3,24%  
Gemiddeld effectief rendement voor uitleners op jaarbasis 4,02%  
Eerste lening 5 maart 2013  
Totaal aantal leningen 32.157  
Aantal projecten aangeboden 1630  
Aantal projecten gefinancierd 1630  

* Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien, dan wel meer dan 365 dagen achterstand in betaling kennen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht of de 365 dagen betalingsachterstand zijn overschreven.

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata.
(bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.