Armoede: de zevenkoppige draak van de mensheid

Geschreven door Lynn Hamerlinck op 23 juni 2021

Stel dat we al het geld in de wereld eerlijk en met iedereen opnieuw zouden verdelen, zou armoede dan niet meer bestaan? Waarschijnlijk wel, aangezien ongelijkheid veel meer is dan het bedrag op onze bankrekening.

Als crowdfunding platform voor bedrijven in opkomende markten werkt Lendahand aan het dichten van de financieringskloof en het herverdelen van een deel van het geld in de wereld. Dit doen we door mensen die financiering nodig hebben samen te brengen met investeerders die impact willen maken met hun geld. 

Wij zetten impact investeren in om armoede te bestrijden. De financiering laat bedrijven toe om te groeien, meer personeel aan te nemen en hun lokale gemeenschap te versterken terwijl jij potentieel een bescheiden rente ontvangt over jouw investering. Volgens ons is dit een deel van de oplossing en kan het een groot verschil maken.

Armoede uit zich in verschillende vormen en dimensies, en het is algemeen bekend dat het voor miljoenen mensen wereldwijd grote problemen veroorzaakt. Hoog tijd om dit grote issue te proberen begrijpen zodat we deze zevenkoppige draak voor eens en altijd kunnen verslaan.

Heel simpel gesteld is armoede ‘het niet genoeg hebben aan geld of toegang tot middelen om zelfs maar van een basis levensstandaard te kunnen genieten’. Armoede uit zich onder andere in een gebrek aan gezondheidszorg, onderwijs, toegang tot schoon water of sanitaire voorzieningen.

 

Relatieve Armoede: Arme mensen in rijke landen

In het algemeen betekent armoede vooral uitsluiting. In de economisch beter ontwikkelde landen uit het zich voor de meeste mensen in sociale uitsluiting van normale dagelijkse dingen. Denk bijvoorbeeld dat je in Nederland woont maar geen toegang hebt tot het internet om een baan te zoeken of om een afspraak te maken bij de Gemeente. Of wat als je afhankelijk bent van donaties om aan schone kleding te komen en het voor jou onmogelijk is om voor jezelf of je kinderen voortgezet onderwijs te betalen.

Deze relatieve armoede bestaat wanneer je dagelijkse inkomen minder is dan 50% van het gemiddelde inkomen. Om dit soort armoede te verhelpen moet iedereen de kans krijgen om dezelfde basis levensstandaard te kunnen genieten die in 2021 nodig is, zodat iedereen een gelijke kans heeft om het beste uit het leven te halen. Normaal gezien is de vooruitgang die een land boekt in de strijd tegen armoede afhankelijk van zijn economische groei. Toch kan relatieve armoede voor velen permanent zijn, aangezien bepaalde gezinnen gevangen zitten onder de lage-inkomensgrens.

 

Absolute Armoede: Leven op de rand

Op het moment dat een persoon of gezin geen toegang heeft tot de meeste basisbehoeften zoals voedsel, een veilige en degelijke woning, schoon drinkwater of elektriciteit, is er sprake van absolute armoede.

Dit is de realiteit voor huishoudens die leven van een inkomen dat onder de lage-inkomensgrens van hun land ligt. Deze grens verschilt van land tot land, afhankelijk van de plaatselijke economische omstandigheden. Toch is gebleken dat mensen die onder de armoedegrens leven er niet onmiddellijk van profiteren wanneer de economie in hun land groeit.

Bij het meten van armoede volgens de absolute-relatieve benadering is ook aanhoudende armoede een belangrijk begrip. Hiervan is sprake wanneer huishoudens iedere 2 op de 3 jaar 50 of 60% minder inkomen ontvangen dan het gemiddelde inkomen in hun land. Deze vorm van langdurige armoede heeft grote gevolgen voor de economische en sociale omstandigheden van mensen.

 

Hoe meet je het onmeetbare?

We weten dat:2

  • 689 miljoen mensen die in extreme armoede leven slechts €1.50 of minder per dag te besteden hebben
  • 4 op 5 mensen die onder de internationale armoedegrens leven in rurale gebieden wonen
  • 50% van de mensen in armoede kinderen zijn

De huidige coronapandemie heeft voor het eerst in een generatie het armoedecijfer opnieuw doen toenemen. Een extra 120 miljoen mensen leven als gevolg van de pandemie in armoede en dit aantal blijft toenemen. Verwacht wordt dat dit cijfer tegen eind 2021 stijgt tot ongeveer 150 miljoen.

In extreme armoede leven betekent in lage-inkomenslanden dat je moet zien te overleven met minder dan 1,50 euro per dag. Aangezien de armoedegrens van land tot land verschilt, definieert de Wereldbank extreme armoede in midden-inkomenslanden als leven met minder dan 2,60 euro en met 4,50 euro in rijkere landen.

Het is duidelijk dat aandacht voor extreme armoede een actueel en belangrijk onderwerp blijft, en dat we ons moeten realiseren dat armoede niet ophoudt eens iemand boven die dagelijkse armoedegrens uitkomt. Je leven wordt niet op magische wijze beter noch verdwijnen al je problemen omdat je 2 euro per dag verdient in plaats van 1,50 euro. 

De armoedegrens geeft het minimuminkomen aan dat in een bepaald land als toereikend wordt beschouwd en wordt berekend door de totale kosten te bepalen van alle basisbehoeften die een gemiddelde volwassen mens in één jaar verbruikt. Nationale armoedegrenzen kunnen dus worden gebruikt om trends in landen te meten, maar mogen niet tussen landen worden vergeleken.3

Aangezien armoede niet enkel economisch van aard is, geeft een pure vergelijking van inkomsten of uitgaven helaas geen volledig en eerlijk beeld van de armoede in de wereld. De invloed van de samenleving en politiek vormen namelijk ook een dreiging voor armoede. Zo heeft de Wereldbank vastgesteld dat meer dan 40% van de armen in de wereld in een kwetsbare economie leeft die kampt met conflict en geweld.

Armoede is complex; het betekent namelijk niet voor iedereen hetzelfde. Toch kunnen we vier factoren onderscheiden om de aard van armoede te begrijpen:4

  • Situationele armoede: Dit type armoede is tijdelijk en ontstaat door gebeurtenissen zoals aardbevingen, overstromingen of ernstig gezondheidsproblemen.
  • Generatie- of Chronische armoede: Deze vorm van armoede wordt van generatie op generatie doorgegeven. De volgende twee tot drie generaties worden in armoede geboren en hebben de juiste middelen niet om eruit te ontsnappen.
  • Plattelandsarmoede: Dit type armoede komt voor in gebieden met minder dan 50.000 inwoners. Omdat het gebied minder inwoners telt ontbreekt het aan essentiële diensten en voorzieningen, wat bijdraagt tot financiële problemen.
  • Stedelijke armoede: Deze vorm van armoede komt voor in plaatsen met een bevolking van meer dan 50.000 mensen. Gezinnen kunnen onder grote druk staan door overbevolking en een gebrek aan basisvoorzieningen zoals betaalbare woningen.

 

De cirkel doorbreken 

Je hoort het vaak: “Wie hard werkt en ambitie toont kan uit de armoede geraken.” Helaas is niets minder waar. Uit statistieken blijkt dat mensen die in armoede geboren zijn meer kans hebben om arm te blijven, hoe hard ze ook werken en proberen. Zolang het economisch systeem tegen hen werkt kan de meerderheid geen uitweg uit armoede vinden. Op die manier blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.

Armoede is ook niet zomaar afhankelijk van de natuurlijke rijkdom van een land. De Democratische Republiek Congo is hier een voorbeeld van: hoewel het één van de rijkste landen aan grondstoffen is, blijft het één van de armste landen ter wereld op het vlak van inkomen. Of kijk naar Kenia, een land dat aanzienlijke economische groei en ontwikkeling laat zien, maar waar toch veel Kenianen moeite blijven hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.

Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken zodat iedereen van dezelfde levensstandaard kan genieten en een gelijke kans krijgt tot het leven?

Zes jaar geleden besloten alle landen aangesloten bij de Verenigde Naties zich actief in te zetten voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze doelstellingen zijn er om ervoor zorgen dat we tegen 2030 in een betere wereld leven. Door de synergie en het evenwicht van de ontwikkeling van sociale, economische en ecologische duurzaamheid, kunnen de acties die op verschillende gebieden ondernomen worden bijdragen tot de verwezenlijking van doelstelling #1: armoede overal en in al haar vormen beëindigen.

Hoewel armoede een probleem lijkt dat altijd zal blijven bestaan, is het bemoedigend om te weten dat we dankzij de inzet en samenwerking van landen, organisaties en bedrijven, dichter dan ooit bij het beëindigen van extreme armoede over de hele wereld staan. Ons doel met Lendahand is om gelijkgestemden samen te brengen in de strijd tegen armoede.

Misschien heb je het gevoel dat je niet genoeg geld hebt om op een duurzame manier echt een verschil te kunnen maken, maar dat is net de kracht van crowdfunding. Met een investering van slechts €50 kan je je bij meer dan 7.000 andere investeerders aansluiten. Door jullie geld bij elkaar te leggen kan je een verschil maken in opkomende landen. Neem een kijkje op onze projectpagina om de bedrijven te leren kennen waarin je kunt investeren.

 

 

 

Sources:

1 Habitat for Humanity
2 WorldBank
3 Wikipedia
4 Teaching with Poverty in Mind - Eric Jensen

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.